ИНСТИТУТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА - БАН

Процедури по Закона за развитие на академичния състав

Текущи процедури за придобиване на образователната и научна степен "доктор"Младен Георгиев Вълков - област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., докторска програма Методика на обучението по математика, информатика и информационни технологии.


Авторефератът е публикуван на 13.03.2024 г.