ИНСТИТУТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА - БАН

Процедури по Закона за развитие на академичния състав

Текущи процедури за заемане на академични длъжностиКонкурс за професор в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, научна специалност Методика на обучението по математика (Дидактически модели) с единствен кандидат:


Рецензии и становища:

Документите на кандидата са публикувани на 09.03.2017 г.

Рецензиите и становищата са публикувани на 26.04.2017 г.
Конкурс за доцент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност Информатика (Взаимодействие между човек и компютър) с единствен кандидат:


Рецензии и становища:

Документите на кандидата са публикувани на 09.03.2017 г.

Рецензиите и становищата са публикувани на 05.05.2017 г.
Конкурс за професор в: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление, 1.3. Педагогика на обучението по…, научна специалност Методика на обучението по математика (Професионално развитие на учителите за внедряване на изследователския подход в образованието по математика) с единствен кандидат:


Рецензии и становища:

Документите на кандидата са публикувани на 20.02.2017 г.

Рецензиите и становищата са публикувани на 12.04.2017 г.