Съюз на математиците
в България

 

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА
ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА СЪЮЗА НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

на 23.06.2024 г. от 11:00 ч. в
Мултимедийна зала 055 „Акад. Стефан Додунеков“,
Институт по математика и информатика -
ул. „Акад. Георги Бончев“, блок 8

Управителният съвет на Съюза на математиците в България (УС на СМБ), София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл. 5 от Устава на СМБ и решение на Управителния съвет (Протокол № 2 от 04.04.2024 г.) свиква Общо събрание на СМБ на 23 юни 2024 г. от 11:00 часа в Мултимедийната зала 055 „Акад. Стефан Додунеков“ на Института по математика и информатика при БАН, ул. „Акад. Г. Бончев“, блок 8, град София, при следния дневен ред:

1) Отчет за работата на Управителния съвет на СМБ за 2023 г.;
2) Приемане на финансовия отчет на СМБ за 2023 г.;
3) Приемане на финансов план на СМБ за 2024 г.;
4) Разни.

Поканата е публикувана на 22.05.2024 г.

НАЦИОНАЛЕН КОЛОКВИУМ ПО МАТЕМАТИКА

Следващата сбирка на Колоквиума ще се състои на 26 юни 2024 г. (вторник) от 16:15 часа в Заседателната зала на ИМИ - БАН.

Доклад на тема:

Устойчивост на нелинейни вълни

ще изнесе

проф. дмн Севджан Хаккъев
Институт по математика и информатика, Българска академия на науките

Поканват се всички интересуващи се.

Абстракт

 

 
Адрес: Съюз на математиците в България
1113 София, ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 8
E-поща: smb.sofia@gmail.com, smb@math.bas.bg
Телефони: +359-2-979-3837, +359-888-674-599
 

 

 
 
 
 © Copyright 2004-2024 Union of Bulgarian Mathematicians