ИНСТИТУТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА - БАН

Процедури по Закона за развитие на академичния състав

Текущи процедури за придобиване на образователната и научна степен "доктор"


Веселина Иванова Вучева - Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.5. Математика, Докторска програма Математическо моделиране и приложение на математиката.

Авторефератът е публикуван на 20.05.2020 г.
Обявата е публикувана на 20.05.2020 г.

Рецензиите и становищата са публикувани на 20.05.2020 г.Иван Димов Петков - Област на висше образование 1. Педагогически науки, Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, Докторска програма Методика на обучението по математика, информатика и информационни технологии.

Авторефератът е публикуван на 20.05.2020 г.
Обявата е публикувана на 20.05.2020 г.

Рецензиите и становищата са публикувани на 20.05.2020 г.Николай Иванчев Николов - Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.5. Математика, Докторска програма Теория на вероятностите и математическа статистика.

Авторефератът е публикуван на 19.05.2020 г.
Обявата е публикувана на 19.05.2020 г.

Рецензиите и становищата са публикувани на 19.05.2020 г.