ИНСТИТУТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА - БАН

Процедури по Закона за развитие на академичния състав

Текущи процедури за заемане на академични длъжностиКонкурс за главен асистент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика (Компютърни лингвистични системи за съпоставителни изследвания на близкородствени езици), обявен в ДВ бр. 91 от 19.11.2019 г., с единствен кандидат:


Документите на кандидата са публикувани на 03.02.2020 г.