ИНСТИТУТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА - БАН

Процедури по Закона за развитие на академичния състав

Конкурси за заемане на академични длъжностиИнститутът по математика и информатика при БАН – София обявява:


1. Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатични модели в геномиката);


2. Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Контекстно-базирани информационни системи);


за нуждите на ИМИ – БАН, със срок два месеца от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.


Документите се подават в отдел "Човешки ресурси" на Института: София, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 8, тел. 02/979-2848.


Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, бр. 91/02.11.2021 г.

Институтът по математика и инфрматика при БАН обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „асистент“ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност „Информатика“ (Сферични кодове и дизайни) за нуждите на ИМИ-БАН, със срок един месец от обявяването на конкурса на интернет страницата на ИМИ-БАН.


Документите се подават в отдел "Човешки ресурси" на Института: София, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 8, тел. 02/979-2805.


Обявата е публикувана на 21.10.2021 г.