ИНСТИТУТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА - БАН

Процедури по Закона за развитие на академичния състав

Текущи процедури за заемане на академични длъжностиПроцедура за заемане на академичната длъжност доцент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Системи, методи и средства за представяне и управление на цифрови културни и образователни ресурси)


Рецензии и становища:

Документите на кандидата са публикувани на 22.07.2022 г.

Рецензиите и становищата са публикувани на 22.07.2022 г.