ИНСТИТУТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА - БАН

Процедури по Закона за развитие на академичния състав

Конкурси за заемане на академични длъжностиИнститутът по математика и информатика при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност:

- главен асистент по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност "Математическа логика" (Приложна логика) - един;

за нуждите на ИМИ-БАН, със срок два месеца от обнародване на обявата в „Държавен вестник”.


Документи - в отдел "Човешки ресурси" на Института, София, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 8, тел. 02-979-28-48.


Обявата е публикувана в "Държавен вестник", бр. 37/07.05.2021 г.

Институтът по математика и информатика при БАН - София обявява конкурси за заемане на академични длъжности:

- доцент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност Диференциални уравнения - един;

- главен асистент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност Математически анализ и приложения - един;

за нуждите на ИМИ-БАН, със срок два месеца от обнародване на обявата в „Държавен вестник”.


Документи - в отдел "Човешки ресурси" на Института, София, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 8, тел. 02-979-28-48.


Обявата е публикувана в "Държавен вестник", бр. 30/13.04.2021 г.