ИНСТИТУТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА - БАН

Процедури по Закона за развитие на академичния състав

Текущи процедури за придобиване на образователната и научна степен "доктор"


Орлин Иванов Кузов - Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, Докторска програма Информатика.

Авторефератът е публикуван на 09.02.2021 г.
Обявата е публикувана на 09.02.2021 г.

Рецензиите и становищата са публикувани на 09.02.2021 г.