ШЕСТНАДЕСЕТА УЧЕНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

15-17 януари 2016, Враца

ПЪРВО СЪОБЩЕНИЕ
и покана за участие

В Ученическата конференция (УК’16) могат да участват ученици от 8 до 12 клас от всички училища в страната. Учениците разработват проекти по математика, информатика или информационни технологии върху избрани от тях теми, индивидуално или в съавторство, самостоятелно или под ръководство на научен ръководител или консултант.

Не се допускат до участие проекти с повече от двама автори. Не се допускат и проекти, с които авторите са участвали в предходните две учебни години.

Всички получени в срок и оформени съгласно изискванията проекти се рецензират предварително и авторите на най-добрите разработки се допускат до участие в УК’16. По време на конференцията журито класира представените проекти.

Авторите на най-добре класиралите се разработки получават:

 • покана за участие в интервюто за избор на двамата български участници в RSI’2016 (в началото на февруари 2016 г.);
 • покана за участие в Ученическата секция на 45-ата Пролетна конференция на СМБ (април 2016 г.), като разноските им се поемат частично от УчИМИ.

Разходите на участниците в УК’16 се поемат от училищата, секциите на СМБ или от други организации.

За да участвате, в срок до 4 декември 2015 г.:

 • регистрирайте проекта си онлайн на следния адрес: http://goo.gl/forms/7E63FaptIX;
  И
 • изпратете по електронната поща проекта си, оформен според изискванията (вижте по-долу), на адрес hssimi2001@gmail.com.

При онлайн регистрацията на проект се посочва само заглавието на проекта (може и работно) и данни за контакт с автора(ите) и научния ръководител. Регистрацията замества досегашното придружително писмо. Получени по електронната поща проекти без регистрация няма да се разглеждат. Задължително изпращайте проектите си в редактируем вид (doc/rtf/tex/odt) и в pdf формат. Ако проектът Ви не може да се изпрати по електронна поща (защото е с голям размер или съдържа изпълними файлове), използвайте някой от сайтовете за споделяне на съдържание, например dox.bg (не изисква регистрация), Dropbox, Google Drive и т.н. Не е необходимо да изпращате нищо по обикновена поща/куриер.

Моля, вижте ИЗИСКВАНИЯТА за оформяне на ученическите проекти.

Образец на заглавна страница

ВАЖНО! При изпращане на проекта по електронната поща трябва да включите:

 • файл, съдържащ заглавната страница, резюме на български, резюме на английски, основния текст на проекта в редактируем формат (doc, tex, rtf, odt, txt и др.п.);
 • горният файл в PDF формат
 • два отделни файла с резюмето на български и на английски език, съдържащи заглавието, имената на авторите, училището, класа, научния ръководител на съответния език, в редактируем формат (doc, tex, rtf, odt, txt и др.п.);
 • проектите по информатика и информационни технологии може да бъдат придружени от софтуер в подходящ вид (например инсталираща програма) или други файлове, необходими за подробното запознаване на рецензентите с разработката. Обърнете внимание, че изпращането на изпълними файлове в явен вид е непозволено при повечето клиенти за електронна поща, затова използвайте някой от популярните сайтове за споделяне на съдържание.
  Всички файлове може да изпратите като zip или rar архив.


Допуснатите за участие в УК’16 ще получат Второ съобщение. Информация ще има и на уебсайта на УчИМИ.