ИНСТИТУТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА - БАН

Процедури по Закона за развитие на академичния състав

Конкурси за заемане на академични длъжностиИнститутът по математика и информатика при БАН - София обявява конкурси за:


професор в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика (Информационно моделиране) - един;


главен асистент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математическо моделиране и приложение на математиката (Компютърно моделиране и симулация на биопроцеси) - един;


главен асистент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Алгебра и теория на числата (Представяния на групите и теория на инвариантите) - един;


за нуждите на ИМИ-БАН, със срок два месеца от обнародване на обявлението в „Държавен вестник”.


Документи - в отдел "Човешки ресурси" на Института, София, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 8, тел. 02-979-28-48.


Обявата е публикувана в "Държавен вестник", бр. 98/13.12.2019 г.

Институтът по математика и информатика при БАН (ИМИ-БАН) - София обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика (Компютърни лингвистични системи за съпоставителни изследвания на близкородствени езици);


за нуждите на ИМИ-БАН, със срок два месеца от обнародване на обявлението в „Държавен вестник”.


Документи - в отдел "Човешки ресурси" на Института, София, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 8, тел. 02-979-28-48.


Обявата е публикувана в "Държавен вестник", бр. 91/19.11.2019 г.