ИНСТИТУТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА - БАН

Процедури по Закона за развитие на академичния състав

Текущи процедури за заемане на академични длъжностиПроцедура за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки; научна специалност „Информатика“ (Моделиране на пространства от данни в цифрови екосистеми), за нуждите на секция „Софтуерни технологии и информационни системи“, с единствен кандидат:


Документите на кандидата са публикувани на 27.05.2024 г.
Процедура за заемане на академичната длъжност „асистент“ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика (Машинно самообучение), за нуждите на секция „Софтуерни технологии и информационни системи“, с единствен кандидат:

Процедура за заемане на академичната длъжност доцент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика, научна специалност „Теория на вероятностите и математическа статистика“, обявен в ДВ бр. 8/26.01.2024 г., с единствен кандидат


Документите на кандидата са публикувани на 05.04.2024 г.