IMI PERSONNEL LIST 
Section Phone Room Name
Governing Body 979-38-91 570 Stefan Dodunekov - director
979-38-31 276 Radoslav Pavlov - deputy director
979-38-74 468  Andrey Andreev - scientific secretary
979-28-16  252 Georgi Dimkov - managing director
Algebra 979-38-75 476 Vassil Kanev
979-28-21 554 Andrey Todorov
979-28-24 562 Atanas Iliev
979-28-17 568 Valentin Iliev
979-28-20 566 Vesselin Drensky
979-38-75 476 Georgi Tomanov
979-28-23 560 Ivan Chipchakov
979-28-35 558 Tatyana Ivanova
979-28-23 560 Georgi Genov
979-28-23 560 Dimitar Stefanov
979-28-23 560 Dimitar Tsiganchev
979-2823 560 Petar Manolov
Biomathematics 979-37-04 428/bl.23 Svetoslav Markov
979-37-04 342/bl.23 Evgenija Popova
979-21-88 208/bl.23 Neli Dimitrova
979-21-88 208/bl.23 Mikhail Krastanov
Logic 979-28-62 509 Vladimir Sotirov
979-28-62 509 Marion Mircheva
979-28-62 509 Dimitar Guelev
Geometry and topology 979-28-27 515 Georgi Ganchev
979-28-11 530 Stoyu Barov
979-28-15 574 Stoyan Nedev
979-28-07 567 Strashimir Popvasilev
979-38-07 313 Stancho Dimiev
979-28-11 530 Ekaterina Mihaylova
Real and Functional Analysis 979-28-40 522 Kiril Kirchev
979-28-40 522 Gurko Balikov
Complex Analysis 
979-38-16 316 Valentin Hristov
979-38-05 309 Virginia Kiryakova
979-38-16 316 Georgi Dimkov
979-38-16 316 Donka Pashkuleva
979-38-10 318 Zhivko Atanasov
979-38-00 323 Yohan Davidov
979-38-16 316 Kalin Petrov
979-28-55 327 Lilia Apostolova
979-38-20 306 Nikolai Nikolov
979-38-00 323 Oleg Mushkarov
979-38-03 311 Pet'r Rusev
979-38-15 314 Ralica Kovacheva
979-38-09 315 Rumyan Lazov
979-38-07 313 Stancho Dimiev
Differential equations 979-38-78 463 Pet'r Popivanov
979-38-82 461 Georgi Karadzhov
979-38-73 472 Georgi Chobanov
979-38-81 467 Iliya Iliev
979-38-76 469 Nikolay Kutev
979-38-76 469 Rossica Semerdjieva
979-28-42 514 Todor Gramchev
Mathematical Physics 979-28-41 520 Angela Slavova
979-28-41 520 Valery Covachev
979-28-45 526 Alexander Fabricant
979-28-39 528 Vladimir Georgiev
979-28-44 516 Georgi Vodev
979-28-44 516 Georgi Popov
979-28-39 528 Georgi Raykov
979-28-39 528 Luchezar Stoyanov
979-28-43 524 Marin Marinov
979-38-72 474 Tanya Vassilevska
979-28-45 526 Tsviatko Rangelov
Education in Mathematics and Informatics 979-28 95 261 Yordan Tabov
979-28-95 261 Albena Vasileva
979-28-95 559 Borislav Lazarov
979-28-72 365 Evgeniya Sendova
979-28-36 576 Yordanka Gortcheva
979-28-95 261 Kliment Vasilev
Information Research
979-38-19 330 Galya Stoyanova
979-38-19 330 Ginka Malinova
979-38-19 330 Detelina Stoilova
979-38-06 319 Elen Stancheva
979-28-28 322 Ivan Koychev
979-28-78 359 Krasimir Markov
979-28-78 359 Krasimira Ivanova
979-38-14 321 Pet'r Stanchev
979-38-13 328 Milena Staneva
Artificial Intelligence 979-28-34 521 Aleksand'r Gerov
979-38-11 523 Aleksand'r Grigorov
979-38-49 420 Valentin Brimkov
979-38-11 523 Ekaterina Decheva
979-28-37 529 Margarita Spiridonova
979-28-37 529 Sergey V'rbanov
979-28-30 511 Ventzeslav Valev
Software Engineering 979-28-73 361 Avram Eskenazi
979-38-21 273 Aleksad'r Ahegukyan
979-28-76 357 Boyko Banchev
979-28-29 507 Maya Daneva
979-28-75 369 Neli Maneva
979-28-29 507 Radostina Terzieva
979-28-64 180 Rosen Rashev
979-28-64 180 Rumen Radev
979-38-21 273 Rumyana Kirkova
979-28-79 270 Yuliana Peneva
979-28-64 180 Yulita Vasileva
979-28-05 275 Yuliya Dzhambazka
Mathematical Linguistics 979-38-31 276 Radoslav Pavlov
979-28-77 367 Vladimir Perikliev
979-28-69 363 Ivan Derzhanski
979-38-83 376 Konstantin Rangochev
979-28-33 324 Lyudmila Dimitrova
979-38-83 376 Lyudmila Kadiyska
979-28-69 363 Svyatoslav Braynov
979-28-33 324 Slavyan Radev
979-38-27 271 TEMPUS
Mathematical Foundations of Informatics 979-38-91 576 Emil Kolev
979-28-22 556 Ivan Landzhev
979-28-22 556 Nikolay Manev
979-28-36 576 Pet'r Boyvalenkov
979-28-06 357 Silvia Boumova
979-28-22 556 Yuri Borissov
63-01-32 Veliko Turnovo Ilia Boukliev
63-01-32 Veliko Turnovo Svetlana Topalova
63-01-32 Veliko Turnovo Tsonka Baicheva
63-01-32 Veliko Turnovo Galina Bogdanova
63-01-32 Veliko Turnovo Vesselin Vavrek
63-01-32 Veliko Turnovo Blajka Marinova
Telecommunications 979-38-58 411 Blagovest Shishkov
979-38-55 429 Plamen Mateev
979-28-09 561 Milena Dobreva
979-28-46 518 Stoyan Poryazov
979-28-76   Maria Gabrovska
979-28-76   Tzvetanka Pencheva
979-38-29   Kalina Sotirova
979-38-29   Anna Ivanova
Mathematical Modelling 979-38-92 430 Vladimir Hristov
979-38-74 468 Andrey Andreev
979-38-74 468 Georgi Iliev
979-38-46 405 Daniela Stoyanova
979-38-67 460 Denka Kucarova
979-38-88 414 Kamen Ivanov
979-38-67 460 Lilia Popova
979-38-64 454 Mat.modelirane
979-38-70 466 Milena Stoyanova
979-38-70 466 Nikolay Kyurkchiev
979-28-31 513 Ognyan Trifonov
979-38-66 456 Pencho Petrushev
Probablity and Statistics 979-38-62 409 Valeri Stefanov
979-38-58 411 Georgi Yanev
979-38-60 417 Elisaveta Pancheva
979-38-58 411 Jordan Stoyanov
979-38-62 409 Lyuben Mutafchiev
979-28-82 407 Maroussia Bojkova
979-38-61 413 Nikolay Yanev
979-38-55 429 Eugenia Stoimenova
979-38-59 415 Nikolay Kolev
979-38-56 421 Vladimir Kaishev
979-38-56 421 Georgi Boshnakov
979-38-57 423 Nikolay Trendafilov
Operation Research 979-38-45 406 Asen Donchev
979-38-45 428 Vladimir Vel'ov
979-38-52 424 Darina Pateva
979-38-50 504 Evgeni Belogay
979-38-49 420 Ermak Dimov
979-38-45 406 Nikolay Zhivkov
979-38-47 418 Ognyan Kounchev
979-28-81 229 Pet'r Kenderov
979-38-49 420 Pet'r Milanov
979-28-38 559 Stefan Stoyanov
979-28-18 227 Tatyana Parhomenko
979-38-44 506 Yulian Revalski
979-38-50 416 Nikolay Kirov
979-28-49 505 Borka Parakozova
979-38-45 406 Elza Farhi
979-38-50 416 Emil Kelevedzhiev
Computational Mathematics
979-38-63 457 Daniela Vasileva
979-38-72 474 Ivan Bazhlekov
979-38-63 457 Milena Koleva
979-38-68 462 Natalia Kolkovska
979-38-85 459 Oleg Iliev
Library 979-28-47 352 Asya Cvetkova
979-28-47 352 Vanya Grigorova
979-28-47 352 Elena Georgieva
979-38-30 219 Kosya Petrova
979-28-47 352 Svetla Minkova
Administration 979-38-39 213 Lidiya Dermendzhieva
979-38-35 221 Lidiya Zdravkova
979-38-28 209 Svetla Stoynova
979-28-86 064 arhiv
979-38-35 216 xerox
Office 979-28-48 217 Georgi Genchev
979-28-48 217 Stoyanka Terziyska
Accounting Department 979-28-94 265 Galina Georgieva
979-28-88 263 Veselka Todorova
979-28-90 267 Ivanka Stoyanova
979-28-88 263 Nevena Naceva
979-28-90 267 Rosica Vodeva
Economic Department 979-28-70 272 Borinka Evtimova
979-38-96 065 Bogomil Vitanov
979-38-96 065 Zdravko Lavchovski
979-28-01 152 doorkeepers
Technical Staff 979-38-24 203 Viktoriya Naumova
979-38-28 209 Kameliya Perusanova
979-28-61 114 Ivan Chal'kov
Scientific Council 979-28-85 254   
Cafe 979-38-97 155  
Union of Bulgarian Mathematicians 979-28-13 264 UBM
979-28-83 268 UBM