ИНСТИТУТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА - БАН

Процедури по Закона за развитие на академичния състав

Приключили процедури за придобиване на образователна и научна степен "доктор"Младен Георгиев Вълков - област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., докторска програма Методика на обучението по математика, информатика и информационни технологии.


Авторефератът е публикуван на 13.03.2024 г.
Рецензиите и становищата са публикувани на 30.04.2024 г.

На свое заседание на 31.05.2024 г. Научното жури реши:
Присъжда на Младен Георгиев Вълков образователната и научна степен "ДОКТОР".
Красимир Андреев Ангелов - област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, докторска програма Математическо моделиране и приложение на математиката.

Авторефератът е публикуван на 30.05.2023 г.
Обявата е публикувана на 30.05.2023 г.
Рецензиите и становищата са публикувани на 30.05.2023 г.

На свое заседание на 30.06.2023 г. Научното жури реши:
Присъжда на Красимир Андреев Ангелов образователната и научна степен "ДОКТОР".
Бисер Петров Цветков - област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, докторска програма Информатика.

Авторефератът е публикуван на 26.05.2023 г.
Обявата е публикувана на 30.05.2023 г.
Рецензиите и становищата са публикувани на 26.05.2023 г.

На свое заседание на 26.06.2023 г. Научното жури реши:
Присъжда на Бисер Петров Цветков образователната и научна степен "ДОКТОР".
Мирослав Маринов Димитров - област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, докторска програма Информатика.

Авторефератът е публикуван на 16.01.2023 г.
Обявата е публикувана на 16.01.2023 г.
Рецензиите и становищата са публикувани на 16.01.2023 г.

На свое заседание на 17.02.2023 г. Научното жури реши:
Присъжда на Мирослав Маринов Димитров образователната и научна степен "ДОКТОР".
Детелина Кирилова Камбурова - област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, докторска програма Изследване на операциите.

Авторефератът е публикуван на 13.01.2023 г.
Обявата е публикувана на 13.01.2023 г.
Рецензиите и становищата са публикувани на 13.01.2023 г.

На свое заседание на 14.02.2023 г. Научното жури реши:
Присъжда на Детелина Кирилова Камбурова образователната и научна степен "ДОКТОР".
Галина Стоянова Люцканова-Жекова - област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, докторска програма Математическо моделиране и приложение на математиката.

Авторефератът е публикуван на 15.12.2022 г.
Обявата е публикувана на 15.12.2022 г.
Рецензиите и становищата са публикувани на 15.12.2022 г.

На свое заседание на 16.01.2023 г. Научното жури реши:
Присъжда на Галина Стоянова Люцканова-Жекова образователната и научна степен "ДОКТОР".
Нектариос Мамуцис - Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, Докторска програма Информатика.

Авторефератът е публикуван на 20.10.2022 г.
Обявата е публикувана на 20.10.2022 г.
Рецензиите и становищата са публикувани на 20.10.2022 г.

На свое заседание на 21.11.2022 г. Научното жури реши:
Присъжда на Нектариос Мамуцис образователната и научна степен "ДОКТОР".
Паскал Николаев Пиперков - Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.5. Математика, Докторска програма Алгебра и теория на числата.

Авторефератът е публикуван на 19.08.2022 г.
Обявата е публикувана на 19.08.2022 г.
Рецензиите и становищата са публикувани на 19.08.2022 г.

На свое заседание на 19.09.2022 г. Научното жури реши:
Присъжда на Паскал Николаев Пиперков образователната и научна степен "ДОКТОР".
Павел Тодоров Стойнов - Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.5. Математика, Докторска програма Математическо моделиране и приложение на математиката. Рецензиите и становищата са публикувани на 14.07.2022 г.

На свое заседание на 14.07.2022 г. Научното жури реши:
Прекратява процедурата, като не допуска до защита Павел Тодоров Стойнов.
Георги Симеонов Симеонов - Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, Докторска програма Информатика.

Авторефератът е публикуван на 14.06.2022 г.
Обявата е публикувана на 29.06.2022 г.

Рецензиите и становищата са публикувани на 14.06.2022 г.

На свое заседание на 13.07.2022 г. Научното жури реши:
Присъжда на Георги Симеонов Симеонов образователната и научна степен "ДОКТОР".
Стефка Николаева Ковачева - Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, Докторска програма Информатика.

Авторефератът е публикуван на 27.01.2022 г.
Обявата е публикувана на 14.02.2022 г.

Рецензиите и становищата са публикувани на 27.01.2022 г.

На свое заседание на 28.02.2022 г. Научното жури реши:
Присъжда на Стефка Николаева Ковачева образователната и научна степен "ДОКТОР".
Зоя Владимирова Кичева-Зафирова - Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.5. Математика, Докторска програма Математическо моделиране и приложения на математиката.

Авторефератът е публикуван на 19.11.2021 г.
Обявата е публикувана на 06.12.2021 г.

Рецензиите и становищата са публикувани на 19.11.2021 г.

На свое заседание на 20.12.2021 г. Научното жури реши:
Присъжда на Зоя Владимирова Кичева-Зафирова образователната и научна степен "ДОКТОР".
Александра Кръстанова Николова - Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, Докторска програма Информатика.

Авторефератът е публикуван на 18.09.2021 г.
Обявата е публикувана на 04.10.2021 г.

Рецензиите и становищата са публикувани на 18.09.2021 г.

На свое заседание на 18.10.2021 г. Научното жури реши:
Присъжда на Александра Кръстанова Николова образователната и научна степен "ДОКТОР".
Константин Василев Делчев - Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, Докторска програма Информатика.

Авторефератът е публикуван на 17.05.2021 г.
Обявата е публикувана на 17.05.2021 г.

Рецензиите и становищата са публикувани на 17.05.2021 г.

На свое заседание на 17.06.2021 г. Научното жури реши:
Присъжда на Константин Василев Делчев образователната и научна степен "ДОКТОР".
Орлин Иванов Кузов - Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, Докторска програма Информатика.

Авторефератът е публикуван на 09.02.2021 г.
Обявата е публикувана на 09.02.2021 г.

Рецензиите и становищата са публикувани на 09.02.2021 г.

На свое заседание от 25.02.2021 г. Научното жури реши:
Присъжда на Орлин Иванов Кузов образователната и научна степен "ДОКТОР".
Галина Живкова Бобева - Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.5. Математика, Докторска програма Математическо моделиране и приложение на математиката.

Авторефератът е публикуван на 07.01.2021 г.
Обявата е публикувана на 07.01.2021 г.

Рецензиите и становищата са публикувани на 07.01.2021 г.

На свое заседание от 28.01.2021 г. Научното жури реши:
Присъжда на Галина Живкова Бобева образователната и научна степен "ДОКТОР".
Олег Петров Илиев - Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, Докторска програма Информатика.

Авторефератът е публикуван на 22.12.2020 г.
Обявата е публикувана на 22.12.2020 г.

Рецензиите и становищата са публикувани на 22.12.2020 г.

На свое заседание от 25.01.2021 г. Научното жури реши:
Присъжда на Олег Петров Илиев образователната и научна степен "ДОКТОР".
Микела Трамонти - Област на висше образование 1. Педагогически науки, Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, Докторска програма Методика на обучението по математика, информатика и информационни технологии.

Авторефератът е публикуван на 06.01.2021 г.
Обявата е публикувана на 06.01.2021 г.

Рецензиите и становищата са публикувани на 06.01.2021 г.

На свое заседание от 21.01.2021 г. Научното жури реши:
Присъжда на Микела Трамонти образователната и научна степен "ДОКТОР".
Негослав Събев Събев - Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, Докторска програма Информатика.

Авторефератът е публикуван на 01.10.2020 г.
Обявата е публикувана на 01.10.2020 г.

Рецензиите и становищата са публикувани на 01.10.2020 г.

На свое заседание от 21.10.2020 г. Научното жури реши:
Присъжда на Негослав Събев Събев образователната и научна степен "ДОКТОР".
Иван Димов Петков - Област на висше образование 1. Педагогически науки, Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, Докторска програма Методика на обучението по математика, информатика и информационни технологии.

Авторефератът е публикуван на 20.05.2020 г.
Обявата е публикувана на 20.05.2020 г.

Рецензиите и становищата са публикувани на 20.05.2020 г.

На свое заседание от 09.06.2020 г. Научното жури реши:
Присъжда на Иван Димов Петков образователната и научна степен "ДОКТОР".
Веселина Иванова Вучева - Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.5. Математика, Докторска програма Математическо моделиране и приложение на математиката.

Авторефератът е публикуван на 20.05.2020 г.
Обявата е публикувана на 20.05.2020 г.

Рецензиите и становищата са публикувани на 20.05.2020 г.

На свое заседание от 08.06.2020 г. Научното жури реши:
Присъжда на Веселина Иванова Вучева образователната и научна степен "ДОКТОР".
Николай Иванчев Николов - Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.5. Математика, Докторска програма Теория на вероятностите и математическа статистика.

Авторефератът е публикуван на 19.05.2020 г.
Обявата е публикувана на 19.05.2020 г.

Рецензиите и становищата са публикувани на 19.05.2020 г.

На свое заседание от 02.06.2020 г. Научното жури реши:
Присъжда на Николай Иванчев Николов образователната и научна степен "ДОКТОР".
Монка Добрева Коцева - Област на висше образование 1. Педагогически науки, Професионално направление 1.3. Методика на обучението по..., Докторска програма Методика на обучението по математика, информатика и информационни технологии.

Авторефератът е публикуван на 26.02.2020 г.
Обявата е публикувана на 26.02.2020 г.

Рецензиите и становищата са публикувани на 26.02.2020 г.

На свое заседание на 12.03.2020 г. Научното жури реши:
Присъжда на Монка Добрева Коцева образователната и научна степен "ДОКТОР".
Тихомир Богословов Иванов - Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.5. Математика, Докторска програма Математическо моделиране и приложение на математиката.

Авторефератът е публикуван на 09.08.2018 г.
Обявата е публикувана на 09.08.2018 г.

Рецензиите и становищата са публикувани на 09.08.2018 г.

На свое заседание от 10.09.2018 г. Научното жури реши:
Присъжда на Тихомир Богословов Иванов образователната и научна степен "ДОКТОР".
Красимир Бориславов Кънчев - Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.5. Математика, Докторска програма Геометрия и топология.

Авторефератът е публикуван на 14.05.2018 г.
Рецензиите и становищата са публикувани на 14.05.2018 г.
Обявата е публикувана на 14.05.2018 г.

На свое заседание от 29.05.2018 г. Научното жури реши:
Присъжда на Красимир Бориславов Кънчев образователната и научна степен "ДОКТОР".
Петър Василев Данчев - Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.5. Математика, Докторска програма Алгебра и теория на числата.

Авторефератът е публикуван на 31.01.2018 г.
Рецензиите и становищата са публикувани на 31.01.2018 г.
Обявата е публикувана на 31.01.2018 г.

На свое заседание от 19.02.2018 г. Научното жури реши:
Присъжда на Петър Василев Данчев образователната и научна степен "ДОКТОР".
Яна Алексиева Алексиева - Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.5. Математика, Докторска програма Геометрия и топология.

Авторефератът е публикуван на 04.01.2018 г.
Рецензиите и становищата са публикувани на 04.01.2018 г.
Обявата е публикувана на 04.01.2018 г.

На свое заседание от 18.01.2018 г. Научното жури реши:
Присъжда на Яна Алексиева Алексиева образователната и научна степен "ДОКТОР".
Георги Христов Добринков - Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, Докторска програма Информатика.

Авторефератът е публикуван на 19.12.2017 г.
Рецензиите и становищата са публикувани на 19.12.2017 г.
Обявата е публикувана на 19.12.2017 г.

На свое заседание от 15.01.2018 г. Научното жури реши:
Присъжда на Георги Христов Добринков образователната и научна степен "ДОКТОР".
Тодор Христомиров Брънзов - Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, Докторска програма Информатика.

Авторефератът е публикуван на 14.06.2017 г.
Рецензиите и становищата са публикувани на 14.06.2017 г.
Обявата е публикувана на 14.06.2017 г.

На свое заседание от 29.06.2017 г. Научното жури реши:
Присъжда на Тодор Христомиров Брънзов образователната и научна степен "ДОКТОР".
Поликсени Арапи - Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, Докторска програма Информатика.

Авторефератът е публикуван на 12.06.2017 г.
Рецензиите и становищата са публикувани на 12.06.2017 г.
Обявата е публикувана на 12.06.2017 г.

На свое заседание от 26.06.2017 г. Научното жури реши:
Присъжда на Поликсени Арапи образователната и научна степен "ДОКТОР".
Любомир Владимиров Андреев - Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.5. Математика, Докторска програма Математически анализ.

Авторефератът е публикуван на 10.05.2017 г.
Рецензиите и становищата са публикувани на 10.05.2017 г.
Обявата е публикувана на 10.05.2017 г.

На свое заседание от 29.05.2017 г. Научното жури реши:
Присъжда на Любомир Владимиров Андреев образователната и научна степен "ДОКТОР".
Красимир Димитров Миланов - Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.5. Математика, Докторска програма Изследване на операциите.

Авторефератът е публикуван на 27.03.2017 г.
Рецензиите и становищата са публикувани на 27.03.2017 г.
Обявата е публикувана на 27.03.2017 г.

На свое заседание от 13.04.2017 г. Научното жури реши:
Присъжда на Красимир Димитров Миланов образователната и научна степен "ДОКТОР".
Роберт Йорданов Ценков - докторска програма Информатика.

Авторефератът е публикуван на 05.12.2016 г.
Рецензиите и становищата са публикувани на 07.02.2017 г.
Обявата е публикувана на 07.02.2017 г.

На свое заседание от 24.02.2017 г. Научното жури реши:
Присъжда на Роберт Йорданов Ценков образователната и научна степен "ДОКТОР".
Георги Велков Иванов - докторска програма по Информатика.

Авторефератът е публикуван на 18.10.2016 г.
Рецензиите и становищата са публикувани на 25.12.2016 г.
Обявата е публикувана на 25.12.2016 г.

На свое заседание от 09.01.2017 г. Научното жури реши:
Присъжда на Георги Велков Иванов образователната и научна степен "ДОКТОР".
Цветослава Иванова Зарева - докторска програма "Методика на обучението по математика".

Авторефератът е публикуван на 03.11.2016 г.
Рецензиите и становищата са публикувани на 07.12.2016 г.
Обявата е публикувана на 07.12.2016 г.

На свое заседание от 22.12.2016 г. Научното жури реши:
Присъжда на Цветослава Иванова Зарева образователната и научна степен "ДОКТОР".
Максим Красимиров Гойнов - докторска програма по Информатика.

Авторефератът е публикуван на 18.10.2016 г.
Рецензиите и становищата са публикувани на 16.11.2016 г.
Обявата е публикувана на 16.11.2016 г.

На свое заседание от 02.12.2016 г. Научното жури реши:
Присъжда на Максим Красимиров Гойнов образователната и научна степен "ДОКТОР".
Румяна Григорова Несторова - докторска програма по Методика на обучението по математика.

Авторефератът е публикуван на 12.09.2016 г.
Рецензиите и становищата са публикувани на 14.11.2016 г.
Обявата е публикувана на 14.11.2016 г.

На свое заседание от 30.11.2016 г. Научното жури реши:
Присъжда на Румяна Григорова Несторова образователната и научна степен "ДОКТОР".
Бонимир Пенчев Пенчев - докторска програма по Информатика.

Авторефератът е публикуван на 18.10.2016 г.
Рецензиите и становищата са публикувани на 27.10.2016 г.
Обявата е публикувана на 27.10.2016 г.

На свое заседание от 11.11.2016 г. Научното жури реши:
Присъжда на Бонимир Пенчев Пенчев образователната и научна степен "ДОКТОР".
Тодор Петков Митев - докторска програма Диференциални уравнения.

Авторефератът е публикуван на 30.07.2016 г.
Обявата е публикувана на 30.09.2016 г.

Рецензиите и становищата са публикувани на 30.09.2016 г.

На свое заседание от 21.10.2016 г. Научното жури реши:
Присъжда на Тодор Петков Митев образователната и научна степен "ДОКТОР".
Емил Георгиев Делинов - докторска програма по Информатика.

Авторефератът е публикуван на 30.07.2015 г.
Рецензиите и становищата са публикувани на 26.08.2016 г.
Обявата е публикувана на 26.08.2016 г.

На свое заседание от 12.09.2016 г. Научното жури реши:
Присъжда на Емил Георгиев Делинов образователната и научна степен "ДОКТОР".
Николай Руменов Икономов - докторска програма по Математически анализ. Рецензиите и становищата са публикувани на 12.04.2016 г.

На свое заседание от 27.04.2016 г. Научното жури реши:
Присъжда на Николай Руменов Икономов образователната и научна степен "ДОКТОР".
Кристина Янева Арнаудова - докторска програма по Информатика.

Авторефератът е публикуван на 22.10.2015 г.
Рецензиите и становищата са публикувани на 13.11.2015 г.
Обявата е публикувана на 13.11.2015 г.

На свое заседание от 30.11.2015 г. Научното жури реши:
Присъжда на Кристина Янева Арнаудова образователната и научна степен "ДОКТОР".
Владимир Димитров Георгиев - докторска програма по Информатика.

Авторефератът е публикуван на 01.08.2015 г.
Рецензиите и становищата са публикувани на 17.09.2015 г.
Обявата е публикувана на 17.09.2015 г.

На свое заседание от 06.10.2015 г. Научното жури реши:
Присъжда на Владимир Димитров Георгиев образователната и научна степен "ДОКТОР".
Николай Генчев Ноев - докторска програма по Информатика.

Авторефератът е публикуван на 01.08.2015 г.
Рецензиите и становищата са публикувани на 17.09.2015 г.
Обявата е публикувана на 17.09.2015 г.

На свое заседание от 06.10.2015 г. Научното жури реши:
Присъжда на Николай Генчев Ноев образователната и научна степен "ДОКТОР".
Борислава Кирилова Виденова - докторска програма по Методика на обучението по математика.

Авторефератът е публикуван на 01.08.2015 г.
Рецензиите и становищата са публикувани на 31.08.2015 г.
Обявата е публикувана на 31.08.2015 г.

На свое заседание от 14.09.2015 г. Научното жури реши:
Присъжда на Борислава Кирилова Виденова образователната и научна степен "ДОКТОР".
Мария Стефанов Джумалиева-Стоева - докторска програма по Информатика.

Рецензиите и становищата са публикувани на 29.07.2015 г.
Обявата е публикувана на 24.08.2015 г.

На свое заседание от 09.09.2015 г. Научното жури реши:
Присъжда на Мария Стефанов Джумалиева-Стоева образователната и научна степен "ДОКТОР".
Иван Иванов Гаджев - докторска програма по Математически анализ. Рецензиите и становищата са публикувани на 04.06.2015 г.

На свое заседание от 24.06.2015 г. Научното жури реши:
Присъжда на Иван Иванов Гаджев образователната и научна степен "ДОКТОР".
Диана Кирилова Неделчева - докторска програма Изследване на операциите.

Рецензиите и становищата са публикувани на 11.05.2015 г.

На свое заседание от 26.05.2015 г. Научното жури реши:
Присъжда на Диана Кирилова Неделчева образователната и научна степен "ДОКТОР".
Юлиан Цанков Цанков - докторска програма по Математически анализ.

Авторефератът е публикуван на 30.04.2014 г.
Рецензиите и становищата са публикувани на 12.06.2014 г.

На свое заседание от 01.07.2014 г. Научното жури реши:
Присъжда на Юлиан Цанков Цанков образователната и научна степен "ДОКТОР".
гл. ас. Бойко Блажев Банчев - докторска програма по Информатика.

Авторефератът е публикуван на 09.04.2014 г.
Рецензиите и становищата са публикувани на 20.05.2014 г.

На свое заседание от 04.06.2014 г. Научното жури реши:
Присъжда на Бойко Блажев Банчев образователната и научна степен "ДОКТОР".
Владимир Йорданов Кръстев - област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност 01.01.11 Изследване на операциите. Рецензиите и становищата са публикувани на 28.10.2013 г.

На свое заседание от 29.11.2013 г. Научното жури реши:
Присъжда на Владимир Йорданов Кръстев образователната и научна степен "ДОКТОР".
Лилия Радославова Павлова - област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност 01.01.12 Информатика.

Авторефератът е публикуван на 08.10.2013 г.
Рецензиите и становищата са публикувани на 01.11.2013 г.
Обявата е публикувана на 01.11.2013 г.

На свое заседание от 19.11.2013 г. Научното жури реши:
Присъжда на Лилия Радославова Павлова образователната и научна степен "ДОКТОР".
Анелия Алексиева Кръндева - област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност 01.01.12 Информатика.

Авторефератът е публикуван на 08.10.2013 г.
Рецензиите и становищата са публикувани на 01.11.2013 г.
Обявата е публикувана на 01.11.2013 г.

На свое заседание от 19.11.2013 г. Научното жури реши:
Присъжда на Анелия Алексиева Кръндева образователната и научна степен "ДОКТОР".
 • Хари Алексиев Алексиев - област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., научна специалност Методика на обучението по математика.
 • Рецензиите и становищата са публикувани на 23.08.2013 г.
  Обявата е публикувана на 23.08.2013 г.

  На свое заседание от 10.09.2013 г. Научното жури реши:
  Присъжда на Хари Алексиев Алексиев образователната и научна степен "ДОКТОР".

 • Николай Иванов Тодоров - научна специалност 01.01.12 "Информатика"
 • Авторефератът е публикуван на 08.04.2013 г.
  Рецензиите и становищата са публикувани на 22.05.2013 г.
  Обявата е публикувана на 22.05.2013 г.

  На свое заседание от 12.06.2013 г. Научното жури реши:
  Присъжда на Николай Иванов Тодоров образователната и научна степен "ДОКТОР".
 • Милен Колев Борисов - научна специалност 01.01.13 "Математическо моделиране и приложение на математиката"
 • Авторефератът е публикуван на 27.02.2013 г.
  Рецензиите и становищата са публикувани на 24.04.2013 г.
  Обявата е публикувана на 24.04.2013 г.

  На свое заседание от 22.05.2013 г. Научното жури реши:
  Присъжда на Милен Колев Борисов образователната и научна степен "ДОКТОР".
 • Мая Маркова Стоянова- научна специалност 01.01.13 "Математическо моделиране и приложение на математиката"
 • Авторефератът е публикуван на 15.04.2013 г.
  Рецензиите и становищата са публикувани на 23.04.2013 г.
  Обявата е публикувана на 23.04.2013 г.

  На свое заседание от 17.05.2013 г. Научното жури реши:
  Присъжда на Мая Маркова Стоянова образователната и научна степен "ДОКТОР".
 • Христина Николова Кулина - научна специалност 01.01.02 "Алгебра и теория на числата"
 • Авторефератът е публикуван на 02.01.2013 г.
  Рецензиите и становищата са публикувани на 05.03.2013 г.
  Обявата е публикувана на 05.03.2013 г.

  На свое заседание от 21.03.2013 г. Научното жури реши:
  Присъжда на Христина Николова Кулина образователната и научна степен "ДОКТОР".
 • Виктория Колева Рашкова - научна специалност 01.01.13 "Математическо моделиране и приложение на математиката"
 • Авторефератът е публикуван на 13.07.2012 г.
  Рецензиите и становищата са публикувани на 16.10.2012 г.
  Обявата е публикувана на 16.10.2012 г.

  На свое заседание от 09.11.2012 г. Научното жури реши:
  Присъжда на Виктория Колева Рашкова образователната и научна степен "ДОКТОР".
 • Нина Руменова Даскалова - научна специалност 01.01.10 "Теория на вероятностите и математическа статистика"
 • Авторефератът е публикуван на 21.05.2012 г.
  Рецензиите и становищата са публикувани на 20.08.2012 г.
  Обявата е публикувана на 20.08.2012 г.

  На свое заседание от 17.09.2012 г. Научното жури реши:
  Присъжда на Нина Руменова Даскалова образователната и научна степен "ДОКТОР".
 • Янислав Панайотов Желев - научна специалност 01.01.12 "Информатика"
 • Авторефератът е публикуван на 18.07.2012 г.
  Рецензиите и становищата са публикувани на 28.08.2012 г.
  Обявата е публикувана на 27.08.2012 г.

  На свое заседание от 24.09.2012 г. Научното жури реши:
  Присъжда на Янислав Панайотов Желев образователната и научна степен "ДОКТОР".
 • Емил Петков Каменов - научна специалност 01.01.10 "Теория на вероятностите и математическа статистика"
 • Авторефератът е публикуван на 06.03.2012 г.
  Рецензиите и становищата са публикувани на 08.05.2012 г.
  Обявата е публикувана на 14.05.2012 г.

  На свое заседание от 30.05.2012 г. Научното жури реши:
  Присъжда на Емил Петков Каменов образователната и научна степен "ДОКТОР".
 • Живко Иванов Желев - област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., научна специалност 05.07.03. "Методика на обучението по математика"
 • Авторефератът е публикуван на 29.03.2012 г.
  Обявата е публикувана на 29.03.2012 г.

  Рецензиите и становищата са публикувани на 29.03.2012 г.

  На свое заседание от 19.04.2012 г. Научното жури реши:
  Присъжда на Живко Иванов Желев образователната и научна степен "ДОКТОР".
 • Нина Христова Добринкова - научна специалност 01.01.12 Информатика
 • Авторефератът е публикуван на 20.02.2012 г.
  Обявата е публикувана на 21.03.2012 г.

  Рецензиите и становищата са публикувани на 22.03.2012 г.

  На свое заседание от 04.04.2012 г. Научното жури реши:
  Присъжда на Нина Христова Добринкова образователната и научна степен "ДОКТОР".
 • Радослав Даков Йошинов - научна специалност 01.01.12 Информатика
 • Авторефератът е публикуван на 22.12.2011 г.

  Рецензиите и становищата са публикувани на 12.01.2012 г.

  На свое заседание от 27.01.2012 г. Научното жури реши:
  Присъжда на Радослав Даков Йошинов образователната и научна степен "ДОКТОР".
 • Емилия Тодорова Саранова - научна специалност 01.01.12 Информатика (Информационно моделиране)
 • Авторефератът е публикуван на 23.12.2011 г.
  Рецензиите и становищата са публикувани на 29.12.2012 г.

  На свое заседание от 17.01.2012 г. Научното жури реши:
  Присъжда на Емилия Тодорова Саранова образователната и научна степен "ДОКТОР".
 • Йонко Динев Стойнов - научна специалност 01.01.13 Математическо моделиране и приложения на математиката
 • На свое заседание от 18.11.2011 г. Научното жури реши:
  Присъжда на Йонко Динев Стойнов образователната и научна степен "ДОКТОР".
 • Масаюки Ватанабе - научна специалност 05.07.03 Методика на обучението по математика
 • На свое заседание от 27.09.2011 г. Научното жури реши:
  Присъжда на Масаюки Ватанабе образователната и научна степен "ДОКТОР".