МАТЕМАТИКА И МАТЕМАТИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Доклади на Четиридесет и втората пролетна конференция на Съюза на математиците в България

Боровец, 2-6 април, 2013

ПРЕДГОВОР      3
    
Андрей Андреев, Петър Кендеров, Иван Ланджев. Академик Стефан Додунеков (1945-2012)      5
   
ЮБИЛЕИ
Бл. Сендов. 100 години от рoждението на академик Любомир Илиев    15
Петър Русев. Академик Любомир Илиев и класическия комплексен анализ    23
Иван Ланджев. Сто години от рождението на Пол Ердьош    30
Сава Гроздев. 80 години от рoждението на доцент Геро Геров    37
Здравко Лалчев, Маргарита Върбанова. Мисли за човека, преподавателя и учения, професор доктор на педагогическите науки Иван Ганчев    42
Стоян Й. Недев, Петър Ст. Кендеров. Член-кореспондент Генчо Скордев на 70 години    54
Юлиан Ревалски. За академик Петър Кендеров по повод 70-тата му годишнина    61
   
ДОКЛАДИ ПО ПОКАНА
Николай М. Янев. Международна година на Статистиката 2013    71
Веселин Дренски. Диференцирания в полиномни алгебри    80
Георги Димков. Алфред Нобел и Митаг-Лефлер - факти и въпроси    92
Neli Dimitrova. From King's dream to pupil's dream  102
Елиза Стефанова. Отворени виртуални светове за професионално израстване  113
Павел Бойчев. Дигитална математика  124
Мадлен Христова. Национални стандарти за оценяване постиженията на учениците по математика  134
   
ДИСКУСИИ
Кирил Банков, Пламен Матеев, Марусия Славчова-Божкова. Дискусия "Образованието по стохастика 2013" 145
Красимир Манев, Бойко Банчев, Нели Манева. Дискусия "Информатиката в училище: перспективи и проблеми" 147
Стоян Капралов, Стефка Буюклиева, Младен Манев. Дискусия "Национална студентска олимпиада по компютърна математика "Академик Стефан Додунеков"" 150
Сава Гроздев, Владимир Тодоров, Паскал Пиперков. Дискусия "Студентските олимпиади по математика - състояние и перспективи" 153
Димитър Димитров. Дискусия "20 години Коледно математическо състезание (КМС) и Великденско математическо състезание (ВМС) и ролята им за популяризирането на математиката сред учениците" 156
   
ЕВРОПЕЙСКИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОЕКТИ
Тони Чехларова, Евгения Сендова. Математическият пърформанс - социална игра или образователна технология 159
Сава Гроздев, Петър Кендеров. Изучаване на математика с нови средства за комуникация 167
Красен Стефанов, Николина Николова, Елиза Стефанова. weSPOT: Съвременен подход за обучение по природните дисциплини 172
Петър Кендеров, Евгения Сендова, Тони Чехларова. Европейският проект MaSciL - математика и природни науки за цял живот! 183
   
СЕКЦИЯ А: МАТЕМАТИЧЕСКИ СТРУКТУРИ
Asen Bojilov, Nedyalko Nenov. δk-small sets in graphs 189
Danail S. Brezov, Clementina D. Mladenova, Ivaïlo M. Mladenov. Vector decomposition of half turns 198
Mitrofan M. Choban. About subalgebras of pseudocompact and bounded algebras 205
Dobri Dankov, Vladimir Roussinov, Peter Gospodinov. Viscous drag in steady state gas flow between rotating cylinders with different wall temperature 211
Georgi Dimkov, Tihomir Trifonov, Ivan Simeonov. Improving the visualization of scalograms by means of transformation in the complex plane 218
Elenka Gencheva, Tsanko Genchev. Factorizations of the groups Ω+8(q) 222
Snezhana Hristova, Iva Pahleva. Stability with initial data difference for delay differential equations 228
Donka Pashkouleva. A note on the classes of strongly starlike and strongly close-to-convex functions 234
Neli Sirakova. Asymptotic behavior of the solutions of boundary-value problems for nonlinear systems with double singularity 240
Petra Staynova. A note on the Hausdorff number of compact topological spaces 248
Kremena Stefanova, Lilyana Vankova. Discrete generalization of Bihari inequality with ``maxima'' 254
Konstantin Tabakov. (2,3)-generation of the groups PSL7(q) 260
Ivan Trendafilov, Dimitrinka Vladeva. Nilpotent elements of the endomorphism semiring of a finite chain and Catalan numbers 265
   
СЕКЦИЯ Б: МАТЕМАТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ И ИНФОРМАТИКА
Todor Cholakov, Dimitar Birov. Creating call and reference graphs using term rewriting 275
Vladimir Georgiev. 3D rendering in the Web browser 282
Tsvetanka Georgieva-Trifonova. Development of an electronic diary for the children 288
Nikolay Kyurkchiev. On a method of Bl. Sendov 295
Mariya Monova-Zheleva, Yanislav Zhelev. Innovative methods and approaches for implementation of the explorative learning and learning-by-doing in geometry 300
Desislava Paneva-Marinova, Detelin Luchev, Konstantin Rangochev. e-Exhibitions for the Bulgarian folklore 306
Krasimira Prodanova, Nadejda Yurukova. Modelling survival in childhood acute lymphoblast leukemia 313
Nikolay Todorov. Comparing Agile and PMBOK® - cost management 320
Dimiter P. Tsvetkov, Lyubomir Ya. Hristov, Ralitsa L. Angelova-Slavova. Kullback-Leibler divergence monotonicity of the Metropolis-Hastings Markov chains 329
   
СЕКЦИЯ В: ОБРАЗОВАНИЕ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
Mitrofan Choban, Ekaterina Mihaylova, Irena Parvanova. About methods of constructing plane sections of spacial figures 337
Atanas Hamamdjiev, Peter Stoev, Mihail Konstantinov, Simeon Stefanov, Vladimir Todorov. Some ways to create problems for student olympiads 344
Quan K. Lam, Zhou Guozhen. Some thoughts after three years of WMTC 351
Desislava Paneva-Marinova. Understanding algorithms by designing them in a new way 356
Клавдия Борисова. Орнаменти от чипровски килими с динамичен софтуер 361
Сава Гроздев, Иванка Марашева-Делинова, Емил Делинов. Използване на облачни технологии при верификация на проекти за придобиване на практически знания 366
Сава Гроздев, Веселин Ненков. Геометрични места при движение на вписан четириъгълник 373
Георги Димков, Десислава Димкова. От комплексни числа към геометрични трансформации в равнината 383
Стоян Капралов, Валентина Дянкова, Милко Янков. Електронно обучение по структури от данни 388
Стоян Капралов, Павлина Стефанова. Приложение на MATLAB, MUPAD, MAPLE и LPSOLVE в обучението по линейно оптимиране 394
Емил Келеведжиев, Зорница Дженкова. Алгоритмична музика в часовете по информатика 399
Борислав Лазаров, Боянка Савова, Ивайло Кортезов. Съпътстващо обучение на турнира "Черноризец Храбър" 406
Младен Манев. Приложение на MAPLE при решаване на параметрични задачи 412
Пламен Матеев, Марусия Славчова-Божкова. За учебното съдържание по вероятности и статистика в прогимназиалния и гимназиален етап 418
Юлия Нинова, Веселка Михова. Еквивалентни задачи 424
Пенка Рангелова. За правилните многостени 430
Весела Стоименова. Обучението по Вероятности и статистика за педагогическите специалности във Факултета по математика и информатика на Софийски университет 437