ИНСТИТУТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА - БАН

Процедури по Закона за развитие на академичния състав

Конкурси за заемане на академични длъжностиИнститутът по математика и информатика при БАН-София обявява конкурси за:


- професор в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, научна специалност Методика на обучението по математика (Дидактически модели) – един;


- доцент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност Информатика (Взаимодействие между човек и компютър) - един;


за нуждите на ИМИ със срок два месеца от обявата в „Държавен вестник”.


Документи - в отдел "КУД" на института, София, ул. "Акад. Г. Бончев", блок 8, тел. (02)979-28-48.


Обявлението е обнародвано в "Държавен вестник", бр. 1/03.01.2017 г.