Ученическо състезание по програмиране

27 март 2004 г., Благоевград

    Задача Е. Височина в триъгълник

    Дадени са три цели числа, които могат или не могат да бъдат дължини на страните на триъгълник в равнината. Да се напише програма, която проверява дали може да се построи триъгълник с дължини на страните дадените числа. Ако да, да се намери дължината на най-малката височина на триъгълника и да се определи дали тя лежи във или извън триъгълника.

    Вход

    Първото число N от входния файл задава броя на примерите във файла. Следват N реда с по три цели положителни числа на всеки ред - дадените дължини. Всички числа са не по-големи от 1000.

    Изход

    За всеки пример от входния файл се извежда по едно число в изходния файл. Това число е 0, ако трите числа не могат да бъдат дължини на страни на триъгълник и положително число (с точност до третия знак след десетичната точка) - дължината на най-малката височина. Ако тази височина лежи извън триъгълника, извеждаме дължината й със знак минус (отрицателно число).
    "Точност до третия знак означава", че ако h е дължината на височината, а d е отпечатеното десетично число, то | h - d | < 10-3.

    Пример:

2
10 10 10
100 100 1

    Решение на примера:

8.66
1