ИНСТИТУТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА - БАН

Процедури по Закона за развитие на академичния състав

Текущи процедури за заемане на академични длъжностиКонкурс за доцент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика,; научна специалност Математически методи във физиката (алгебрични и статистически методи) с единствен кандидат


Рецензии и становища:

Документите на кандидата са публикувани на 16.02.2021 г.

Рецензиите и становищата са публикувани на 16.02.2021 г.