Международни конкурси
МАТЕМАТИКА И ПРОЕКТИРАНЕ 8

за разработване на проекти (реферати)

2013/2014

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

В рамките на Международния проект MITE (Methodology and Information Technologies in Education – Методика и информационни технологии в образованието) през учебната 2013-2014 г. се организират два конкурса – единият за ученици, а вторият – за учители. Научната част на проекта има за цел разработването на методики и съвременни информационни технологии в образованието изобщо. Партньори по проекта са:

  • Институт по математика и информатика при БАН (София, България)
  • Висше училище по застраховане и финанси (София, България)
  • Академия за социално управление (Москва, Русия)
  • Факултет по педагогическо образование при Московския държавен университет "М. Ломоносов" (Москва, Русия).

I. Международен конкурс МАТЕМАТИКА И ПРОЕКТИРАНЕ за ученици


II. Международен конкурс МАТЕМАТИКА И ПРОЕКТИРАНЕ за учители

Конкурсите се състоят в разработване на проекти (реферати). В първия конкурс могат да участват ученици (индивидуално или в екип до трима ученици, независимо в кое училище и клас учат) под ръководството на учители и преподаватели. Вторият конкурс е предназначен за учители (индивидуално). Проектите се представят в електронен вид. Те трябва да са оформени като мултимедийни презентации с обем до 20 Mb на MS Power Point или на друг софтуер, който се разпространява свободно. Бонусни точки се присъждат на проекти, в които информатиката и информационните технологии се използват не само в презентацията, а и по същество при решаването на съответната математическа задача. Тематичните направления са:

1. Математическо моделиране на реални процеси в природата и обществото (за ученици)
2. Математика и изкуство (за ученици)
3. Геометрични миниатюри (за ученици)
4. История на математиката (за ученици)
5. Математиката като наука (за ученици)
6. Организация на класната работа за повишаване на успеваемостта (за учители)
7. Организация на извънкласната работа на учениците (за учители)
8. Организация на проектната и изследователската дейност на учениците (за учители)

Състезателната част е организирана в три етапа:

  • Задочен – краен срок за изпращане на разработките е 20 януари 2014 г.
  • Очен (национален) – през м. февруари 2014 г. (точната дата и мястото на провеждане ще бъдат съобщени допълнително, а допуснатите до Националния кръг ще бъдат информирани в края на м. януари 2014 г.)
  • Международен – в периода от 1 до 10 май 2013 г. в Москва, Русия.

Участието в конкурса става след предварително превеждане на такса правоучастие в размер на 25 (двадесет и пет) лева на участник (ако проектът е представен от повече от един участник, като научните ръководители са също участници) или 50 (петдесет) лева на проект (в случай на един участник) в срок до 8 януари 2014 г. по следната банкова сметка:

ИМИ - БАН "Уникредит Булбанк" АД , клон "Калоян"
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG32 UNCR 7630 3100 1173 36
Партида МИТЕ

В платежното нареждане посочвайте името на един от участниците или на ръководителя.

Изпращане на проектите с краен срок на получаване 20 януари 2014 г.:
По пощата на CD/DVD, на адрес:
София 1113,
ул. "Акад. Г. Бончев", блок 8
Институт по математика и информатика
Росица Петрова

В придружаващото писмо напишете име на автора(ите), клас, училище, научен ръководител, заглавие на проекта и по кое от направленията е разработката, кратко описание на проекта и указания за работа с файловете (ако е необходимо), а също и възможни начини за връзка (за предпочитане e-mail адрес и мобилен телефон).

За контакти и допълнителна информация:
Албена Василева,
albena@math.bas.bg

Актуална информация ще се публикува на сайта www.math.bas.bg/MITE.

Научен ръководител на проекта и председател на журито е проф. Сава Гроздев. Членове на журито са академик Благовест Сендов, проф. дмн Николай Николов, доц. д-р Борислав Лазаров, д-р Веселин Ненков, Албена Василева и Бойко Банчев. По време на задочния етап ще бъдат избрани най-добрите разработки за участие в очния (национален) етап. Победителите в Националния етап ще бъдат поканени за участие в Международния етап. Националният и Международният етапи се състоят в представяне на всяка разработка в рамките на 15 минути (за международния етап на английски или руски език), след което в рамките на 5 минути състезателите отговарят на уточняващи въпроси (включително и по представяната материя). Критериите за оценка на ученическите проекти включват оригиналност, достоверност, атрактивност, ползваемост, оформление. Учителските проекти ще бъдат оценявани за ефективност на представяните идеи и методики, пълнота, дизайн, естетическо оформление, вътрешна съгласуваност и балансираност, стил на презентирането. Класираните на първите три места в Националния етап на всеки от двата конкурса ще получат дипломи и награди, а останалите участници в Националния етап – грамоти. Конкурсите се провеждат съвместно и с финансовата подкрепа на Фондация “Млада България”.