ИНСТИТУТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА - БАН

Процедури по Закона за развитие на академичния състав

Конкурси за заемане на академични длъжностиИнститутът по математика и информатика при БАН - София обявява конкурс за:


професор в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика (Информационни технологии и приложения в образованието и здравеопазването),


за нуждите на Лаборатория по телематика при БАН, със срок два месеца от обявата в „Държавен вестник”.


Документи - в отдел ЧР на Института, София, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 8, тел. (02)979-28-48.


Обявата е публикувана в "Държавен вестник", бр. 31/10.04.2018 г.