ИНСТИТУТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА - БАН

Процедури по Закона за развитие на академичния състав

Текущи процедури за придобиване на научната степен "доктор на науките"


Петър Василев Данчев - област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност Алгебра и теория на числата


Рецензии и становища:

Авторефератът и останалите документи са публикувани на 17.06.2020 г.

Рецензиите и становищата са публикувани на 17.06.2020 г.