KIN лого

Десета международна научна конференция „Културно-историческо наследство: опазване, представяне, дигитализация“ (KIN2024)
08-12 октомври 2024, Велико Търново, България

Международна научна конференция
Културно-историческо наследство: опазване, представяне, дигитализация (KIN)

Интердисциплинарният форум се провежда ежегодно от 2014 г. в град Велико Търново. Основни направления на конференцията са опазването, дигитализацията и представянето на културно-историческото наследство (КИН). Интердисциплинарният форум има за цел да представи научни и научно-приложни разработки, проекти, иновации в областта на КИН. Основен акцент са съвременните изследователски тенденции и иновативни приложения в тази широкоспектърна област, както и българският опит в представянето и дигитализацията на културното и историческото наследство. Също така и представяне на изследванията в областта на хуманитарните науки: археология, музеология, историография, медиевистика, архитектура, етнология, фолклористика, културната антропология, лингвистика, литература, музикология, теология, театрално изкуство, изобразителни изкуства, екранни изкуства, и др., както и връзката им с информационните технологии, цифровизация, дигитална конверсия, публикуване на информационни електронни масиви за културното, историческото и научното наследство, систематизация и ефективен достъп.

Разширени версии на представени на форума доклади ще се публикуват след двойно сляпо рецензиране в издания, регистрирани в НАЦИД и индексирани в световни бази данни (ERIH PLUS, Crossref, Scholar и др.). Публикуване на изнесените доклади.

Организатори