МАТЕМАТИКА И МАТЕМАТИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

ISSN 1313-3330

Доклади на Четиридесет и петата пролетна конференция на Съюза на математиците в България

Плевен, 6−10 април, 2016

ПРЕДГОВОР      3
   
ЮБИЛЕИ
Николай Кутев. Академик Петър Попиванов на 70 години − един живот между математиката и литературната критика      7
Аврам Ескенази, Петър Станчев. 80 години от рождението на професор Петър Бърнев    14
Величка Милушева. Риман − живот и творчество (1826−1866)    25
   
ДОКЛАДИ ПО ПОКАНА
Дойчин И. Толев. Класически задачи от теорията на числата и съвременни методи и постижения, свързани с тях    39
Oleg Mushkarov. Partial integrability of almost complex structures    48
Mikhail I. Krastanov, Nadezhda K. Ribarska. On the geometry of the Pontryagin maximum principle in infinite dimensional spaces    58
Асен Дончев. MathSciNet: огледало на публикационната активност по математика    66
Stanimir Stoyanov. A virtual space supporting eLearning    72
Иван Тонов. "Великото изкуство" или чудесата на XVI век    83
Иван Тонов. Евристиката − наука, изкуство, занаят    87
   
ДИСКУСИИ
Снежана Гочева-Илиева, Веска Нончева, Петър Копанов, Десислава Войникова. Дискусия "Ролята на математиката и математиците днес"    93
Силвия Кънчева, Коста Гъров, Ангел Ангелов. Дискусия "Новите учебни програми по информатика и информационни технологии в училище"    95
Марусия Славчова-Божкова, Кирил Банков, Пламен Матеев, Дойчин Бояджиев. Дискусия "Новите програми по математика и обучението по статистика"  101
   
СЕКЦИЯ А: МАТЕМАТИЧЕСКИ СТРУКТУРИ
Yana Aleksieva, Velichka Milousheva. Rotational surfaces with constant mean curvature in pseudo-Euclidean 4-space with neutral metric  105
Aleksandar Bikov, Nedyalko Nenov. Modified vertex Folkman numbers  113
Mitrofan Choban, Ekaterina Mihaylova. About remainders of rectifiable spaces  124
Ivan Georgiev. Minimal subbases of discrete spaces  130
Emil Kolev. Optimal binary t-deletion-correcting codes  135
Diko M. Souroujon. Heteroclinic solutions for a second-order difference equation related to Fisher-Kolmogorov's equation  140
K. Tabakov, E. Gencheva, Ts. Genchev. (2,3)-generation of the special linear groups of dimension 11  146
Tatiana L. Todorova. A Bombieri-Vinogradov type exponential sum result  152
Dimitrinka Vladeva, Ivan Trendafilov. The projections on some triangles of a simplex are derivations  155
Nikolay Yankov. A connection between three [44,22,8] self-dual codes, Mathieu groups M22, M23, and self-orthogonal designs  162
   
СЕКЦИЯ Б: МАТЕМАТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ И ИНФОРМАТИКА
Krasimir Baylov, Aleksandar Dimov. Self-adaptation in service oriented systems  171
Alexander Ivanov, Ivaylo Ivanov, Krassen Stefanov. Unlock business growth and innovation through standardization in the world of the idea economy  179
Dimiter Tsvetkov, Lyubomir Hristov, Ralitsa Angelova-Slavova. One method to check the population homogeneity of a test  187
   
СЕКЦИЯ В: ОБРАЗОВАНИЕ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
Boyko B. Bantchev. Some geometric problems solved through vectors  197
Mitrofan Choban, Ekaterina Mihaylova. The motivation for studying descriptive geometry  202
Larisa Forkunova. Staging of situations of making financial decisions as a form of introducing their mathematical bases to the youth  205
Mihail Konstantinov, Galina Pelova, Petko Petkov, Vesela Pasheva. MATLAB simulation of high order models in structure engineering  215
Maria Shabanova, Rosa Atamuratova, Marina Belorykova, Veselin Nenkov, Maria Pavlova. The game "Geometry scrabble in cloud" an organizational form of the international student research groups  223
Георги Димков, Десислава Димкова. За трисекцията на ъгъла − сериозно!  229
Емил Келеведжиев, Зорница Дженкова. Международното състезание "Бобър" в България  236
Борислав Лазаров, Албена Василева. Възрастово-обособени разлики при работа по една тема  242
Николина Николова, Светла Бойчева, Елиза Стефанова, Антон Денев. Учебник за всеки -- мисията (не)възможна  248
Филип Петров, Даниел Джолев. Въвеждане на елементи от паралелно и мрежово програмиране в курс по обектно-ориентирано програмиране  255
Невена Събева-Колева. От права на Симсън до права на Табов: маршрут за изследователи  262
   
ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОЕКТИ
Petar Kenderov, Evgenia Sendova, Toni Chehlarova. Education in mathematics and ICT in relation with the world of work -- the last year of the Mascil project  269
Evgenia Sendova, Toni Chehlarova, Petar Kenderov. Two recent events in Bulgaria in the frames of Scientix  278
Красен Стефанов, Атанас Георгиев, Александър Григоров, Павел Бойчев, Боян Бончев. Създаване на екосистема за приложни игри  283
Тодор Брънзов, Анна Самева. Инициативи онлайн за преподаватели и ученици във VIVA Cognita  288
Евгения Ковачева, Милена Колева. Проект APInno: Action Project for Innovation -- 2014-BG01-KA203-001561  293
   
КВАЛИФИКАЦИОННИ КУРСОВЕ ЗА УЧИТЕЛИ
Марусия Славчова-Божкова, Деница Григорова, Емил Каменов. Квалификационен курс за учители "Анализ на данни и графичното им представяне чрез компютър"  299
Петър Кендеров, Тони Чехларова, Евгения Сендова. Квалификационен курс за учители "Изследователски подход в образованието по математика (добри практики)"  303