Ученическият институт по математика и информатика (УчИМИ) е създаден през септември 2000 г. Негови учредители са Съюзът на математиците в България (СМБ), фондация "Еврика", Международна фондация "Св. Св. Кирил и Методий" и Институтът по математика и информатика (ИМИ) при БАН. УчИМИ е една от инициативите на българската математическа общност за отбелязване на 2000-та година, обявена от ЮНЕСКО за Световна Година на математиката.

Основната цел на УчИМИ е да предостави още една възможност за откриване, развитие и изява на заложбите на учениците, които имат склонност към по-задълбочено изучаване на математиката и информатиката. Успехите на българските ученици в международни състезания са безспорни, но успешното участие в състезанията изисква не само задълбочени познания. Необходимо е не само добро владеене на знания, но и подходяща "състезателна нагласа".

Много ученици не успяват чрез състезанията да изявят качествата си. Те са в състояние да намерят остроумно и оригинално решение на задачите като сами си задават въпроси, сами формулират и изследват различни хипотези, но след като състезанието вече е завършило. Те няма как да бъдат наградени като участници, но оригиналността на намереното от тях решение може да заслужава много повече от призово място в състезанието. Става дума за ученици със склонност към изследователска дейност. Много от тях дори изобщо не попадат в обхвата на състезанията. Откриването и грижата за ученици с такива способности е истинската мисия на УчИМИ. Тъкмо сред тези ученици са утрешните български учени.

В недалечното минало в България съществуваха удачни форми за развиване на младежко творчество. Учениците работеха (самостоятелно или с научен ръководител) върху проекти, които след това представяха на сесиите на движението “Техническо и научно творчество за младежта” (ТНТМ). Редица изявени български учени, много от които днес работят в чужбина, дължат началото на научната си кариера тъкмо на участието си в движението ТНТМ. С разпадането на старата политическа система през 1989 г. се разпаднаха и структурите на ТНТМ. Положителната същност на движението обаче присъства в публичното съзнание благодарение на усилията на Фондация “Еврика”, която продължава да поощрява и насърчава творчеството на младежите.

Друга опорна точка за възникване на УчИМИ са Ученическите секции по време на ежегодните пролетни конференции на СМБ. След няколкогодишно прекъсване, през 2000 г. Ученическите секции бяха възобновени. Трета опорна точка за възникването на УчИМИ е примерът на американския Център за високи постижения в обучението (Center for Excellence in Education - CEE) във Вирджиния. Всяко лято CEE провежда шестседмичен Изследователски научен институт (Research Science Institute - RSI), в който участват около 80 средношколци от САЩ и различни страни в Европа, Азия и Африка. Благодарение на дългогодишното сътрудничество между Международна Фондация “Св. Св. Кирил и Методий” и CEE, вече почти 10 години в RSI участват ежегодно и български ученици. Опитът от провеждането на RSI в САЩ бе изключително полезен при създаването на концепцията на УчИМИ. Д-р Джоан ДиДженаро, Президент на CEE, показа голяма лична съпричастност при създаването на Ученическия институт и при финансовото осигуряване на дейността му през първата година.

До учредяването на Ученическия институт участниците в RSI се избираха измежду успешно издържалите тестовете за Колежите на обединения свят, организирани от Международна фондация “Св. св. Кирил и Методий”. Днес УчИМИ има отговорната задача да изпраща в RSI ученици, които достойно да защитават позицията на България като страна, в която има изключително надарени млади математици и информатици.
УчИМИ организира и Младежки минисимпозиум по математика, информатика и информационни технологии (YouthMATH) в рамките на Международният конгрес на Математическото общество на страните от Югоизточна Европа (MASSEE – MАthematical Society of South Eastern Europe), който се провежда ежегодно в Боровец.
Ежегодните Национални конкурси “Млади таланти”, организирани от МОН, също събират участници от УчИМИ.

През изминалите шестнадесет години от създаването на УчИМИ през неговата школа са преминали над 1100 ученици между 8 и 12 клас от профилирани математически и езикови гимназии и средни училища от всички областни и много други по-малки градове.

През януари 2004 г., по съвместна инициатива на ФМИ при Пловдивски Университет “П. Хилендарски” и на ОМГ “Акад. Кирил Попов” беше създаден Филиал на УчИМИ в Пловдив. Целта на УчИМИ–Пловдив е да оказва финансова и научна подкрепа, на талантиливите ученици в града и региона чрез изнасяне на лекции на подходящи теми, консултации и научно ръководство на ученически разработки. Със съдействието на Филиала в Пловдив са организирани и проведени десет Ученически конференции. Пловдивският Университет приема без кандидатстудентски изпити дванадесетокласниците, получили грамоти за отлично представяне в конкурсните сесии на УчИМИ през текущата учебна година.