Текстът на проекта трябва да е написан на компютърен редактор (MS Word, LaTeX, OpenOffice) на български или английски език, с обем не по-малко от 10 страници и не повече от 50 страници, и оформен по следния начин: заглавна страница по образец, резюме на български език до 100 думи; резюме на английски език до 100 думи (включително превод на заглавието). Резюметата се изпращат и в отделни файлове в редактируем формат (doc, tex, rtf, odt), които съдържат и заглавието, име, училище, клас на автора(ите), име на научния ръководител/консултант. Лявото бяло поле на всички файлове (left margin) трябва да е поне 3 см.

В резюметата трябва да се съдържа информация от коя научна област е проектът и какви са оригиналните приноси на автора в разработката. Изложението се разделя на глави/секции и започва с увод, в който се формулират целите и задачите на проекта, придружени с пояснителни бележки. По-нататък в увода се прави кратка анотация на съдържанието на отделните глави/секции. Проектът завършва със заключение, в което се описва как са постигнати целите и как са решени задачите. В заключението трябва да се отбележи приносът на автора/авторите по разработената тема и да се направи коментар върху възможностите за по-нататъшно развитие на представения проект. Накрая се прилага списък на използваната литература.

В проекти по информатика и информационни технологии с приложен характер изложението трябва да съдържа: описание на приложната област; описание на програмната система/програмното осигуряване (което не зависи от програмната реализация); избор на програмно-технически средства; описание на реализацията (архитектура на системата и интерфейс). В приложение могат да бъдат включени ръководство за потребителя, програмен код и примерни изходи.

Оценяване

Основни показатели при оценяването са яснота и последователност на изложението, оригиналност, коректност на резултатите, отсъствие на технически и правописни грешки, прегледност на чертежи и графики, цялостно оформяне. Копия от писмените рецензии се предоставят на авторите преди представянето на проектите. По преценка на рецензента даден проект може да бъде препоръчан за докладване или за представяне на постер.

Докладване

Времето за докладване е до 20 мин., които включват и 5 минути за въпроси, отговори и дискусия по темата. Изложението трябва да бъде кратко и ясно, да дава точна представа за същността на проекта и най-вече за приноса на автора/авторите по разработената тема. По време на докладването журито оценява умението на авторите да представят и защитят разработката си и да отговорят на поставените въпроси.

Постер–сесия

За участие в постер–сесията е достатъчно да се изготви и отпечата разширено резюме на проекта в обем не повече от шест страници (формат А4). По желание на авторите може да се оформи табло. Проектите по информатика и информационни технологии са придружени и от компютърни демонстрации. Журито оценява умението на авторите да представят основните резултати на разработката си и да отговорят на поставените въпроси.