ИНСТИТУТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА - БАН

Процедури по Закона за развитие на академичния състав

Конкурси за заемане на академични длъжностиИнститутът по математика и информатика при БАН обявява конкурси за главни асистенти:

- в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки, научна специалност „Информатика“ (Софтуерни технологии) – един;

- в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5 Математика, научна специалност „Теория на вероятностите и математическа статистика“ – един;

за нуждите на ИМИ-БАН, със срок два месеца от обнародване на обявата в „Държавен вестник”, бр. 95/14.11.2023 г.

Документите - в отдел „Човешки ресурси“ на ИМИ, София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 8, тел. 02/979-28-48.

Институтът по математика и информатика при БАН обявява следните конкурси:

- конкурс за главен асистент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки, научна специалност „Информатика“ (Моделиране на информационни системи) – един;

- конкурс за главен асистент в област на висше образование 4.Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5 Математика, научна специалност „Алгебра“ (Теория на кодирането, кодове над пръстени) – един;

за нуждите на ИМИ-БАН със срок два месеца от обявата в „Държавен вестник”, публикувана в бр.87/17.10.2023 г.

Документите - в отдел „Човешки ресурси“ на ИМИ, София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 8, тел. 02/979-28-48.