Проектът

Проектът "Дигитален архив Марин Дринов" започна през 2006 г. със сканирането на 24 архивни единици (15 черно-бели снимки и множество документи) от фонд №104К на Научния архив на БАН. Сканирането беше извършено от екипа на секция "Приложения на информационните технологии в хуманитарните науки" към ИМИ-БАН. Понастоящем (2011 г.) секцията е преструктурирана в Лаборатория за цифровизация на научно и културно наследство.

Архивът

Архивът съдържа 176 факсимилета от ръкописи, 14 печатни страници и 15 черно-бели снимки. Тук се публикуват дигитализираните архивни единици (във формат PDF). Тяхното подреждане следва нехронологичната последователност на "Инвентарен опис №1". Проектът предвижда публикуване на документите от архива заедно със специализирана анотация, разчетени оригинали, библиография за Марин Дринов и негови съчинения. Дигитализирането на личен архивeн фонд е първото по рода си в България. То е уникално като технология, методология и класификация на дигитализираната информация. Сканирането на документите е извършено в сивата гама (256 нюанса на сивото) със скенер Zeutschel OS5000 TT с резолюция на архивното копие 400 dpi. Електронното издание на архива, публикувано тук, не може да бъде копирано, възпроизвеждано и разпространявано с комерсиална цел. Правата върху Интернет сайта и цифровото копие принадлежат на ИМИ-БАН.

Цели и бъдещи планове

Публикуваната информация подлежи на допълнително обновяване и разширяване. Предвижда се всички ръкописи да имат разчетен вариант в PDF формат. Тук са публикувани разчетените варианти на архивни единици №1 и №8. Екипът, извършил сканирането и представянето на архивната информация, си поставя амбициозната задача да популяризира научното и културно наследство на България в Интернет пространството. Преди това обаче е нужно да се изяснят важни детайли около авторски и други права в цифрова среда, както и да е налице работеща национална стратегия за дигитализация. С оглед ускоряване на този закъснял у нас процес, от 2008 г. членове на екипа бяха поканени да участват в "Междуинституционална работна група по дигитализация на културно наследство (културно съдържание)" към Министерството на културата на Република България. През 2011 г. в България оформянето на национална стратегия с ясни стандарти и правила продължава. За актуална информация по темата посетете Интернет сайта на Лабораторията.

За контакти

д-р М. Добрева (основател на екипа за цифровизация към ИМИ)
проф. П. Станчев, ръководител секция "Информационни системи"- ИМИ
гл. ас. Калина СОТИРОВА, тел. (02) 979 3829