ИНСТИТУТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА - БАН

Процедури по Закона за развитие на академичния състав

Текущи процедури за придобиване на научната степен "доктор на науките"


Доц. д-р Данила Черкашин - област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика


Рецензии и становища:

Документите са публикувани на 09.04.2024 г.

Рецензиите и становищата са публикувани на 29.04.2024 г.