ИНСТИТУТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА - БАН

Процедури по Закона за развитие на академичния състав

Конкурси за заемане на академични длъжностиИнститутът по математика и информатика при БАН - София обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „асистент“ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност „Информатика“ (Информатично моделиране), за нуждите на ВНЗ “Информационно моделиране“, със срок от един месец от публикуване на обявата на сайта на ИМИ.


Документите – в отдел „Човешки ресурси“ (стая 205) на ИМИ, София 1113, ул.Акад.Г.Бончев, бл.8, тел. 02/979-3846


Дата на публикуване: 10.06.2024 г.

Институтът по математика и информатика при БАН - София обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика, научна специалност „Математически анализ“ (Приложения на дробното смятане) – един;


за нуждите на ИМИ-БАН със срок два месеца от обявата в „Държавен вестник” бр. 43/17.05.2024 г.


Документи – в отдел „Човешки ресурси“ на ИМИ, София 1113, ул.“Акад.Г.Бончев“, бл.8, тел: 02/979-3846.