ИНСТИТУТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА - БАН

Процедури по Закона за развитие на академичния състав

Текущи процедури за заемане на академични длъжности

Конкурс за професор в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика (Информационни технологии и приложения в образованието и здравеопазването), обявен в ДВ бр. 31/10.04.2018 г., с единствен кандидат:


Рецензии и становища:

Документите на кандидата са публикувани на 31.07.2018 г.

Рецензиите и становищата са публикувани на 31.07.2018 г.