Упътване
 
 
 

КНИГОИЗДАТЕЛСКА КЪЩА
„ТРУД“

Авторски колектив
Ръководител:
проф. д.м.н. Стефан Додунеков
Концепция и автор на текста:
ст.н.с. д-р Борислав Лазаров
Концепция за компютърно представяне
и програмиране:
н.с. Бойко Банчев
Компютърна обработка на текста:
н.с. Бойко Банчев и
доц. д-р Румен Улучев
 

Учебен курс по математика за 9 клас

съдържание

 

 
[] Рационални изрази
операции с числа (преговор)
алгебричен израз (преговор)
стойност на рационален израз
допустими стойности на рационален израз
съкращаване и разширяване на дроби
събиране и изваждане на рационални дроби
умножение и деление на рационални дроби
тъждествени преобразования
контролен тест
[ ] Рационални уравнения
квадратно уравнение
формули на Виет за квадратно уравнение
определяне знаците на корените на квадратно уравнение
решаване на рационални уравнения
решаване на рационални уравнения чрез полагане
моделиране с рационални уравнения
контролен тест
[ ] Системи уравнения
системи линейни уравнения (преговор)
нелинейни системи с линейно уравнение
системи с хомогенно уравнение
решаване на системи чрез полагане
контролен тест
[ ] Ирационални изрази и уравнения
ирационални изрази – допустими стойности
ирационални изрази – тъждествени преобразования
ирационални уравнения с един радикал
ирационални уравнения с два радикала
контролен тест
[ ] Подобни триъгълници
пропорции, пропорционални отсечки (преговор)
теорема на Талес
подобни триъгълници
първи признак за подобие на триъгълници
хорди и секущи
втори и трети признак за подобие на триъгълници
контролен тест
[ ] Правоъгълен триъгълник
теорема на Питагор
тригонометрични функции на остър ъгъл
решаване на правоъгълен триъгълник
намиране на елементи в правоъгълен триъгълник
намиране на елементи в равнобедрен триъгълник и трапец
контролен тест