Архивна справка


Марин Стоянов Дринов е виден български историк. Роден е на 20 октомври 1838 г. в гр. Панагюрище. Завършва Духовната семинария в Киев (1861) и Историко-филологическия факултет на Московския университет (1865). Доцент и професор по славяноведение в Харковския университет (1876-1906).
Марин Дринов е един от основателите на Българското книжовно дружество. Действителен член 1869 и председател на Българското книжовно дружество в Браила (1869-1878) и в София (1878-1882), (1884-1898). Почетен член на БКД (1898).
Непосредствено след Освобождението Дринов е пълномощник на руския комисар княз Ал. Дондуков-Корсаков в България (1877-1878). Вицегубернатор на София (1878), управляващ Отдела на Народното просвещение (1878-1879). Участник в изработването на Органическия устав и на много закони и наредби в областта на учебното дело.
Марин Дринов е член-основател (1877) и председател на Историко-филологическото дружество при Харковския университет (1890-1897). Той е член на Руската академия на науките в Петербург, на Полската академия на науките в Краков, на Чешката академия на науките в Прага, на Югославската академия на науките в Загреб.
Поставя върху научна основа изследователската работа в областта на историята у нас. Проучва предимно средновековната история на България.
Фондът на Марин Дринов се съхранява в Научния архив на БАН под №104. Документалните материали са извънредно оскъдни. Извлечени са от архивна сбирка №10. Освен това, на 7 март 1956 г., по случай честване на 50 години от смъртта на проф. Дринов, Комитетът за проучване миналото на Панагюрище е подарил на Научния архив архивни материали, имащи връзка с покойния Дринов. Панагюрският музей е предал 10 фотографии на М. Дринов и на негови близки. След обработката фондът съдържа 3 листа с 22 архивни единици.