ИНСТИТУТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА - БАН

Процедури по Закона за развитие на академичния състав

Текущи процедури за заемане на академични длъжности

Конкурс за доцент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика, научна специалност Информатика (Бизнес моделиране и информационни системи) с единствен кандидат:


Рецензии и становища:

Документите на кандидата са публикувани на 14.06.2018 г.

Рецензиите и становищата са публикувани на 14.06.2018 г.
Конкурс за професор за нуждите на Институт по математика и информатика при БАН, в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност Геометрия и топология (Диференциална геометрия) с единствен кандидат:


Рецензии и становища:

Документите на кандидата са публикувани на 18.06.2018 г.

Рецензиите и становищата са публикувани на 18.06.2018 г.