ИНСТИТУТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА - БАН

Процедури по Закона за развитие на академичния състав

Конкурси за заемане на академични длъжностиИнститутът по математика и информатика при БАН обявява конкурс за:
„главен асистент“ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност „Алгебрична геометрия“ (Пространства от дъги на многообразия, топология на допълненията на многообразия) - един, за нуждите на ИМИ-БАН, със срок два месеца от обнародването в "Държавен вестник".


Документите се подават в отдел „Човешки ресурси“ на Института, София ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 8, тел. 02/979-28-05.


Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, бр. 63/06.08.2022 г