ИНСТИТУТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА - БАН

Процедури по Закона за развитие на академичния състав

Текущи процедури за заемане на академични длъжностиКонкурс за заемане на академичната длъжност професор в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика,; научна специалност Алгебра (Полугрупи и преобразувания), обявен в ДВ бр. 84 от 21.10.2022 г., с единствен кандидат


Рецензии и становища:

Документите на кандидата са публикувани на 20.03.2023 г.

Рецензиите и становищата са публикувани на 20.03.2023 г.