ИНСТИТУТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА - БАН

Процедури по Закона за развитие на академичния състав

Конкурси за заемане на академични длъжностиИнститутът по математика и информатика при БАН - София обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „асистент“ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика (Машинно самообучение), за нуждите на секция „Софтуерни технологии и информационни системи“, със срок един месец от датата на публикуване на Интернет-страницата на ИМИ - 25.03.2024 г.


Документите – стая 205, отдел „Човешки ресурси“ на ИМИ, София 1113, ул.“Акад.Г.Бончев“, бл.8, тел: 02/979-3846

Институтът по математика и информатика при БАН обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки, научна специалност „Информатика“ (Моделиране на пространства от данни в цифрови екосистеми) – един;

за нуждите на ИМИ-БАН, със срок два месеца от обнародване на обявата за конкурса в „Държавен вестник”, бр. 23/19.03.2024 г.

Документите - в отдел „Човешки ресурси“ на ИМИ, София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 8, тел. 02/979-28-48.