ИНСТИТУТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА - БАН

Процедури по Закона за развитие на академичния състав

Приключили процедури за заемане на академични длъжности

Конкурс за доцент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки,; научна специалност Информатика (Информационно моделиране на обслужващи мрежи) с единствен кандидат


Рецензии и становища:

Документите на кандидата са публикувани на 20.11.2020 г.

На свое заседание от 22.01.2021 г. Научният съвет на ИМИ реши:

Избира гл. ас. д-р Велин Стоянов Андонов за ДОЦЕНТ.
Конкурс за професор в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика (Информационно моделиране) с единствен кандидат


Рецензии и становища:

Документите на кандидата са публикувани на 22.05.2020 г.

На свое заседание от 03.07.2020 г. Научният съвет на ИМИ реши:

избира доц. д-р Златинка Светославова Ковачева за професор.
Конкурс за главен асистент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Алгебра и теория на числата (Представяния на групите и теория на инвариантите)“, с единствен кандидат:


Документите на кандидата са публикувани на 28.02.2020 г.

На свое заседание от 13.03.2020 г. Научният съвет на ИМИ реши:

Избира ас. д-р Елица Христова за главен асистент.
Конкурс за главен асистент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математическо моделиране и приложение на математиката (Компютърно моделиране и симулация на биопроцеси), с единствен кандидат:


Документите на кандидата са публикувани на 26.02.2020 г.

На свое заседание от 13.03.2020 г. Научният съвет на ИМИ реши:

Избира ас. д-р Милен Борисов за главен асистент.
Конкурс за главен асистент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика (Компютърни лингвистични системи за съпоставителни изследвания на близкородствени езици), с единствен кандидат:


Документите на кандидата са публикувани на 05.02.2020 г.

На свое заседание от 21.02.2020 г. Научният съвет на ИМИ реши:

Избира ас. д-р Олена Сирук за главен асистент.
Конкурс за професор в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математически анализ (Специални функции) с единствен кандидат


Рецензии и становища:

Документите на кандидата са публикувани на 28.10.2019 г.

На свое заседание от 26.11.2019 г. Научният съвет на ИМИ реши:

Избира доц. дн Йорданка Добрева Панева-Коновска за професор.
Конкурс за доцент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика (Взаимодействие човек – компютър) с единствен кандидат:


Рецензии и становища:

Документите на кандидата са публикувани на 29.10.2019 г.

На свое заседание от 26.11.2019 г. Научният съвет на ИМИ реши:

Избира ас. д-р Тодорка Герасимова Александрова за доцент.
Конкурс за главен асистент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика (Информационно моделиране), обявен в ДВ бр. 56 от 16.07.2019 г., с единствен кандидат:


Документите на кандидата са публикувани на 01.10.2019 г.

На свое заседание от 25.10.2019 г. Научният съвет на ИМИ реши:

Избира ас. д-р Венелин Любомиров Тодоров за главен асистент.
Конкурс за главен асистент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Алгебра и теория на числата (структурна теория на асоциативните пръстени и унитарните им модули) с единствен кандидат:


Документите на кандидата са публикувани на 20.03.2019 г.

На свое заседание от 29.03.2019 г. Научният съвет на ИМИ реши:

Избира ас. д-р Петър Василев Данчев за главен асистент.
Конкурс за главен асистент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математически методи във физиката (алгебрични и статистически методи) с единствен кандидат:


Документите на кандидата са публикувани на 20.03.2019 г.

На свое заседание от 29.03.2019 г. Научният съвет на ИМИ реши:

Избира ас. д-р Веселин Георгиев Филев за главен асистент.
Конкурс за професор в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика (Информационни технологии и приложения в образованието и здравеопазването), обявен в ДВ бр. 31/10.04.2018 г., с единствен кандидат:


Рецензии и становища:

Документите на кандидата са публикувани на 31.07.2018 г.

Рецензиите и становищата са публикувани на 31.07.2018 г.

На свое заседание от 28.09.2018 г. Научният съвет на ИМИ реши:

Избира доц. д-р Радослав Даков Йошинов за професор.
Конкурс за доцент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика, научна специалност Информатика (Бизнес моделиране и информационни системи) с единствен кандидат:


Рецензии и становища:

Документите на кандидата са публикувани на 14.06.2018 г.

Рецензиите и становищата са публикувани на 14.06.2018 г.

На свое заседание от 13.07.2018 г. Научният съвет на ИМИ реши:

Не избира за доцент ас. д-р Борис Благовестов Шишков.
Конкурс за професор за нуждите на Институт по математика и информатика при БАН, в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност Геометрия и топология (Диференциална геометрия) с единствен кандидат:


Рецензии и становища:

Документите на кандидата са публикувани на 18.06.2018 г.

Рецензиите и становищата са публикувани на 18.06.2018 г.

На свое заседание от 13.07.2018 г. Научният съвет на ИМИ реши:

Избира доц. д-р Величка Василева Милушева за професор.
Конкурс за главен асистент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика (Информационно моделиране), с единствен кандидат:


На свое заседание от 23.03.2018 г. Научният съвет на ИМИ реши:

Избира ас. д-р Велин Стоянов Андонов за главен асистент.
Конкурс за доцент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност Математическо моделиране и приложение на математиката (Теория на апроксимациите и приложения) с единствен кандидат:


Рецензии и становища:

Документите на кандидата са публикувани на 28.02.2018 г.

Рецензиите и становищата са публикувани на 28.02.2018 г.

На свое заседание от 23.03.2018 г. Научният съвет на ИМИ реши:

Избира гл. ас. д-р Ирина Красимирова Георгиева за доцент.
Конкурс за доцент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност Информатика (системи за управление на цифрово културно съдържание) с единствен кандидат:


Рецензии и становища:

Документите на кандидата са публикувани на 07.11.2017 г.

Рецензиите и становищата са публикувани на 07.11.2017 г.

На свое заседание от 08.12.2017 г. Научният съвет на ИМИ реши:

Избира гл. ас. д-р Детелин Михайлов Лучев за доцент.
Конкурс за доцент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност Информатика (Взаимодействие между човек и компютър) с единствен кандидат:


Рецензии и становища:

Документите на кандидата са публикувани на 09.03.2017 г.

Рецензиите и становищата са публикувани на 05.05.2017 г.

На свое заседание от 30.06.2017 г. Научният съвет на ИМИ реши:

Избира ас. д-р Александър Илиев Илиев за доцент.
Конкурс за професор в: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление, 1.3. Педагогика на обучението по…, научна специалност Методика на обучението по математика (Професионално развитие на учителите за внедряване на изследователския подход в образованието по математика) с единствен кандидат:


Рецензии и становища:

Документите на кандидата са публикувани на 20.02.2017 г.

Рецензиите и становищата са публикувани на 12.04.2017 г.

На свое заседание от 02.06.2017 г. Научният съвет на ИМИ реши:

Избира доц. д-р Тони Кондева Чехларова за професор.
Конкурс за професор в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, научна специалност Методика на обучението по математика (Дидактически модели) с единствен кандидат:


Рецензии и становища:

Документите на кандидата са публикувани на 09.03.2017 г.

Рецензиите и становищата са публикувани на 26.04.2017 г.

На свое заседание от 02.06.2017 г. Научният съвет на ИМИ реши:

Избира доц. д-р Борислав Йорданов Лазаров за професор.
Конкурс за доцент в: - област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, по научна специалност Алгебра и теория на числата (Алгебрични структури) с единствен кандидат:


Рецензии и становища:

Документите на кандидата са публикувани на 20.02.2017 г.

Рецензиите и становищата са публикувани на 18.04.2017 г.

На свое заседание от 05.05.2017 г. Научният съвет на ИМИ реши:

Избира д-р Йорг Копиц за доцент.
Конкурс за главен асистент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност 01.01.10 Информатика (цифрови библиотеки и обработка на знания и учебни приложения на цифрови библиотеки) с единствен кандидат:


На свое заседание от 24.02.2017 г. Научният съвет на ИМИ реши:

Избира ас. д-р Николай Генчев Ноев за главен асистент.
Конкурс за професор в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Изследване на операциите с единствен кандидат:


Рецензии и становища:

Рецензиите и становищата са публикувани на 10.12.2016 г.

На свое заседание от 13.01.2017 г. Научният съвет на ИМИ реши:

Избира доц. дмн Максим Иванов Тодоров за професор.
Конкурс за доцент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математическо моделиране и приложение на математиката (Теоретичен и числен анализ на процеси в биологичните и инженерни науки) с двама кандидати:


Рецензии и становища:

Рецензиите и становищата са публикувани на 30.11.2016 г.

На свое заседание от 16.12.2016 г. Научният съвет на ИМИ реши:

Избира ас. д-р Петър Пенчев Рашков за доцент.
Конкурс за професор в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Алгебра и теория на числата (Теория на кодирането) с единствен кандидат:


Рецензии и становища:

Рецензиите и становищата са публикувани на 18.11.2016 г.

На свое заседание от 16.12.2016 г. Научният съвет на ИМИ реши:

Избира доц. дмн Емил Миланов Колев за професор.
Конкурс за професор в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Изчислителна математика (Числен и теоретичен анализ на нелинейни частни диференциални уравнения) с единствен кандидат:


Рецензии и становища:

Рецензиите и становищата са публикувани на 21.09.2016 г.

На свое заседание от 28.10.2016 г. Научният съвет на ИМИ реши:

Избира доц. д-р Наталия Тодорова Кольковска за професор.
Конкурс за доцент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност 01.01.12 Информатика (езици на информатиката) с единствен кандидат:


Рецензии и становища:

Рецензиите и становищата са публикувани на 10.05.2016 г.

На свое заседание от 14.06.2016 г. Научният съвет на ИМИ реши:

Избира гл. ас. д-р Бойко Блажев Банчев за доцент.
Конкурс за доцент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност 01.01.05 Диференциални уравнения (Силно свързани нелинейни ЧДУ и приложения в геофизиката) с единствен кандидат:


Рецензии и становища:

Рецензиите и становищата са публикувани на 01.03.2016 г.

На свое заседание от 15.04.2016 г. Научният съвет на ИМИ реши:

Избира гл. ас. д-р Георги Петров Бояджиев за доцент.
Конкурс за доцент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност; научна специалност 01.01.12 Информатика (компютърни методи за изследване на комбинаторни структури) с единствен кандидат:


Рецензии и становища:

Рецензиите и становищата са публикувани на 08.06.2015 г.

На свое заседание от 10.07.2015 г. Научният съвет на ИМИ реши:

Избира гл. ас. д-р Стела Димитрова Железова за доцент.
Конкурс за доцент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност 01.01.10 Теория на вероятностите и математическа статистика с единствен кандидат:


Рецензии и становища:

Рецензиите и становищата са публикувани на 17.06.2015 г.

На свое заседание от 10.07.2015 г. Научният съвет на ИМИ реши:

Избира Деян Палежев за доцент.
Конкурс за главен асистент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност 01.01.10 Теория на вероятностите и математическа стастистка с единствен кандидат:


На свое заседание от 15.05.2015 г. Научният съвет на ИМИ реши:

Избира д-р Асен Чорбаджиев за главен асистент.
Конкурс за професор в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност 01.01.05 Диференциални уравнения (Импулсни функционално-диференциални уравнения и приложения) с единствен кандидат:


Рецензии и становища:

Рецензиите и становищата са публикувани на 30.03.2015 г.

На свое заседание от 24.04.2015 г. Научният съвет на ИМИ реши:

Избира доц. дмн Валерий Христов Ковачев за професор.
Конкурс за професор в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност 01.01.04 Математически анализ с единствен кандидат:


Рецензии и становища:

Рецензиите и становищата са публикувани на 24.09.2014 г.

На свое заседание от 24.10.2014 г. Научният съвет на ИМИ реши:

Избира доц. дмн Денка Николова Куцарова-Форд за професор.
Конкурс за доцент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност 01.01.10 Теория на вероятностите и математическа стастистка с единствен кандидат:


Рецензии и становища:

Рецензиите и становищата са публикувани на 29.08.2014 г.

На свое заседание от 17.09.2014 г. Научният съвет на ИМИ реши:

Избира д-р Младен Светославов Савов за доцент.
Конкурс за професор в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност 01.01.11 Изследване на операциите (оптимално управление и неговите приложения) с единствен кандидат:


Рецензии и становища:

Рецензиите и становищата са публикувани на 04.06.2014 г.

На свое заседание от 04.07.2014 г. Научният съвет на ИМИ реши:

Избира доц. д-р Цветомир Йотов Цачев за професор.
Конкурс за главен асистент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност 01.01.12 Информатика (цифрови библиотеки и обработка на знания и учебни приложения на цифрови библиотеки) с единствен кандидат:


Рецензиите и становищата са публикувани на 12.03.2014 г.

На свое заседание от 30.05.2014 г. Научният съвет на ИМИ реши:

Избира ас. д-р Детелин Михайлов Лучев за главен асистент.
Конкурс за професор в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност 01.01.13 Математическо моделиране и приложения на математиката (Динамични модели на биопроцеси: анализ, асимптотична устойчивост и стабилизируемост) с единствен кандидат:


Рецензии и становища:

Рецензиите и становищата са публикувани на 12.03.2014 г.

На свое заседание от 28.03.2014 г. Научният съвет на ИМИ реши:

Избира доц. д-р Нели Стоянова Димитрова за професор.
Конкурс за доцент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност 01.01.04 Математически анализ (приложения на конволюционното и дробното смятане) с единствен кандинат:


Рецензии и становища:

Рецензиите и становищата са публикувани на 19.12.2013 г.

На свое заседание от 29.01.2014 г. Научният съвет на ИМИ реши:

Избира ас. д-р Емилия Бажлекова за доцент.
Конкурс за доцент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност 01.01.12 Информатика (цифрови библиотеки и обработка на знания и учебни приложения на цифрови библиотеки) с единствен кандидат:


Рецензии и становища:

Рецензиите и становищата са публикувани на 21.10.2013 г.

На свое заседание от 13.12.2013 г. Научният съвет на ИМИ реши:

Избира гл. ас. д-р Десислава Иванова Панева-Маринова за доцент.
Конкурс за доцент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност 01.01.12 Информатика (Изследвания и приложения на информатиката в образованието и медицината) за нуждите на Лаборатория по телематика при БАН, с единствен кандидат:


Рецензии и становища:

Рецензиите и становищата са публикувани на 26.11.2013 г.

На свое заседание от 13.12.2013 г. Научният съвет на ИМИ реши:

Избира гл. ас. д-р Радослав Даков Йошинов за доцент.
Конкурс за професор в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност 01.01.12 Информатика (Компютърни методи за изследване на комбинаторни дизайни и сродни на тях структури) с единствен кандидат:


Рецензии и становища:

Рецензиите и становищата са публикувани на 08.10.2013 г.

На свое заседание от 11.11.2013 г. Научният съвет на ИМИ реши:

Избира доц. д-р Светлана Тодорова Топалова за професор.
Конкурс за доцент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност 01.01.13 Математическо моделиране и приложение на математиката (Числен анализ и компютърна симулация на нелинейни физични процеси) с единствен кандидат:


Рецензии и становища:

Рецензиите и становищата са публикувани на 16.09.2013 г.

На свое заседание от 04.10.2013 г. Научният съвет на ИМИ реши:

Избира гл. ас. д-р Милена Димова за доцент.
Конкурс за доцент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност 01.01.12 Информатика (Автоматично извличане на метаданни от съдържанието на цифрови обекти) с единствен кандидат:

Рецензии и становища:

Рецензиите и становищата са публикувани на 29.05.2013 г.

На свое заседание от 05.07.2013 г. Научният съвет на ИМИ реши:

Избира гл. ас. Красимира М. Иванова за доцент.
Конкурс за професор в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност 01.01.12 Информатика (приложения в лингвистичните изследвания и научното откритие) с единствен кандидат:

Рецензии и становища:

Рецензиите и становищата са публикувани на 10.10.2012 г.

На свое заседание от 16.11.2012 г. Научният съвет на ИМИ реши:

Избира доц. д-р Владимир Периклиев за професор.
Конкурс за професор в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност 01.01.11 Изследване на операциите с единствен кандидат:

Рецензии и становища:

Рецензиите и становищата са публикувани на 09.10.2012 г.

На свое заседание от 16.11.2012 г. Научният съвет на ИМИ реши:

Избира доц. д-р Николай Живков за професор.
Конкурс за професор в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност 01.01.13 Математическо моделиране и приложение на математиката (Интервални методи и софтуер за линейни параметрични задачи с неточни данни) с единствен кандидат:

Рецензии и становища:

Рецензиите и становищата са публикувани на 16.10.2012 г.

На свое заседание от 16.11.2012 г. Научният съвет на ИМИ реши:

Избира доц. д-р Евгения Попова за професор.
Конкурс за професор в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност 01.01.12 Информатика (компютърни подходи в изследването на шумозащитни кодове) с единствен кандидат:

Рецензии и становища:

Рецензиите и становищата са публикувани на 18.09.2012 г.

На свое заседание от 12.10.2012 г. Научният съвет на ИМИ реши:

Избира доц. д-р Цонка Байчева за професор.
Конкурс за доцент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност 01.01.12 Информатика (Специализирани кодове за кодова модулация flash memory и цифров "воден знак") с единствен кандидат:

Рецензии и становища:

Рецензиите и становищата са публикувани на 18.09.2012 г.

На свое заседание от 12.10.2012 г. Научният съвет на ИМИ реши:

Избира гл. ас. д-р Христо Костадинов за доцент.
Конкурс за професор в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност 01.01.12 Информатика (софтуерни технологии) с единствен кандидат:

Рецензии и становища:

Рецензиите и становищата са публикувани на 12.09.2012 г.

На свое заседание от 12.10.2012 г. Научният съвет на ИМИ реши:

Избира доц. д-р Нели Манева за професор.
Конкурс за доцент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност 01.01.12 Информатика (информационно моделиране на фолклорното наследство) с един кандидат:

Рецензии и становища:

Рецензиите и становищата са публикувани на 31.05.2012 г.

На свое заседание от 29.06.2012 г. Научният съвет на ИМИ реши:

Избира гл. ас. д-р Константин Рангочев за доцент.
Конкурс за професор в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.5. Математика, научна специалност 01.01.05 Диференциални уравнения (динамични системи и уравнения на математическата физика) с един кандидат:

Рецензии и становища:

Рецензиите и становищата са публикувани на 23.05.2012 г.

На свое заседание от 29.06.2012 г. Научният съвет на ИМИ реши:

Избира доц. д-р Илия Илиев за професор.
Конкурс за професор по научната специалност 01.01.10 Теория на вероятностите и математическа статистика с един кандидат:

Рецензии и становища:

Рецензиите и становищата са публикувани на 10.01.2012 г.

На свое заседание от 30.01.2012 г. Научният съвет на ИМИ реши:

Избира доц. дмн Евгения Стоименова за професор.
Конкурс за доцент по научната специалност 01.01.13 Математическо моделиране и приложение на математиката (Моделиране на течения в многофазови среди) с един кандидат:

Рецензии и становища:

Рецензиите и становищата са публикувани на 16.12.2011 г.

На свое заседание от 19.01.2012 г. Научният съвет на ИМИ реши:

Избира гл. ас. д-р Иван Благоев Бажлеков за доцент.
Конкурс за професор по научната специалност 01.01.04 Математически анализ (Многомерен комплексен анализ) с един кандидат:

Рецензии и становища:

Рецензиите и становищата са публикувани на 23.12.2011 г.

На свое заседание от 19.01.2012 г. Научният съвет на ИМИ реши:

Избира доц. дмн Николай Маринов Николов за професор.

Конкурс за професор по научната специалност 01.01.04 Математически анализ (Интегрални трансформации и специални функции) с един кандидат:

Рецензии и становища:

Рецензиите и становищата са публикувани на 22.12.2011 г.

На свое заседание от 19.01.2012 г. Научният съвет на ИМИ реши:

Избира доц. дмн Виржиния Стойнева Кирякова за професор.

Конкурс за професор по научната специалност 01.01.12 Информатика (Компютърна лингвистика - средства и системи за обработка на лингвистични знания) с един кандидат:

Рецензии и становища:

На свое заседание от 18.11.2011 г. Научният съвет на ИМИ реши:

Избира доц. д-р Людмила Петрова Димитрова за професор.
Конкурс за професор по научната специалност 01.01.12 Информатика (Математическа лингвистика и обработка на знания в цифрови библиотеки и електронно обучение) с двама кандидати:

Рецензии и становища:

На свое заседание от 30.09.2011 г. Научният съвет на ИМИ реши:

Избира доц. д-р Радослав Димов Павлов за професор.
Конкурс за професор по научната специалност 01.01.12 Информатика (Софтуерни технологии) с двама кандидати:

Рецензии и становища:

На свое заседание от 30.09.2011 г. Научният съвет на ИМИ реши:

Избира доц. д-р Аврам Моис Ескенази за професор.