ИНСТИТУТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА - БАН

Процедури по Закона за развитие на академичния състав

Текущи процедури за придобиване на образователната и научна степен "доктор"


В момента няма текущи процедури за придобиване на образователна и научна степен "доктор". Вижте приключилите процедури.