ИНСТИТУТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА - БАН

Процедури по Закона за развитие на академичния състав

Конкурси за заемане на академични длъжностиИнститутът по математика и информатика при БАН обявява конкурс за главен асистент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност „Информатика“ (Софтуерна реализация на алгоритми за математически изчисления) - един, за нуждите на ИМИ-БАН, със срок два месеца от публикуването на обявата в "Държавен вестник".


Документи – в отдел „Човешки ресурси“ на института, София, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 8, тел. 02/979-28-05.


Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, бр. 93/22.11.2022 г.

Институтът по математика и информатика при БАН - София обявява конкурси за заемане на академични длъжности:

- главен асистент в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (Математика) - един;

- професор в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност Алгебра (Полугрупи от преобразувания) - един;

за нуждите на ИМИ-БАН, със срок два месеца от обнародване на обявата в „Държавен вестник”.


Документи се приемат в отдел "Човешки ресурси" на Института, София, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 8, тел. 02-979-28-48.


Обявите са публикувани в "Държавен вестник", бр. 84/21.10.2022 г.