ШЕСТНАДЕСЕТА УЧЕНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

15-17 януари 2016, Враца