ИНСТИТУТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА - БАН

Процедури по Закона за развитие на академичния състав

Конкурси за заемане на академични длъжностиИнститутът по математика и информатика при БАН - София обявява конкурс за:


главен асистент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика (Информационно моделиране),


за нуждите на ИМИ, със срок два месеца от обявата в „Държавен вестник”.


Документи - в отдел ЧР на Института, София, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 8, тел. (02)979-28-48.


Обявата е публикувана в "Държавен вестник", бр. 103/28.12.2017 г.

Институтът по математика и информатика при БАН - София обявява конкурс за:


доцент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математическо моделиране и приложение на математиката (Теория на апроксимациите и приложения),


за нуждите на ИМИ, със срок два месеца от обявата в „Държавен вестник”.


Документи - в отдел ЧР на Института, София, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 8, тел. (02)979-28-48.


Обявата е публикувана в "Държавен вестник", бр. 87/31.10.2017 г.