ИНСТИТУТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА - БАН

Процедури по Закона за развитие на академичния състав

Конкурси за заемане на академични длъжностиИнститутът по математика и информатика при БАН обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „асистент“ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност Информатика (Подходи, методи и средства за интерактивно обучение) за нуждите на ИМИ-БАН, със срок един месец от обявяването на конкурса на интернет страницата на ИМИ-БАН.


Документите се подават в отдел "Човешки ресурси" на Института: София, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 8, тел. 02/979-2805.


Обявата е публикувана на 01.06.2022 г.