ИНСТИТУТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА - БАН

Процедури по Закона за развитие на академичния състав

Конкурси за заемане на академични длъжностиИнститутът по математика и информатика при БАН обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5 Математика, научна специалност „Теория на вероятностите и математическа статистика“ – един;

за нуждите на ИМИ-БАН, със срок два месеца от обнародване на обявата за конкурса в „Държавен вестник”, бр. 8/26.01.2024 г.

Документите - в отдел „Човешки ресурси“ на ИМИ, София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 8, тел. 02/979-28-48.

Институтът по математика и информатика при БАН обявява конкурси за главни асистенти:

- в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки, научна специалност „Информатика“ (Софтуерни технологии) – един;

- в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5 Математика, научна специалност „Теория на вероятностите и математическа статистика“ – един;

за нуждите на ИМИ-БАН, със срок два месеца от обнародване на обявата в „Държавен вестник”, бр. 95/14.11.2023 г.

Документите - в отдел „Човешки ресурси“ на ИМИ, София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 8, тел. 02/979-28-48.