О П Т И М А Л Н О   У П Р А В Л Е Н И Е

 

 

К О Н С П Е К Т

 


  1. Принцип на максимума. Примери.
 

  2. Системи линейни ОДУ. Свойства на фундаменталното решение. Развитие в ред на Волтера.
 

  3. Конуси. Пресмятане на спрегнатия конус на конус, зададен чрез линейни неравенства.
 

  4. Трансверзалност и отделимост на конуси. Трансверзалност и силна трансверзалност на конуси.
 

  5. Конуси на Болтянский за множества, зададени с равенства.
 

  6. Конуси на Болтянский за множества, зададени с равенства и неравенства.
 

  7. Иглени вариации. Свойства.
 

  8. Принцип на максимума и отделимост на множества.
 

  9. Принцип на максимума и условия за трансверзалност.
 

  10. Принцип на максимума за задача на Майер.
 

  11. Принцип на максимума за задачи, дефинирани върху безкраен времеви интервал.
 

  12. Достатъчни условия за оптималност за неавтономни задачи, дефинирани върху безкраен времеви интервал.
 

  14. Достатъчни условия за оптималност за задачи с дисконтиращ множител, дефинирани върху безкраен времеви интервал.
 

  15. Функция на Белман. Свойства.