ЗАДАЧИ И ИГРИ С КИБРИТЕНИ КЛЕЧКИ               

                     1-14    15-30   31-45   46-69  70-90   91-100   НАЧАЛО                   TCH

 

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

 

 

ПОЗИЦИОННИ И НЕПОЗИЦИОННИ ЗАДАЧИ

    

     При позиционните задачи е дадена, т.е. е построена фигура. Тя е фиксирана в равнината (в пространството). Трябва да се получи нова фигура (в частност същата), като се спазват определени изисквания, посочени в задачата.
     При непозиционните задачи положението на фигурата не е фиксирано в равнината (в пространството). Фигурата се построява с точност до еднаквост (подобие, равнолицевост или др. в зависимост от задачата).

     Задача 20 е позиционна. Има две решения.

     Задача 56 е непозиционна. Фигури /1/ и /2/ са едно решение на задачата.

ЕДНАКВОСТИ

ОТ ПЪРВИ РOД (ДВИЖЕНИЯ) И ОТ ВТОРИ РOД (ОТРАЖЕНИЯ)

     При решаване на задачите, за някои от еднаквите фигури е достатъчно да се завърти листа, за да се “види” новата фигура по същия начин като дадената.

В други случаи се получава така наречения “огледален образ” на фигурата.

     Еднаквостите могат да бъдат еднаквости от І род (движения) или еднаквости от ІІ род (отражения).
     Две фигури са еднакви при еднаквост от І род, ако не е необходимо едната фигура да напусне равнината, за да се премести “върху” другата. Еднаквостта от първи род запазва ориентацията на фигурата. Еднаквост от І род е например ротацията.
     Две фигури са еднакви при еднаквост от ІІ род, ако е необходимо едната фигура да напусне равнината, за да се премести “върху” другата. Еднаквостта от втори род променя ориентацията на фигурата.Еднаквост от ІІ род е например осевата симетрия.

     Фигури /1/ и /2/ са еднакви при еднаквост от І род, а фигури /1/ и /3/ са еднакви при еднаквост от ІІ род.

     Кибритените клечки са леснодостъпни, удобни за задаване на задачи. Описанието на отговора на задачите с кибритени клечки е лесно, дори когато решаването изисква преодоляване на различни трудности. Предложените задачи могат да се решават както в учебен час, така и във влак или самолет, на море или на балкан, през ваканцията или през учебната година, от ученици или от техните близки, усамотено или в състезателна игра. Решаването на предложените задачи съдейства за развитие на качества на мисленето, вниманието, паметта.

     Много от задачите имат повече от едно решение - търсете всички възможности. Само на някои от задачите, за решаването на които е необходима изобретателност или са с повишена трудност, е поставен съответен знак. Затова всяка задача решавайте с необходимото внимание. Има и много лесни задачи. Задавайте ги на вашите по-малки приятели. Ще помогнете да се увеличи интересът им към решаването на задачи, ще споделите радостта им при откриване на верния отговор.

РИМСКИ ЦИФРИ И ЧИСЛА

 Римските цифри са седем:

І, V, Х, L, С, D, М.
В таблицата е представена връзката на числа, записани с римски и с арабски цифри.

І V Х L C D M
1 5 10 50 100

500

1000

Припомняме някои правила:
1. Ако римска цифра, която е разположена вдясно в таблицата, стои пред цифра, която е разположена вляво в таблицата, числото се намира чрез събиране.

Например ХV=Х+V=10+5=15.
2. Ако римска цифра, която е разположена вляво в таблицата, стои пред цифра, която е разположена вдясно в таблицата, числото се намира чрез изваждане.

Например ІV=V-І= 5-1=4.
3. Една и съща римска цифра не може да се повтаря повече от три пъти.

Например неправилно е ІІІІ, правилно е ІV.
4. Не може да се повтаря римска цифра, която е разположена вляво в таблицата, ако стои пред цифра, която е разположена вдясно в таблицата.
Например неправилно е ІІХ, правилно е VІІІ.

За решаване на задачите ще използвате:

цифрите  знаците

и правилата за записване на числа с римски цифри.