ИНСТИТУТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА - БАН

Процедури по Закона за развитие на академичния състав

Текущи процедури за заемане на академични длъжностиКонкурс за доцент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност Информатика (системи за управление на цифрово културно съдържание) с единствен кандидат:


Рецензии и становища:

Документите на кандидата са публикувани на 07.11.2017 г.

Рецензиите и становищата са публикувани на 07.11.2017 г.