МАТЕМАТИКА И МАТЕМАТИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

ISSN 1313-3330

Доклади на Четиридесет и деветата пролетна конференция на Съюза на математиците в България

2020 г.

Заглавна страница 1
Програмен комитет, Организационен комитет и Редакционна колегия 2
Program committee, Organizing committee, and Editorial board 3
   
ПРЕДГОВОР 5
   
In Memoriam
Петър Кендеров, Андрей Андреев. Академик Благовест Сендов (1932 - 2020) 9
Hristo Sendov. A glance at the best results of Blagovest Sendov and Hristo Sendov 22
Иван Тонов. В памет на Чавдар Лозанов (1946 - 2020) 26
   
ЮБИЛЕИ
Evgenia Sendova, Albena Vassileva, Emil Kolev. It is not about “brain drain”, it is about “brain gain” – 20 years High School Institute of Mathematics and Informatics 31
Цонка Байчева, Петър Бойваленков, Илия Буюклиев. 75 години от рождението на акад. Стефан Додунеков 48
Гено Николов. 75 години от рождението на Борислав Боянов 58
Николай Витанов. Академици и член-кореспонденти на БАН с юбилеи през 2019 г.: академик Станимир Троянски, член-кореспондент Иван Димовски и член-кореспондент Емил Хорозов 63
Иван Ланджев. Индийският математик Рамануджан 75
   
ДОКЛАДИ ПО ПОКАНА
Silvia Boumova, Vesselin Drensky, Boyan Kostadinov. A Diophantine transport problem from 2016 and its possible solution from 1903 89
Stoyan Mihov. Mathematical methods in automatic speech recognition 114
Емил Келеведжиев, Тодор Брънзов, Петър Петров, Марин Шаламанов. Българска платформа за състезателна информатика 123
   
СЕКЦИЯ А: МАТЕМАТИЧЕСКИ СТРУКТУРИ
СЕКЦИЯ Б: МАТЕМАТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ И ИНФОРМАТИКА
Chavdar Dangalchev. Using entropy of categorical data for clustering 133
Oleg Iliev. “Hot releases” in learning management systems and learning content management systems   137
Oleg Iliev, Radoslav Yoshinov, Georgi Tsochev. Verification of user identity and data security in the context of LMS and LCMS 144
Orlin Kouzov. Multi-component informatization model for the successful transformation of the educational process 152
Detelin Luchev, Lilia Pavlova, Maxim Goynov. Towards personalized content observation in an ancient history virtual museum 159
Maria Pashinska, Iliya Bouykliev. About OpenMP and some combinatorial algorithms 167
Stela Zhelezova. On the extension of a partial solution of d spreads to a parallelism. 173
   
СЕКЦИЯ В: ОБРАЗОВАНИЕ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
Alexander Ganchev. Teaching category theory to undergraduates 181
Десислава Георгиева. Диагностичен инструментариум за определяне на равнището на формираните умения у обучаваните по темата ”Обикновени дроби“ 190
Владимир Заблоцкий, Светлана Василева. Геодезични задачи в обучението по програмиране 198
Гергана Карабельова, Филип Петров. Хардуерна лаборатория и музей в класната стая 207
Стефка Караколева. Обучението по текстообработка с LaTeX за специалност Финансова математика в Русенски университет "Ангел Кънчев" 213
Петър Кендеров, Тони Чехларова. Използване на помощните файлове в онлайн състезанието ”VIVA Математика с компютър“ 220
Борислав Лазаров. Относно оценката на постиженията на учениците в турнира ”Черноризец Храбър“ и в TIMSS 229
Мартин Станев. Геометрично място на медицентровете на вписани в парабола равностранни триъгълници 234
Тони Чехларова. Модели на златни правоъгълници 239
   
ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЕКТ
Анна Самева, Тодор Брънзов. Програма ”Образование с наука“ 249
   
КВАЛИФИКАЦИОННИ КУРСОВЕ ЗА УЧИТЕЛИ
Стефка Караколева. Създаване и използване на електронни ресурси в обучението по математика 263
Марусия Славчова-Божкова, Деница Григорова, Емил Каменов. Анализ на данни и графичното им представяне чрез компютър 265
Тони Чехларова. Квалификационен курс за учители ”Изучаване на стереометрия с динамични конструкции“ 269