МАТЕМАТИКА И МАТЕМАТИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

ISSN 1313-3330

Доклади на Тридесет и първата пролетна конференция на Съюза на математиците в България

Боровец, 5-8 април, 2003

ПРЕДГОВОР     3
   
ЮБИЛЕЙНИ ДОКЛАДИ
Бл. Сендов. Академик Любомир Илиев − математик патриот    7
Ст. Недев. Академик Петър Кендеров на 60 години    9
   
ДОКЛАДИ ПО ПОКАНА
M. J. Bauch. Multimedia teaching and learning environment   27
Бл. Сендов. Геометрия на полиномите − две хипотези   34
К. Минков. Неортогонализъм в природата и техниката   42
Д. П. Шишков. Философия на компютърната информатика (15 въпроса и отговора на тема "Компютърът и обществото")   53
M. M. Konstantinov. Sensitivity of the standard matrix algebraic equation   62
St. A. Tersian, M. do Rosário Grossinho. Nontrivial solutions of boundary value problems for semilinear fourth and sixth order differential equations   71
K. T. Atanassov. Temporal intuitionistic fuzzy sets (review and new results)   79
В. Сотиров. Избирателните системи: математически предизвикателства   89
С. Гроздев. Олимпиади и синергетика 101
I. Dimovski, M. Spiridonova. The Fourier method and the problem of its computer implementation 117
   
СЕКЦИЯ А: МАТЕМАТИЧЕСКИ СТРУКТУРИ
L. N. Apostolova, K. P. Petrov. On a short analytic proof of the Prime Number Theorem 131
A. V. Borisov, M. G. Spirova. Some similar triangles associated with a pure triangle in the Galilean plane 138
A. V. Borisov, M. G. Spirova. Measurability of sets of pairs of points in the simply isotropic space 144
J. V. Chaparova. On the existence of nontrivial solutions of a nonlinear fourth order boundary value problem 150
R. Daskalov, E. Metodieva. Improved Minimum Distance Bounds for Linear Codes over GF(5) 156
G. H. Georgiev, R. P. Encheva. Shape theorems for quadrangles 162
D. K. Gribacheva, G. Z. Zlatanov. Special compositions and curvature properties on a three-dimensional Weyl space 169
P. Hristov. New Quasi-Cyclic Codes over GF(5) 175
L. I. Karandzhulov. Two-point boundary-value problems with impulse effects 180
M. H. Manev, G. V. Nakova. Curvature tensors on hypersurfaces of a Kähler manifold with B-metric 186
G. V. Nakova, M. H. Manev. Curvature tensors on some five-dimensional almost contact B-metric manifolds 192
D. Zh. Pashkouleva. On some subclasses of analytic and multivalent functions 198
K. St. Slavov. On the unicity conjecture for the Hurwitz equation 203
V. Videv, M. Stoeva, Y. Stajkov. An application of the skew-symmetric Stanilov curvature operator in the classical egology 208
G. Zl. Zlatanov. Weyl spaces of compositions 213
   
СЕКЦИЯ Б: МАТЕМАТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ И ИНФОРМАТИКА
I. L. Atanasova. Open systems versus closed systems  221
V. Bakoev. Generating and identification of monotone boolean functions  226
G. T. Bogdanova, St. N. Kapralov, V. H. Todorov, T. S. Parvanov. QPlus − a computer package for coding theory research  233
Vl. Dimitrov. LHC computing  239
V. I. Hasanov, I. G. Ivanov. Solutions and perturbation theory of a special matrix equation I: Properties of solutions  244
K. Ia. Iordjev, S. M. Stefanov. On some applications of the concept of set in computer science course  249
I. G. Ivanov, N. A. Georgieva. On a special positive definite solution of a class of nonlinear matrix equations  253
I. G. Ivanov, V. I. Hasanov. Solutions and perturbation theory of a special matrix equation II: Perturbation theory  258
P. K. Jordanova. Some results on bounded and infinitely divisible random vectors  263
M. Konstantinov, P. Petkov, V. Mehrmann, D. Gu. On properties of perturbation bounds  269
K. V. Mitov, G. P. Yanev. Diffusion approximation of a branching process with increasing to infinity offspring variance  275
G. H. Nedzhibov, M. G. Petkov. An acceleration of iterative processes  280
N. T. Stoianov, V. Ts. Tselkov. E-net models of a software system for web pages security  285
E. Stoimenova, R. Vassileva. The effect of test component weighting on reliability  291
   
СЕКЦИЯ В: ОБРАЗОВАНИЕ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
B. B. Bantchev. Functional programming for the high-school curriculum  305
D. St. Dobrev. An application of computer graphics to geometry  312
S. I. Grozdev, Yu. Ts. Tsankov. Curves and surfaces of learning  317
O. Mushkarov, N. Nikolov. Variations on an inequality from IMO'2001  323
К. Г. Банков. Измерване на училищната ефективност по математика  328
П. П. Гунчева. Гаус-Питагорови точки върху конични сечения  333
Ст. Г. Димиев. Образованието и науката (специално математиката и информатиката)  337
И. О. Иванов. Място и роля на компютъра в началната степен на училищното образование  343
И. О. Иванов, А. Г. Георгиев. Интернет сайт за обслужване на обучението по даден предмет  351
И. О. Иванов, Д. Г. Лесковска. Държавен зрелостен изпит по информационни технологии  357
Е. Л. Каращранова. Формиране на понятия от описателната статистика с помощта на MS EXCEL  362
З. В. Лалчев, И. З. Вутова. Свързващ елемент  369
И. А. Мирчев, З. А. Алексов. Елементи от теория на графите в извънкласната работа в средните училища  374
В. Ст. Никова, Д. К. Китова. Някои мисли относно изискванията за логическо ядро в ДОИ и тяхното изпълнение в учебниците по математика, одобрени от МОН у нас  381
П. Д. Петров, Д. В. Бойкина. Определяне множеството от функционални стойности чрез използване на параметрично уравнение  386
Й. Б. Табов, Н. Ж. Събева. Компютърно моделиране с приложения в образованието  391
Вл. Т. Тодоров, П. В. Стоев. Кратни Нютонови интеграли  396
Вл. Сл. Шкуртов, К. А. Гъров, Ст. Й. Анева. Изучаване на събитийно програмиране в средното училище  401
Б. П. Юруков, К. П. Калинов, И. А. Мирчев. Покриващи дървета в графи  407
   
   
СЕМИНАРИ И ДИСКУСИИ
Иван Ганчев. Семинар по "Проблеми на обучението по математика"  415
М. Спиридонова, М. Нишева, Д. Николова, Б. Куюмджиева. Системи за компютърна алгебра в обучението по математика и информатика  416
Н. Райков, Н. Хаджииванов. Учебните планове и учебните програми за подготовка на учители по математика във ВУЗ  421
Р. Ушатов, Г. Кожухарова, М. Христова. Какво искаме да видим в учебниците и учебните помагала по математика, 8.−12. клас  424
П. Азълов, А. Ескенази. Computing Curricula 2001 … Къде сме ние?  427
Г. Момчева, В. Богданова. Учебното съдържание на състезанията по информатика  437
Р. Христова, С. Кънчева. Състезания и олимпиади по информационни технологии  439