Проект № ДИД 02/15, Конкурс “Идеи“ 2009

Съвременното развитие на високотехнологични продукти, каквито са интелегентните инженерни съоръжения, е немислимо без научното изследване на новите модерни многофункционални материали. Те се описват с теоретични модели на т.н. свързани полета. По време на производство или експлоатация се получават дефекти и пукнатини в материалите, които под действие на статични или динамични товари могат да доведат до нежелателно влошаване на качеството на съоръженията изградени от тях.

Основната цел на проекта е да бъде предложен, разработен, валидиран и приложен нов прецизен и ефикасен хибриден метод основан на Метод на Гранични Интегрални Уравнения (МГИУ) и на Клетъчно Невронни Мрежи (КНМ), за оценка и пресмятане на разпределението на напреженията в двумерни пиезоелектрични тела с пукнатини и за решаване на обратни задачи за идентификация на геометричните и механичните им свойства.

още...

Новини

Изследователските проекти и програми в ИМИ се изпълняват в тясно сътрудничество с български и интернационални съвместни научни колективи....

още...