OTHERS

Издадени книги

    За цялото време след Местните избори 1995 г., по отделен договор с ЦКМИ, Математическически колектив "Избори" осигуряваше компютърното пресмятане на изборните разултати от новообразуваните общини и помощ при обучението на новите ОИК, като съгласно договора се заплащаха само направените разходи. След приключване на междинните, частични и нови избори 1995-1999 г. Математически колектив "Избори" изготви и издаде специален том на Бюлетина на ЦКМИ'95, който обнародва както резултатите по секции от частичните и нови избори през четиригодишния период, така и обобщените резултати от Местните избори през 1995 г.

    Авторски колектив, с участието на членове на колектива, издаде през 1997 г. книга с резултати, анализи и тенденции за изборите 1990 - 1996 г.

    През 1996 г. започна издаване на поредица "Избори и избирателни закони". Целта е запознаване на обществеността с изборните закони в различни европейски държави и възможностите за приспособяване на някои елементи от различните закони към нашето изборно законодателство. Първата книга от тази поредица е посветена на избирателните закони в Германия.