ИНСТИТУТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА - БАН

Процедури по Закона за развитие на академичния състав

Конкурси за заемане на академични длъжностиИнститутът по математика и информатика при БАН – София обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност Информатика ((Системи, методи и средства за представяне и управление на цифрови културни и образователни ресурси)) за нуждите на Лаборатория по телематика при БАН със срок два месеца от публикуването на обявата в „Държавен вестник”.


Документи се приемат в отдел "Човешки ресурси" на Института: София, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 8, тел. 02/979-2805.


Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, бр. 22/18.03.2022 г.

Институтът по математика и информатика при БАН обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „асистент“ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност Информатика (Машинно самообучение) за нуждите на ИМИ-БАН, със срок един месец от обявяването на конкурса на интернет страницата на ИМИ-БАН.


Документите се подават в отдел "Човешки ресурси" на Института: София, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 8, тел. 02/979-2805.


Обявата е публикувана на 07.03.2022 г.