STEMedu logo

Научна поредица "Иновативно STEM образование", Том 3, 2021

Издател: Институт по математика и информатика при Българска академия на науките, България
ISSN: 2683-1333

Изданието е въведено в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране на Националния център за информация и документация (НАЦИД) под номер (НРС ID): 3957

Поредицата се издава със съдействието на Институт по роботика "Свети Апостол и Евангелист Матей" при Българска академия на науките, България

Научни редактори
проф. д-р Галина Богданова
Институт по математика и информатика при Българска академия на науките, България
доц. д-р Евгения Господинова
Институт по роботика "Свети Апостол и Евангелист Матей" при Българска академия на науките, България

Технически редактори
гл. ас. д-р Галя Георгиева-Цанева
Институт по роботика "Свети Апостол и Евангелист Матей" при Българска академия на науките, България
гл. ас. д-р Николай Ноев
Институт по математика и информатика при Българска академия на науките, България


Страница 2 (PDF файл)       Съдържание (PDF файл)


Раздел I. Съвременни методи и технологии в областта на кардиологията


Митко Господинов, Евгения Господинова, Пеньо Лебамовски
    Анализ на вариабилността на сърдечната честота с използване на фотоплетизмографски и електрокардиографски сигнали
Страници: 7-12


Красимир Чешмеджиев
    Регистриране и обработка на фотоплетизмографски сигнали
Страници: 13-19


Галя Георгиева-Цанева
    Алгоритми за анализ на кардиологични данни, базирани на уейвлет теория
Страници: 20-27


Евгения Господинова, Пеньо Лебамовски
    Графични методи за автоматичен анализ на нелинейните характеристики на ЕКГ сигнали
Страници: 28-33


Раздел II. Технологии за достъпност за хора със специални потребности


Mirena Todorova - Ekmekci
    GDPR - General Data Protection Regulation on Sites Requiring Accessibility
Страници: 37-48


Негослав Събев
    Теоретично концептуален модел за достъпност: субектно-обектен модел
Страници: 49-56


Мая Димитрова, Александър Кръстев, Цвете Янева, Елена-Благоева Хазарбазанова
    Когнитивни аспекти на киберфизичните системи за педагогическа рехабилитация: към подход "НТИИМ" в приобщаващото образование
Страници: 57-63


Живко Томов
    Изследване на достъпността на някои често използвани среди за разработка на програмно осигуряване
Страници: 64-71


Стефан Първанов, Свилена Арабаджиева
    Влияние на геометричните показатели на евакуационните пътища върху евакуацията на хора от сгради и съоръжения
Страници: 72-82


Галина Богданова, Лиана Гълъбова
    Модели на достъпност и интегриране при пандемия
Страници: 83-97


Раздел III. Иновативни технологии в образованието и други научни области


T. V. Gopal
    Robotz India - Increasing Innovation in Schools
Страници: 101-108


Alexey Goloshumov, Svetlana Mikhailova, Michael Pozhidaev, Elena Teplykh
    LUWRAIN Books: DAISY for Schools
Страници: 109-111


Aleksandra Djukić, Jugoslav Joković, Branislav Antonić, Jana Zdravković, Nikola Ilić
    Creating а Digital Atlas for Heritage Cities and Towns Along the Danube
Страници: 112-123


Todor Todorov, Shpend Lutfiu
    Exchanging the Cybersecurity Information through Public and Private Partnership
Страници: 124-130


Галя Георгиева-Цанева, Елена Шатко
    Проучване на процесите на взаимодействие между създателите на сериозни игри и ползвателите им
Страници: 131-137


Диана Димитрова, Галина Богданова
    Как обучението в електронна среда влияе върху мотивацията за учене
Страници: 138-145


Илия Буюклиев
    Пресмятане на минималното разстояние на линеен код
Страници: 146-150


Мария Пашинска, Илия Буюклиев
    Използване на AVX инструкции за оптимизация на алгоритми за теглови характеристики на линеен двоичен код
Страници: 151-156


Галя Георгиева-Цанева
    Създаване на модели на сериозни образователни игри с приложение в медицинското обучение
Страници: 157-163


Йордан Щерев
    Изменение на Шумановите честоти
Страници: 164-171


Лилия Лозанова
    Медийната грамотност в контекста на медийното потребление на ученици от гимназиален етап
Страници: 172-182


Весела Георгиева
    Ролята на електронното правителство и дигитализацията за развитието на музеите в България
Страници: 183-192


Веселин Ваврек
    Експериментален desktop компютър за разработки
Страници: 193-197