ИНСТИТУТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА - БАН

Процедури по Закона за развитие на академичния състав





Конкурси за заемане на академични длъжности



В момента няма обявени конкурси за заемане на академични длъжности. Вижте текущите процедури.