Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/library/site/administrator/components/com_joomfish/classes/JoomfishManager.class.php on line 184 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/library/site/administrator/components/com_joomfish/classes/JoomfishManager.class.php on line 193 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/library/site/administrator/components/com_joomfish/classes/JoomfishManager.class.php on line 217 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/library/site/administrator/components/com_joomfish/classes/JoomfishManager.class.php on line 226 Deprecated: Function split() is deprecated in /home/library/site/plugins/system/jfrouter.php on line 459 Deprecated: Function split() is deprecated in /home/library/site/plugins/system/jfrouter.php on line 459 Deprecated: Function split() is deprecated in /home/library/site/plugins/system/jfrouter.php on line 459 Deprecated: Function split() is deprecated in /home/library/site/plugins/system/jfrouter.php on line 459 Дисертации

Списък на дисертациите, съхранявани в библиотеката на ИМИ

Забележка. Дисертациите са разпределени в две групи, като първата е за научната степен "доктор на науките" и хабилитационни трудове за "професор" и втората за образователната и научна степен "доктор" и хабилитационни трудове за "доцент". Сигнатурата (Д1, Д2, .....Д47, Д48) е по реда на предаването на трудовете за съхранение в библиотеката.

Дисертации за научната степен доктор на науките и хабилитационни трудове за професор

2019-2020

Д266 Светлана Тодорова Топалова. Класификация на дизайни и сродни на тях комбинаторни структури, 2019 - Автореферат, Дисертация

D268 Peter Vasilev Danchev. Some classes of noncommutative rings and Abelian groups, 2020 - Автореферат, Дисертация

2010-2018

Д202 Николай Маринов Николов. Инвариантни функции и метрики в комплексния анализ, 2010

Д204 Никола Петков Зяпков. Групи от автоморфизми в теорията на Галоа и в теорията на кодирането, 2009 (професор)

Д212 Иво Михайлов Михайлов. Кохомологии на Галоа и реализиране на p-групи на Галоа, 2011 – Автореферат, Дисертация, BulDML

Д230 Емил Миланов Колев. Оптимални кодове и задачи за търсене, 2014 – АвторефератДисертация

Д231 Валери Ковачев. Системи диференциални уравнения и невронни мрежи със закъснения и импулси, 2014 – АвторефератДисертация

Д244 Цонка Стефанова Байчева. Оптимални кодове за контрол на грешки и оптични комуникации, 2015 – АвторефератДисертация

Д264 Йорданка Добрева Панева-Коновска. Функции на Бесел и Митаг-Лефлер и обобщения, 2017 - АвторефератДисертация

2000-2009

Д96 Красимир Димитров Данов. Влияние на повърхностната реология върху стабилността на течни филми и комплексни флуиди, 2000 - Дисертация

Д108 Евгений Николов. Изследвания върху информационната сигурност, 2001 - Автореферат

Д116 Светлозар Димитров Маргенов. Оптимални многонивови методи, 2002 - BulDML

Д128 Елен Павлова. Мозъчни структури и естествени евристични разпределени многомодални системи за бази от данни и WEB организации, 2003

Д130 Цвятко Рангелов. Прави и обратни задачи за хиперболични уравнения и системи в области с движеща се граница и области с пукнатини, 2003

Д133 Андрей Борисов Андреев. Апостериорен суперсходящ анализ в метода на крайните елементи – оценки и техники, 2004 - Дисертация

Д137 Стоян Капралов. Граници, конструкция и класификация на оптимални колони, 2004

Д136 Светослав Марков. Алгебрични свойства на интервали и изпъкнали тела, 2004

Д142 Георги Тотков. Концептуално и компютърно моделиране на езикови структури и процеси, 2003- Дисертация

Д143 Румен Николов Даскалов. Оптимални линейни кодове над малки крайни полета, 2005 - Дисертация

Д152 Максим Тодоров (Maxim Todorov). Stability in Infinite Linear Inequality Systems, 2005

Д169 Марчин Папжицки. Високопроизводителни алгоритми за матрици с блочна структура, 2007

Д172 Стефка Христова Буюклиева. Самодуални кодове и групи от автоморфизми, 2007

Д174 Славчо Щраков. Отделимост в алгебри от функции, термове и автомати с дървета, 2007

Д176 Илия Георгиев Буюклиев. Алгоритмични подходи за изследване на линейни кодове, 2007

Д177 Валентин Ванков Илиев. Изомерията като вътрешна симетрия на молекулите, 2008

Д178 Михаил  Иванов  Кръстанов. Локален анализ на управляеми системи, 2008

Д187 Иванка Милкова Стамова. Втори метод на Ляпунов за устойчивост и ограниченост на математически модели, базирани на импулсни функционално-диференциални уравнения, 2008

Д189. Галя Младенова Ангелова. Концептуални структури между изкуствения интелект и компютърната лингвистика, 2009

Д281 Румен Василев Николов. Глобалният кампус: Електронното обучение и глобалната трансформация на висшето образование, 2009 - хабилитационен труд

1980-1999

Д61 Боян Янков. Анализ и синтез на апаратни и програмни средства за транслация и интерпретация на езици от високо ниво, 1980 - Дисертация

Д64 Стефан Манев Додунеков. Оптимални линейни кодове, 1985 - Дисертация

Д65 Тома Василев Тонев. Комплексно-аналитични структури в спектрите на равномерните алгебри от функции, 1987 - Автореферат

Д66. Валентин Томов. Интелектуализирани приложни програмни системи, 1988 (професор) - Дисертация

Д86. Йорданка Иванова. Нови приложения на геометричния метод на Погорелов за устойчивост на нелинейни черупки, 1999 - Автореферат

1973-1979

Д6 Апостол Обретенов Обретенов. Стохастични изследвания на надеждност в техниката, 1974 -  Дисертация

Д11 Петър Русев. Редове на Лагер, 1974 - Дисертация

Д13 Спас Манолов Миланов. Съществуване и интерация на периодични траектории на множества от автономни системи от диференциални уравнения с малък параметър при съвкупности от начални условия с резонанс и при полунечетни нелинейности от определен клас, 1974 - BulDML

Д16 Владимир Владимиров Топенчаров. Елементи  от теорията на n-арните категории, 1975 - Дисертация

Д20 Тодор Георгиев  Генчев. Цели функции от експоненциален тип, 1975

Д31 Иван Христов Димовски. Конволюционен метод в операционното смятане, 1976 - BulDML

Д46 Красимир Димитров Търкаланов. Частна наредба и алгоритмични проблеми в подгрупи и групи, 1977 - BulDML

Д47 В. И. Чешанков. Многочестотни резонансни трептения в механичните системи, 1973 - Дисертация

Д48 Дойчин Дойчинов. Топологичните,  близостните и  равномерните пространства от обща гледна точка, 1976 (професор) Дисертация

Д56 Пенчо Асенов Маринов. Термомеханично микромоделиране на изотропни двуфазни среди с еластични и вискозно-еластични свойства, 1978 - Дисертация

Повече за придобилите научна степен доктор на науките можете да видите ТУК

Дисертации за научната степен доктор и хабилитационни трудове за доцент

2020-2021

Д278 Микела Трамонти. Западни и източни подходи в образованието по математика, комбинирани с изкуство, 2020 - Автореферат (bg), (eng), Дисертация (eng), BulDML

Д279 Орлин Иванов Кузов. ИКТ инструментариум за иновативни методи и приложения в образователния процес, 2020 - Автореферат

Д275 Негослав Събев Събев. Компютърни методи и подходи при изследване и представяне на знания за уеб достъпност за хора с увреждания, 2020 - Автореферат

Д276 Олег Петров Илиев. Методи и модели за персонализация на тематично-ориентирано учебно съдържание, 2020 - Автореферат

Д277 Галина Живкова Бобева. Математическо моделиране и приложения на математиката, 2020 - Автореферат

Д269 Иван Димов Петков. Формиране на умения за общуване в обучението по информационни технологии, 2020 - Автореферат (bg)

Д271 Моника Добрева Коцева. Е-фасилитатор, 2020 - към автореферата (bg)

Д272 Николай Иванчев Николов. Метрични методи за анализиране и моделиране на наредени данни (на англ. ез.), 2020 - Автореферат (bg), (eng)

Д284 Константин Василев Делчев. Кодове и дизайни в полиномиални метрични пространства, 2021 - Автореферат

Д285 Александра Кръстанова Николова. Средства и методи за контекстно зависимо използване с учебна цел на цифрови културни ресурси, 2021 - Автореферат

Д286 Зоя Владимирова Кичева - Зафирова. Изследване динамичното поведение на клетъчно нелинейни мрежи, описващи уравнения на метаматическата физика, 2021 - Автореферат

2018-2019

Д274 Веселина Иванова Вучева. Теоретичен и числен анализ на диференчни схеми за уравнения на Бусинеск, 2019 - Автореферат

Д265 Красимир Бориславов Кънчев. Върху геометрията на минималните повърхнини в 4-мерно пространство на Минковски, 2018 - Автореферат

Д273 Николай Костов Червенов. Модели на взаимодействащи и съгласувани явления при оценка на риска, 2018

2016-2017

Д248 Емил Георгиев Делинов. Информатични подходи за повишаване на ефективността при разработване на проекти в сферата на обучението, 2016 - Автореферат

Д249 Тодор Петков Митев. Нормални Форми и спектрални асимптотики, 2016 - Автореферат

Д250 Стефка Романова Караколева. Изследване ефективността от прилагането на компютърни програмни системи за изчисление и визуализация в обучението по математика, Русе, 2016 - Дисертация

Д251 Магдалена Методиева Петкова. Педагогически технологии за интегриране на GEOGEBRA приложения в обучението по геометрия, Русе, 2016 - BulDML

Д252 Бонимир Пенчев Пенчев. Оптимизация на сигурността при мобилното банкиране, 2016 - Автореферат

Д253 Максим Красимиров Гойнов. Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство, 2016 - Автореферат

Д254 Цветослава Иванова Зарева. Модел за изучаване на дескриптивна геометрия с динамични конструкции за студенти по архитектура и строителство, 2016 - Автореферат

Д255 Роберт Йорданов Ценков. Изследване на условията за линеен криптоанализ в мрежи на Файстел, 2016 - Автореферат

Д256 Румяна Григорова Несторова. Разширяване на математическата компетентност на учениците от 5. до 12. клас в ЗИП и СИП, 2016 - Автореферат

Д257 Любомир Андреев. Гранично поведение на инвариантни разстояния и метрики в комплексния анализ, 2017 - Автореферат

Д258 Поликсени Арапи. Supporting Personalized Learning Experiences on top of Multimedia Digital Libraries, 2017 (Автореферат на бълг. ез.) - Автореферат

Д259 Тодор Христомиров Брънзов. Управление на производството на блага във виртуална общност, 2017 – Автореферат

Д260 Николай Руменов Икономов. Апроксимации с рационални функции в комплексната равнина, 2016 - Автореферат ; ДисертацияBulDML

Д261 Георги Христов Добринков. Информационни системи и методи за адаптиране на горивни модели при симулиране развитието на горски пожари, 2017 - Автореферат

Д262 Яна Алексиева Алексиева. Лоренцови повърхнини в четиримерното псевдо-Евклидово пространство с неутрална метрика, 2017 – Автореферат

Д263 Петър Василев Данчев. Асоциативни пръстени с единица и слабо унипотентни мултипликативни групи, 2017- Автореферат

2014-2015

Д229 Бойко Блажев Банчев. Проблеми на изразната явност в текстове на програми, 2014 - Автореферат, Дисертация

Д232 Юлиан Цанков Цанков. Операционни смятания за гранични задачи, 2014 - Автореферат

Д234 Диана Кирилова Неделчева. Теореми за неявната функция за обобщени уравнения, 2015 - Автореферат

Д235 Александър Илиев Илиев. Разпознаване на емоции чрез използване на гласови и прозодични параметри, 2015

Д236 Стою Цветков Баров. Върху затворени множества с изпъкнали сенки, 2015

Д237 Борислава Кирилова Виденова. Сравнителен анализ на успешни практики за формиране на математически умения у ученици 8-12 клас, 2015 - Автореферат

Д238 Мария Стефанова Джумалиева-Стоева. Алгоритми за изследване на комбинаторни структури, 2015 - Автореферат

Д239 Владимир Димитров Георгиев. Инструменти за представяне на 3D обекти и колекции в Интернет, 2015 - Автореферат

Д243 Кристина Янева Арнаудова. Методология за управление и подобряване на информационно-технологични услуги, 2015 - Автореферат

Д245 Николай Генчев Ноев. Подходи и методи за създаване, съхранение, представяне и защита на цифрови ресурси от областта на културно-историческото наследство чрез технологии, основани на знания, 2015 - Автореферат

Д247 Иван Иванов Гаджев, Характеризация на приближенията с оператори на Баскаков и на Майер-Кьониг и Целер, 2015 - Автореферат

2012-2013

Д233 Виктория Колева Рашкова. Изследване на динамичното поведение на Клетъчно Невронни Модели с приложения в разпознаване и обработка на образи, 2012 - Автореферат

Д214 Нина Руменова Даскалова. Алгоритми от тип ем за статистическо оценяване в разклоняващи се стохастични процеси, 2012 - Автореферат

Д215 Емил Петков Каменов. Асимптотични резултати за случайни целочислени разлагания на големи числа, 2012 - Автореферат

Д216 Нина Христова Добринкова. Информационни системи за симулиране на поведението на горски и полски пожари, 2012 - Автореферат

Д217 Живко Желев. Евристични похвати при решаване на задачи от изявени ученици и бъдещи учители, 2012 - Автореферат

Д219 Христина Николова Кулина. Дизайни в антиподални полиномиални метрични пространства, 2012 - Автореферат

Д220 Янислав Панайотов Желев. Модели, методи и алгоритми за създаване на система за управление на мултимедийно съдържание, 2012 - Автореферат

Д222 Милен Колев Борисов. Устойчивост и бифуркации на равновесни точки в математически модели на биопроцеси, 2013 - Автореферат

Д223 Николай Иванов Тодоров. Гъвкави методологии за разработка на софтуерни проекти и тяхното приложение, основано на утвърдени стандарти за управление и качество,  2013  - Автореферат

Д224 Лилия Радославова Павлова. Семантични технологии и средства в цифрови библиотеки за художествено и културно наследство, 2013 - Автореферат

Д225 Хари Алексиев Алексиев. Успяващият учител по математика, 2013 - Автореферат

Д226 Владимир Йорданов Кръстев. Достатъчни условия за оптималност за възрастово-структурирани задачи на оптималното управление, 2013 - Автореферат

Д227 Анелия Кръндева. Изграждане на събитиен архив на Българското национално радио, 2013 - Атореферат

Д228 Мая Стоянова. Изследване на динамиката на модели клетъчно невронни мрежи, възникващи в биологията и екологията, 2013 - Автореферат

2010-2011

Д197 Велин Спасов Кралев. Изследване и проектиране на автоматизирани системи за разпределение на ресурси, 2010

Д198 Младен Денев Манев. Оптимални разделящи кодове, 2010

Д199 Дияна Христова Бояджиева. Интуиционистки размити складове от данни, 2010

Д200 Петър Николаев Митанкин. Универсални автомати за ефективно определяне на близост между символни низове, 2010

Д201 Ласко Ласков. Разпознаване на невмено писмо в исторически документи, 2010

Д203 Недка Великова Пулова. Достижими множества на диференциални включвания, 2010

Д205 Масаюки Ватанабе. Възможност за обучение по съвременна геометрия чрез арбелоси и Васан, 2011 - Автореферат

Д207 Веселин Ненков Ненков. Формиране на изследователски умения по математика с помощта на информационни технологии, 2010

Д208 Радослав Даков Йошинов. Методи, модели и системи за оценка на придобити професионални знания в медицината, 2011 - Автореферат

Д211 Емилия Тодорова Саранова. Оразмеряване на телекомуникационни мрежи с комутация на канали при детайлно отчитане на потребителското поведение, 2011 - Автореферат

Д213 Йонко Динев Стойнов. Изследване на магнитоелектроеластични композити с пукнатини  чрез метода на граничните интегрални  уравнения, 2011 - Автореферат

2000-2009

Д206 Faiza Abdul Rakeeb Sallam Mujahed. Security challenges of a large Web based information systems, 2007

Д209 Добромир Павлов Кралчев. Вероятности за изход на Брауново движение, 2008

Д210 Екатерина Петрова Михайлова. Класове топологични пространства и селекция, 2009

Д94 Павел Бойчев. Език и система, базирани на LOGO, 2000 - Дисертация

Д95 Димитринка Иванова Владева. Статистически изводи за дифузионно-дискретни модели при случайни наблюдения, 2000 - Дисертация

Д97 Наташа Дичева. Оптимално възстановяване на функции и интеграли върху двумерна област, 2000

Д98 Антон Илиев. Числено решаване на нелинейни уравнения, 2000 - Дисертация

Д99 Косто Митов. Регенериращи разклоняващи се процеси, 2000 (доктор на математическите науки) - Дисертация

Д100 Николай Маринов Николов. Локализация, устойчивост и гранично поведение на инвариантни метрики, 2000 - Дисертация

Д101 Илиана Николова. Проектиране и реализация на www-базирано обучение: методология и средства, 2000 - Дисертация

Д102 Веска Нончева. Един подход за изграждане на    интелигентен статистически софтуер, 2000 - Дисертация

Д103 Даниела Лангова-Орозова. Интелигентни бази от данни и системи за обучение, 2000 - Дисертация

Д104 Евгения Попова. Обобщена интегрална аритметика – свойства и реализация, 2000 - Дисертация

Д105 Тодор Тодоров. Изопараметрика в метода  на крайните елементи, 2000 - Дисертация

Д106 Екатерина Дечева-Атанасова. Система за анализ, 2001 - Дисертация

Д107 Иво Маринчев. Семантични височини и приложението им в индуктивното машинно самообучение, 2001 - Дисертация

Д109 Евгения Сендова. Компютърни микросветове и модели за интегриране на учебния и творческия процес, 2001 - Дисертация

Д110 Димитър Стоянов. Ефективни алгоритми и тяхната програмна реализация при моделиране на течения на несвиваеми флуиди, 2001 Дисертация

Д111 Емануил Атанасов. Монте-Карло и квази-Монте Карло методи, 2002 Дисертация

Д112 Светла Бойчева. Индуктивно-логическо програмиране – оператори за обобщение и специализация, 2002 Дисертация

Д113 Илия Алексиев Браянов. Числено решаване на сингулярно смутени елиптични и параболични задачи, 2002 Дисертация

Д114 Георги Венков. Права и обратна задача за разсейване, 2002 - Дисертация

Д115 Николай Кочев. Софтуерна система за разкриване на структурите на неизвестни химични  съединения, 2001 Дисертация

Д117 Боряна Милкоева. Изследване върху обобщените числа на Ремзи, 2002

Д118 Милена Рачева. Числов анализ и приложения на елиптични спектрални задачи от четвърти ред, 2002 - Дисертация

Д119 Владимир Димитров Самодивкин. Доминиране в графи, 2002 - Дисертация

Д120 Елена Сомова. Инструментална система за проектиране, създаване и поддържане  на среди за виртуално обучение, 2002

Д121 Стефан Стафанов. Изпъкнали сепарабелни оптимизационни задачи, 2002

Д122 Красимира Швертнер. Система за диагностика на повреди за осигуряване качеството на обслужване на телекомуникационната мрежа, 2002 - Дисертация

Д123 Валентин Бакоев. Алгоритми за изследване на комбинаторни обекти, 2003 - Дисертация

Д124 Марияна Василева. Класификационно-ориентирани интерактивни методи, алгоритми и система за решаване на линейни и линейни целочислени задачи на многокритериалната оптимизация, 2003 - Дисертация

Д125 Петя Кърклисийска. Липшицови функции в топологични векторни пространства, 2003 - Дисертация

Д126 Всеволод Иванов. Оптимизация на изпъкнали и псевдоизпъкнали функции, 2003 - Дисертация

Д127 Владимир Никифоров. Задачи за устойчивост и теорията на екстермалните графи, 2003 - Дисертация

Д129 Румяна Папанчева. Ефективни немрежови Монте Карло алгоритми за решаване на гранични задачи с локално интегрално представяне на решението, 2003

Д131 Станислава Стоилова. Ортонормирани функционални системи и равномерно разпределение на редици, 2003

Д132 Вежди Хасанов. Решения и пертубационна теория на нелинейни матрични уравнения, 2003

Д134 Ирина Георгиева. Многомерни апроксимации, 2004 - Дисертация

Д135 Гергана Бенчева. Паралелни алгоритми за разделяне на променливите и факторизация на разредени матрици. 2005

Д221 Vilislav Nikolov Botchakchiev. Mixrd Hodge structure on Brill-Noether staks [University of California, Irvine], 2004

Д138 Гюрхан Неджибов. Изследвания върху методи за числено решаване на нелинейни уравнения и системи уравнения, 2004

Д139 Янка Цветанова /Автореферат/.

Д140 Павел Павлов. Интегрирана среда за работа с каталожни описания на старобългарски ръкописи, 2004 - Дисертация

Д141 Ваньо Пейчев. Модел на нормативен акт (закон) за извличане на информация и предаване през WAP, 2005

Д144 Веселина Жечева. Изследвания на информационната сигурност на системите за електронна търговия, 2005. (Приложения на дисертация 92-А.)

Д145 Павлина Калчева Йорданова. Многомерен функционален екстремален критерий, 2005

Д146 Юрий Димитров Кандиларов.  Вложен интерфейсен метод за един клас параболични задачи, 2005

Д147 Мария Христова Монова-Желева. Методи, модели и алгоритми за разработване на адаптивно учебно съдържание в интерактивни среди за обучение, 2005

Д148 Евгения Николова. Подходящи кодове за откриване на грешки, 2005

Д149 Ася Петрова Русева. Арки в крайни проективни геометрии и приложението им в теория на кодирането, 2005

Д150 Кирил Иванов Симов. Логически средства за обработка на лингвистични знания в опорната фразова граматика, 2005

Д151 Весела Кирилова Стоименова. Статистическо оценяване на разклоняващи се стохастични процеси, 2005.

Д153 Димитър Владиславов Атанасов. Робастни методи за скалиране и точково оценяване, 2006

Д154 Иван Георгиев Георгиев. Инерационни методи за неконформни крайни елементи, 2006

Д155 Александър Димов Димов. Редуциране на комплексността при разработка на софтуерни системи, 2006

Д156 Пенко Иванов Иванов. Прилагане на гъвкави методологии за разработка на софтуер в  ISO сертифицирани компании, 2006

Д157 Димитър Ковачев. Върху някои свойства на дискретните функции, 2007.

Д158 Красимир Костадинов Марков.  Многомерен контекстно- независим метод за достъп, 2006

Д159 Величка Василева Милушева. Върху геометрията на полусиметричните хиперповърхнини в Евклидово пространство, 2006 - Дисертация

Д160 Мариана Дончева Неделчева. Представяне и апроксимация на по части изпъкнали криви.

Д161 Олга Добрева Рахнева. Разпределен клъстер за електронно тестване, 2005

Д162 Иван Драганов Тренчев. Математически модели за изследване оптималността на генетичния код, 2006

Д163 Иванка Трифонова Ангелова. Диференчни схеми от висок ред на точност за елиптични задачи с интерфейс, 2008

Д164 Андрей Андреев Василев. Математически модели на икономически явления в пространството, 2007

Д165 Златко Георгиев Върбанов. Конструиране и класификация на линейни и адитивни кодове, 2007.

Д166 Георги Стамов Гачев.  Виртуални среди за съвместна работа, 2007

Д167 Огнян Валентинов Калайджиев. Интелигента система за обучение, базирана на езикови технологии , 2007

Д168 Милена Колева. Числен анализ на многомерни собствени функции на горене на нелинейна топлопроводна среда, 2000

Д170 Божидар Ангелов Станчев. Метод за намиране на мултирезолюционна триъгълна мрежа, приближаваща повърхнина, зададена чрез множество от точки, 2007

Д171 Георги Петров Бояджиев. Принцип за сравнение за системи от елиптични и параболични ЧДУ, 2007

Д173 София Ламброва Иванова. Квази Монте  Карло методи за интегрални уравнения, 2007

Д175 Анна Деврени-Куцуки. Приложение на методи на изкуствения интелект при представяне и използване на хетерогенни архивни колекции, 2008

Д179 Иван Рамаданов. (Автореферат към дисертация: Ramadanoff, I. Structures Discretes & Analyse Diophantienne)

Д180 Десислава Иванова Панева-Маринова. Семантично-ориентирана архитектура и модели за персонализиран и адаптивен достъп до знания в мултимедийна дигитална библиотека, 2008

Д181 Дойчин Тодоров Бояджиев. Математико-статистически методи за моделиране на произход, 2008

Д182 Цветанка Любомирова Георгиева. Методи за изследване на зависимости между атрибути в бази от данни, 2008

Д183 Емилиян Георгиев Петков. Изследване и развитие на моделите на криви и повърхнини в компютърната графика, 2008

Д184 Маргарита Николова Спиридонова. Директни операционни методи в програмна среда за компютърна алгебра, 2008

Д185 Мая Митева Стоянова. Върху структурата на някои сферични кодове и дизайни, 2008

Д186 Тодор Йорданов Тодоров. Еквидистантни кодове.Защита на данни с воден знак, 2008

Д188. Росен Александров Розенов. Математически модели на данъчна политика, 2008

Д190 Стела Димитрова Железова. Изследване и класификация на двойно разрешими дизайни, 2009

Д191 Светлин Иванов Наков. Автоматично извличане на фалшиви приятели от паралелен двуезичен корпус, 2009

Д192 Кирил Стоянов Щерев. Числено моделиране на микро-течения на свиваем, вискозен, топлопроводящ газ, 2009

Д193 Милен Йорданов Петров. Оперативна съвместимост между системи за оценяване в съвременното електронно обучение, 2009

Д194 Анна Атанасова Малинова. Софтуерна система за компютърна симулация на лазери с метални пари, 2009

Д195 Румен Цанев Маринов. Метрична регулярност и интерационни  методи за обобщени уравнения, 2009

Д196. Минко Маринов Марков. Върхово разделение на кактусови графи и максимално външнопланарни графи, 2009

Д218 Светлозар Благоев Дойчев. Система за откриване и развитие на математически таланти в 4 - 7 клас, 2009

Д240 Borislav Yordanov. Critical Exponents for Nonlinear Wave Equations with Damping, 2002

Д241 Roumyana Kirova Yordanova. Markov chain decomposition and characterization of hypertensive blood pressure with applications to linkage analysis, 2005

Д242 Boris Shishkov. Software Specification Based ON RE-Usable Business Components, 2005

Д267 Веселин Георгиев Филев. Аспекти на холографската динамика на калибровъчни теории с фундаментална материя (Aspects of the holographic study of flavor dynamics), 2008 - автореферат (бълг. ез.), дисертация (англ. ез.)

1990-1999

Д67 Здравко Иванов Марков. Език за разпределено логическо програмиране, 1990 - Автореферат

Д68 Andreana Stefanova Madgerova. Several Mathematical Papers, 1992

Д69 Цонка Стефанова Байчева. Радиуси на покритие на класове линейни кодове, 1998 - Автореферат

Д70 Димитър Биров. Претоварване в явно типизирани езици за програмиране, 1997 - Автореферат

Д71 Райна Германова. Изследване, моделиране и реализация на система за управление на човешките ресурси, 1997 - Автореферат

Д72 Нели Димитрова. Числени алгоритми с верификация на резултата за нелинейни алгебрични уравнения и системи нелинейни алгебрични уравнения, 1997 - Автореферат

Д73 Антоний Попов. Морфологичен анализ на геометрични форми и приложенията му в роботиката и разпознаването на образи, 1997 - Автореферат

Д74 Светлана Топалова. Конструиране и изследване на комбинаторни дизайни със зададени автоморфизми, 1997 - Автореферат

Д75 Тодор Димов. Смесен метод на крайните елементи за елиптични задачи от втори ред – концентрация на масата, локално сгъстяване, Монте Карло алгоритми, 1998 - Автореферат

Д76 Магди Исмаил. Моделиране влиянието на граничните условия върху критични явления, 1998 - Автореферат

Д77 Иван Койчев. Качествено предсказване на последователности от събития, 1998 - Автореферат

Д78 Росица Кузманова-Маринова. Диференчни схеми на векторно разцепване на оператора за уравненията на Навие-Стокс, 1998 - Автореферат

Д79 Велизар Павлов. Изследване на числената устойчивост на някои паралелни алгоритми за решаване на лентови системи линейни алгебрични уравнения, 1998 - Автореферат

Д80 Стефка Фиданова. Синтез на систолически масиви, 1998 - Автореферат

Д81 Йорданка Ангелова. Качествени и оптимизационни импулсни модели в популационната динамика, 1999 - Дисертация

Д82 Галина Богданова. Граници за оптимални кодове, 1999 Дисертация

Д83 Веселка Боева. Интерпретация на теорията на Демпстер-Шейфър в модална логика с помощта на многозначен анализ, 1999

Д84 Тодор Гюров. Монте Карло алгоритми за някои задачи за пренос, 1999 Дисертация

Д85 Милена Добрева. Моделиране на вариативност в старобългарски текстове, 1999 Дисертация

Д87 Веселин Кънчев. Суперсходимост на крайноелементни апроксимации на нелинейни елиптични задачи, 1999 Дисертация

Д88 Стоян Михов. Минимални ациклични автомати: конструкции, алгоритми, приложения, 1999 Дисертация

Д89 Анатоли Начев. Адаптивни ART 1.2 невронни мрежи, 1999 Дисертация

Д90 Живко Недев. Разпространяване и търсене на информация в някои специални видове графи, 1999 - Дисертация

Д91 Светослав Ненов. Асимптотично сравняване на решения на системи обикновени диференциални уравнения: методи и приложения, 1999 - Дисертация

Д92 Иван Райков. Многозначни алгоритми, зависещи от параметър, 1999 Дисертация

Д93 Радка Русева. Екстремали самодуални кодове над GF(2) (4), 1999 Дисертация

1980-1989

Д62   Виктор Алексеевич Чириков. Метод за математическо моделиране динамиката на системи от взаимосвързани тела. Реализиран на ЕИМ, 1981 Дисертация

Д283 Георги Христов Иванов. Хиперболични и изродени квадратични оптимизационни задачи, 1983 - BulDML

Д63  Джоржос Искеф. Числено решаване на някои задачи с прекъснати коефициенти от теорията на еластичността и пластичността, 1985 Автореферат

1963-1979

Д1 Иван Рачев Проданов. Изпъкнали пространства, 1963 - Дисертация

Д2 Петър Христов Бърнев. Еквивалентни плочи, 1967 - Дисертация

Д3 Peter Nicolaev Gabrovsky. Models for an Axiomatic Theory of Computability, 1968

Д4 Борислав Дечев Боянов. Оптимални интерполационни и квадратурни  формули, 1974 - Дисертация

Д5 Светослав Йорданов Билчев. Геометрия системы двух дифференциальных уравнений с частными производными первого порядка при двух неизвестных функциях и двух независимых переменных, 1974 - Дисертация

Д7 Тодор Ж. Моллов. О групповых кольцах абелевых групп, 1974 - BulDML

Д8 Маунг Таунг Мийнт. Съществуване и конструкция на резонансни периодични решения на класи от 5 автономни системи от диференциални уравнения с малък параметър при полунечетни полиномни нелинейности, 1974 - Дисертация

Д9 Станчо Г. Димиев. Изпъкнало-преднаредени пространства и опъващи съответствия, 1974 - Дисертация

Д10 Стефан Манев Додунеков. Остатъчни кодове и кодове на Гоппа, 1974 - Дисертация

Д12 Иван Петров Рамаданов. Някои проблеми от теорията на функцията на Бергман, 1974 - Дисертация

Д14 Асаад Кадер Алджанаби. Елементи от математическата логика в обучението по математика в иранското училище, 1975 - Дисертация

Д15 Стефан Цочев Копрински. Операционни методи за някои обобщени уравнения по топлопроводимост, 1975 - Дисертация

Д17 Маргарита Димитрова Костова. Върху разпределението на нулите на някои класи полиноми и цели функции, 1975 - Дисертация

Д18 Николай Сашов Божинов. Операционни смятания, свързани с начални и гранични задачи за линейни диференциални оператори от I и II ред с променливи коефициенти, 1975 - Дисертация

Д19 Стефка Николаева Боршукова. Числено решаване на някои ососиметрични задачи на теорията на еластичността чрез трансформации на Фурие, 1975 - Дисертация

Д21 Васил Андреев Диамандиев. Механични и геометрични проучвания, свързани с теорията  на конгруентните прави, 1975 - Дисертация

Д22 Валентин Томов Томов. Математическо осигуряване за пресмятане и анализ на потокоразпределението във вентилационни, 1975 - Дисертация

Д23 Димитър Добрев Добрев. Транслатор ФОР32  от Фортран за ЕИМ ,,Минск-32“: Семантичен анализ и генериране на  програми, взаимодействие между програмни части и диагностика при изпълнението им, 1975 - Дисертация

Д24 Румен П. Малеев. Върху някои въпроси от геометрията на пространствата на Орлич, 1975 - Дисертация

Д25 Недю Иванов Попиванов. Гранични задачи за уравнения от смесен тип и израждащи се хиперболични уравнения, 1975 - Дисертация

Д26 Георги Иванов Попов. Реализация на функционален процесор за обработка на символна списъчна информация, 1975 - Дисертация

Д27 Петър Любомиров Станчев. Математическо осигуряване на емпиричното социологическо изследване, 1975 - Дисертация

Д28 Любен Радославов Мутафчиев. Гранични свойства на някои специални редици от зависими случайни величини, 1976 - Дисертация

Д29 Милко Георгиев Петков. Матрични алгоритми за числено решаване на алгебрични задачи, 1976 - Дисертация

Д30 Андрей Андреев. Хаусдорфови апроксимации и сплайн интерполации, 1976

Д32 Ангел Петров Попов. Многообразия от асоциативни алгебри, 1976 - BulDML

Д33 Атанас Атанасов Раденски. Логическа и физическа организация на информацията, 1976 - Дисертация

Д34 Йордан Методиев Стоянов. Оценяване на Марковски случайни процеси, 1976 - BulDML

Д35 Христо Йорданов Хитов. Система "Нептун" за колективно ползуване и обработка на данни – организация, език, компилация, 1976 - Дисертация

Д36 Румяна Кирилова Киркова. Системи за информационно обслужване на процеса на обучението във Висшите учебни заведения, 1976 - BulDML

Д37 Христо Нонев Бояджиев. Характеризация на В-еквивалентни банахови алгебри чрез положителния им конус. Спектрална теорема за частично наредени банахови алгебри, 1976- Дисертация

Д38 Дечко Борисов Митов. Напълно геодезични подмногообразия на гладко многообразие, 1976 - Дисертация

Д39 Георги Любомиров Илиев. Частично монотонни и параметрични апроксимации, 1977 - Дисертация

Д40 Владимир Христов Христов. Върху критериите за сходимост на реда на Фурие, 1977 - Дисертация

Д41 Пенчо Петров Петрушев. Апроксимиране на някои класове от реални функции чрез рационални функции относно равномерно и хаусдорфово разстояние, 1977 - Дисертация

Д42 Георги Димов. Компактни разширения с остатък от специален вид, 1977 - Дисертация

Д43 Георги Иванов Чобанов. Задачата на Дирихле за един клас от квазилинейни уравнения от втори ред с неотрицателна характеристична форма, 1977 - Автореферат

Д44 Аврам Моис Ескенази. Автоматично генериране на тестове, 1977

Д45 Йохан Тодоров Давидов. Холоморфни изображевния и репрезентативни области, 1977 - Дисертация

Д50 Адриян  Върбанов  Борисов.  Интегрална геометрия на някои множества от линейни подпространства в Евклидово пространство, 1977 - Дисертация

Д51 Дикран Дикранян. Минимални топологични пръстени, 1977 - Дисертация

Д52 Донка  Пашкулева. Функции с положителна реална част и приложението им в теорията на еднолистните функции, 1977 - Дисертация

Д53 Иванка Терзийска. Разпределение и асимптотчни свойства на нулите на класи цели функции от експоненциален вид, 1977 - Дисертация

Д54 Валентин Здравков Христов. Върху псевдометриките на Каратеодори и Кобаяши, 1977 - BulDML

Д55 Огнян Тихомиров Кумчев. Синтез и анализ на окатни конични предавки с кръгови произволнопонижаващи се зъби, 1978 - Дисертация

Д57 Весела Василева Пашева. Проблемно-ориентирана програмна система за задачи върху Лапласови векторни полета, 1978 - Дисертация

Д58 Вълко Петров. Влияние на механичните свойства на кръвта и артериалните съдове върху кръвния поток, 1979 Дисертация

Д59 Георги Стоянов Попов. Разпространение на вълни във влакнесто-армирани едномерни композити, 1979 Дисертация

Д60 Стоян Стойчев Стоянов. Анизотропни механични свойства на големи артериални съдове, 1979 Дисертация

Повече за придобилите образователната и научна степен "доктор" можете да видите ТУК

 

 

 

 

 

 

//

ORIGINAL: "; langMenu.appendChild(origLangDiv); LanguageMenu.Init('LanguageMenu', LanguageMenu_keys, LanguageMenu_values, LanguageMenu_callback, LanguageMenu_popupid); window["LanguageMenu"] = LanguageMenu; clearInterval(intervalId); } }, 1); ]]>

// ORIGINAL: "; langMenu.appendChild(origLangDiv); LanguageMenu.Init('LanguageMenu', LanguageMenu_keys, LanguageMenu_values, LanguageMenu_callback, LanguageMenu_popupid); window["LanguageMenu"] = LanguageMenu; clearInterval(intervalId); } }, 1); ]]>

// ORIGINAL: "; langMenu.appendChild(origLangDiv); LanguageMenu.Init('LanguageMenu', LanguageMenu_keys, LanguageMenu_values, LanguageMenu_callback, LanguageMenu_popupid); window["LanguageMenu"] = LanguageMenu; clearInterval(intervalId); } }, 1); // ]]>

//

ORIGINAL: "; langMenu.appendChild(origLangDiv); LanguageMenu.Init('LanguageMenu', LanguageMenu_keys, LanguageMenu_values, LanguageMenu_callback, LanguageMenu_popupid); window["LanguageMenu"] = LanguageMenu; clearInterval(intervalId); } }, 1); ]]>

 

//

ORIGINAL: "; langMenu.appendChild(origLangDiv); LanguageMenu.Init('LanguageMenu', LanguageMenu_keys, LanguageMenu_values, LanguageMenu_callback, LanguageMenu_popupid); window["LanguageMenu"] = LanguageMenu; clearInterval(intervalId); } }, 1); // ]]>

 

//

ORIGINAL: "; langMenu.appendChild(origLangDiv); LanguageMenu.Init('LanguageMenu', LanguageMenu_keys, LanguageMenu_values, LanguageMenu_callback, LanguageMenu_popupid); window["LanguageMenu"] = LanguageMenu; clearInterval(intervalId); } }, 1); ]]>

 

//

ORIGINAL: "; langMenu.appendChild(origLangDiv); LanguageMenu.Init('LanguageMenu', LanguageMenu_keys, LanguageMenu_values, LanguageMenu_callback, LanguageMenu_popupid); window["LanguageMenu"] = LanguageMenu; clearInterval(intervalId); } }, 1); ]]>

 

//

ORIGINAL: "; langMenu.appendChild(origLangDiv); LanguageMenu.Init('LanguageMenu', LanguageMenu_keys, LanguageMenu_values, LanguageMenu_callback, LanguageMenu_popupid); window["LanguageMenu"] = LanguageMenu; clearInterval(intervalId); } }, 1); ]]>

 

//

ORIGINAL: "; langMenu.appendChild(origLangDiv); LanguageMenu.Init('LanguageMenu', LanguageMenu_keys, LanguageMenu_values, LanguageMenu_callback, LanguageMenu_popupid); window["LanguageMenu"] = LanguageMenu; clearInterval(intervalId); } }, 1); ]]>

 

//

ORIGINAL: "; langMenu.appendChild(origLangDiv); LanguageMenu.Init('LanguageMenu', LanguageMenu_keys, LanguageMenu_values, LanguageMenu_callback, LanguageMenu_popupid); window["LanguageMenu"] = LanguageMenu; clearInterval(intervalId); } }, 1); ]]>

 

//

ORIGINAL: "; langMenu.appendChild(origLangDiv); LanguageMenu.Init('LanguageMenu', LanguageMenu_keys, LanguageMenu_values, LanguageMenu_callback, LanguageMenu_popupid); window["LanguageMenu"] = LanguageMenu; clearInterval(intervalId); } }, 1); ]]>

 

//

ORIGINAL: "; langMenu.appendChild(origLangDiv); LanguageMenu.Init('LanguageMenu', LanguageMenu_keys, LanguageMenu_values, LanguageMenu_callback, LanguageMenu_popupid); window["LanguageMenu"] = LanguageMenu; clearInterval(intervalId); } }, 1); ]]>

 

//

ORIGINAL: "; langMenu.appendChild(origLangDiv); LanguageMenu.Init('LanguageMenu', LanguageMenu_keys, LanguageMenu_values, LanguageMenu_callback, LanguageMenu_popupid); window["LanguageMenu"] = LanguageMenu; clearInterval(intervalId); } }, 1); ]]>

 

//

ORIGINAL: "; langMenu.appendChild(origLangDiv); LanguageMenu.Init('LanguageMenu', LanguageMenu_keys, LanguageMenu_values, LanguageMenu_callback, LanguageMenu_popupid); window["LanguageMenu"] = LanguageMenu; clearInterval(intervalId); } }, 1); ]]>

 

//

ORIGINAL: "; langMenu.appendChild(origLangDiv); LanguageMenu.Init('LanguageMenu', LanguageMenu_keys, LanguageMenu_values, LanguageMenu_callback, LanguageMenu_popupid); window["LanguageMenu"] = LanguageMenu; clearInterval(intervalId); } }, 1); ]]-->

 

//

// ORIGINAL: "; langMenu.appendChild(origLangDiv); LanguageMenu.Init('LanguageMenu', LanguageMenu_keys, LanguageMenu_values, LanguageMenu_callback, LanguageMenu_popupid); window["LanguageMenu"] = LanguageMenu; clearInterval(intervalId); } }, 1); ]]>