Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/library/site/administrator/components/com_joomfish/classes/JoomfishManager.class.php on line 184 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/library/site/administrator/components/com_joomfish/classes/JoomfishManager.class.php on line 193 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/library/site/administrator/components/com_joomfish/classes/JoomfishManager.class.php on line 217 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/library/site/administrator/components/com_joomfish/classes/JoomfishManager.class.php on line 226 Deprecated: Function split() is deprecated in /home/library/site/plugins/system/jfrouter.php on line 459 Deprecated: Function split() is deprecated in /home/library/site/plugins/system/jfrouter.php on line 459 Deprecated: Function split() is deprecated in /home/library/site/plugins/system/jfrouter.php on line 459 Deprecated: Function split() is deprecated in /home/library/site/plugins/system/jfrouter.php on line 459 Theses

LIST of THESES stored at the Library of IMI

NoteTheses are arranged according to the order of depositing for keeping in the Library. The consecutive number responds to the call number of the Thesis and it could be searched by this number (for example Д47, Д48 etc.).

Theses for scientific degree Doctor of Sciences (D.Sc.) and Professor

Д6 Апостол Обретенов Обретенов. Стохастични изследвания на надеждност в техниката, 1974 to the Thesis

Д11 Петър Русев. Редове на Лагер, 1974 to the Abstract

Д13 Спас Манолов Миланов. Съществуване и интерация на периодични траектории на множества от автономни системи от диференциални уравнения с малък параметър при съвкупности от начални условия с резонанс и при полунечетни нелинейности от определен клас, 1974 to the Abstract

Д16 Владимир Владимиров Топенчаров. Елементи  от теорията на n-арните категории, 1975

Д20 Тодор Георгиев  Генчев. Цели функции от експоненциален тип, 1975

Д31 Иван Христов Димовски. Конволюционен метод в операционното смятане, 1976 to the Absract

Д46 Красимир Димитров Търкаланов. Частна наредба и алгоритмични проблеми в подгрупи и групи, 1977 to the Abstract

Д47 В. И. Чешанков. Многочестотни резонансни трептения в механичните системи, 1973

Д48 Дойчин Дойчинов. Топологичните,  близостните и  равномерните пространства от обща гледна точка, 1976 (професор)

Д56 Пенчо Асенов Маринов. Термомеханично микромоделиране на изотропни двуфазни среди с еластични и вискозно-еластични свойства, 1978

Д61 Боян Янков. Анализ и синтез на апаратни и програмни средства за транслация и интерпретация на езици от високо ниво, 1980

Д64 Стефан Манев Додунеков. Оптимални линейни кодове, 1985

Д65 Тома Василев Тонев. Комплексно-аналитични структури в спектрите на равномерните алгебри от функции, 1987 to the Abstract

Д66. Валентин Томов. Интелектуализирани приложни програмни системи, 1988 (професор)

Д86. Йорданка Иванова. Нови приложения на геометричния метод на Погорелов за устойчивост на нелинейни черупки, 1999 to the Abstract

Д96 Красимир Димитров Данов. Влияние на повърхностната реология върху стабилността на течни филми и комплексни флуиди, 2000

Д108 Евгений Николов. Изследвания върху информационната сигурност, 2001 to the Abstract

Д116 Светлозар Димитров Маргенов. Оптимални многонивови методи, 2002 to the Abstract

Д128 Елен Павлова. Мозъчни структури и естествени евристични разпределени многомодални системи за бази от данни и WEB организации, 2003

Д130 Цвятко Рангелов. Прави и обратни задачи за хиперболични уравнения и системи в области с движеща се граница и области с пукнатини, 2003

Д133 Андрей Андреев. Апостериорен суперсходящ анализ в метода на крайните елементи – оценки и техники, 2004

Д137 Стоян Капралов. Граници, конструкция и класификация на оптимални колони, 2004

Д136 Светослав Марков. Алгебрични свойства на интервали и изпъкнали тела, 2004

Д142 Георги Тотков. Концептуално и компютърно моделиране на езикови структури и процеси, 2003

Д143 Румен Николов Даскалов. Оптимални линейни кодове над малки крайни полета, 2005

Д152 Максим Тодоров (Maxim Todorov). Stability in Infinite Linear Inequality Systems, 2005

Д169 Марчин Папжицки. Високопроизводителни алгоритми за матрици с блочна структура, 2007

Д172 Стефка Христова Буюклиева. Самодуални кодове и групи от автоморфизми, 2007

Д174 Славчо Щраков. Отделимост в алгебри от функции, термове и автомати с дървета, 2007

Д176 Илия Георгиев Буюклиев. Алгоритмични подходи за изследване на линейни кодове, 2007

Д177 Валентин Ванков Илиев. Изомерията като вътрешна симетрия на молекулите, 2008

Д178 Михаил  Иванов  Кръстанов. Локален анализ на управляеми системи, 2008

Д187 Иванка Милкова Стамова. Втори метод на Ляпунов за устойчивост и ограниченост на математически модели, базирани на импулсни функционално-диференциални уравнения, 2008

Д189. Галя Младенова Ангелова. Концептуални структури между изкуствения интелект и компютърната лингвистика, 2009

Д202 Николай Маринов Николов. Инвариантни функции и метрики в комплексния анализ, 2010

Д204 Никола Петков Зяпков. Групи от автоморфизми в теорията на Галоа и в теорията на кодирането, 2009 (професор)

Д212 Иво Михайлов Михайлов. Кохомологии на Галоа и реализиране на p-групи на Галоа, 2011 – to the Abstract, to the Thesis, BulDML-IMI-BAS

Д230 Емил Миланов Колев. Оптимални кодове и задачи за търсене, 2014 – to the Thesis

Д231 Валери Ковачев. Системи диференциални уравнения и невронни мрежи със закъснения и импулси, 2014 – to the Thesis

Д244 Цонка Стефанова Байчева. Оптимални кодове за контрол на грешки и оптични комуникации, 2015 – to the Thesis

Д264 Йорданка Добрева Панева-Коновска. Функции на Бесел и Митаг-Лефлер и обобщения, 2017 - to the Thesis

Д266 Светлана Тодорова Топалова. Класификация на дизайни и сродни на тях комбинаторни структури, 2019 - to the Abstract, to the Thesis


Theses for scientific and educational degree Ph.D. and Associate Professor


Д1 Иван Рачев Проданов. Изпъкнали пространства, 1963

Д2 Петър Христов Бърнев. Еквивалентни плочи, 1967

Д3 Peter Nicolaev Gabrovsky. Models for an Axiomatic Theory of Computability, 1968

Д4  Борислав Дечев Боянов. Оптимални интерполационни и квадратурни  формули, 1974

Д5 Светослав Йорданов Билчев. Геометрия системы двух дифференциальных уравнений с частными производными первого порядка при двух неизвестных функциях и двух независимых переменных, 1974

Д7 Тодор. Ж. Моллов. О групповых кольцах абелевых групп, 1974

Д8 Маунг Таунг Мийнт. Съществуване и конструкция на резонансни периодични решения на класи от 5 автономни системи от диференциални уравнения с малък параметър при полунечетни полиномни нелинейности, 1974

Д9 Станчо Г. Димиев. Изпъкнало-преднаредени пространства и опъващи съответствия, 1974

Д10 Стефан Манев Додунеков. Остатъчни кодове и кодове на Гоппа, 1974 to the Thesis

Д12 Иван Петров Рамаданов. Някои проблеми от теорията на функцията на Бергман, 1974

Д14 Асаад Кадер Алджанаби. Елементи от математическата логика в обучението по математика в иранското училище, 1975

Д15 Стефан Цочев Копрински. Операционни методи за някои обобщени уравнения по топлопроводимост, 1975

Д17 Маргарита Димитрова Костова. Върху разпределението на нулите на някои класи полиноми и цели функции, 1975

Д18 Николай Сашов Божинов. Операционни смятания, свързани с начални и гранични задачи за линейни диференциални оператори от I и II ред с променливи коефициенти, 1975

Д19 Стефка Николаева Боршукова. Числено решаване на някои ососиметрични задачи на теорията на еластичността чрез трансформации на Фурие, 1975

Д21 Васил Андреев Диамандиев. Механични и геометрични проучвания, свързани с теорията  на конгруентните прави, 1975

Д22 Валентин Томов Томов. Математическо осигуряване за пресмятане и анализ на потокоразпределението във вентилационни, 1975

Д23 Димитър Добрев Добрев. Транслатор ФОР32  от Фортран за ЕИМ ,,Минск-32“: Семантичен анализ и генериране на  програми, взаимодействие между програмни части и диагностика при изпълнението им, 1975

Д24 Румен П. Малеев. Върху някои въпроси от геометрията на пространствата на Орлич, 1975

Д25 Недю Иванов Попиванов. Гранични задачи за уравнения от смесен тип и израждащи се хиперболични уравнения, 1975

Д26 Георги Иванов Попов. Реализация на функционален процесор за обработка на символна списъчна информация, 1975

Д27 Петър Любомиров Станчев. Математическо осигуряване на емпиричното социологическо изследване, 1975

Д28 Любен Радославов Мутафчиев. Гранични свойства на някои специални редици от зависими случайни величини, 1976

Д29 Милко Георгиев Петков. Матрични алгоритми за числено решаване на алгебрични задачи, 1976.

Д30 Андрей Андреев. Хаусдорфови апроксимации и сплайн интерполации, 1976

Д32 Ангел Петров Попов. Многообразия от асоциативни алгебри, 1976

Д33 Атанас Атанасов Раденски. Логическа и физическа организация на информацията, 1976

Д34 Йордан Методиев Стоянов. Оценяване на Марковски случайни процеси, 1976

Д35 Христо Йорданов Хитов. Система "Нептун" за колективно ползуване и обработка на данни – организация, език, компилация, 1976

Д36 Румяна Кирилова Киркова. Системи за информационно обслужване на процеса на обучението във Висшите учебни заведения, 1976

Д37 Христо Нонев Бояджиев. Характеризация на В-еквивалентни банахови алгебри чрез положителния им конус. Спектрална теорема за частично наредени банахови алгебри, 1976.

Д38 Дечко Борисов Митов. Напълно геодезични подмногообразия на гладко многообразие, 1976

Д39 Георги Любомиров Илиев. Частично монотонни и параметрични апроксимации, 1977

Д40 Владимир Христов Христов. Върху критериите за сходимост на реда на Фурие, 1977

Д41 Пенчо Петров Петрушев. Апроксимиране на някои класове от реални функции чрез рационални функции относно равномерно и хаусдорфово разстояние, 1977

Д42 Георги Димов. Компактни разширения с остатък от специален вид, 1977

Д43 Георги Иванов Чобанов. Задачата на Дирихле за един клас от квазилинейни уравнения от втори ред с неотрицателна характеристична форма, 1977

Д44 Аврам Моис Ескенази. Автоматично генериране на тестове, 1977

Д45 Йохан Тодоров Давидов. Холоморфни изображевния и репрезентативни области, 1977

Д49 Румяна Николова Киркова. Система за информационно обслужване на процеса на обучението във ВУЗ, 1976

Д50 Адриян  Върбанов  Борисов.  Интегрална геометрия на някои множества от линейни подпространства в Евклидово пространство, 1977

Д51 Дикран Дикранян. Минимални топологични пръстени, 1977

Д52 Донка  Пашкулева. Функции с положителна реална част и приложението им в теорията на еднолистните функции, 1977

Д53 Иванка Терзийска . Разпределение и асимптотчни свойства на нулите на класи цели функции от експоненциален вид, 1977

Д54 Валентин  Здравков Христов. Върху псевдометриките на Каратеодори и Кобаяши, 1977

Д55 Огнян Тихомиров Кумчев. Синтез и анализ на окатни конични предавки с кръгови произволнопонижаващи се зъби, 1978

Д57 Весела Василева Пашева. Проблемно-ориентирана програмна система за задачи върху Лапласови векторни полета, 1978

Д58 Вълко Петров. Влияние на механичните свойства на кръвта и артериалните съдове върху кръвния поток, 1979

Д59 Георги Стоянов Попов. Разпространение на вълни във влакнесто-армирани едномерни композити, 1979

Д60 Стоян Стойчев Стоянов. Анизотропни механични свойства на големи артериални съдове, 1979

Д62 Виктор Алексеевич Чириков. Метод за математическо моделиране динамиката на системи от взаимосвързани тела. Реализиран на ЕИМ, 1981

Д63 Джоржос Искеф. Числено решаване на някои задачи с прекъснати коефициенти от теорията на еластичността и пластичността, 1985

Д67 Здравко Иванов Марков. Език за разпределено логическо програмиране, 1990

Д68 Andreana Stefanova Madgerova. Several Mathematical Papers, 1992

Д69 Цонка Стефанова Байчева. Радиуси на покритие на класове линейни кодове, 1998

Д70 Димитър Биров. Претоварване в явно типизирани езици за програмиране, 1997

Д71 Райна Германова. Изследване, моделиране и реализация на система за управление на човешките ресурси, 1997

Д72 Нели Димитрова. Числени алгоритми с верификация на резултата за нелинейни алгебрични уравнения и системи нелинейни алгебрични уравнения, 1997

Д73 Антоний Попов. Морфологичен анализ на геометрични форми и приложенията му в роботиката и разпознаването на образи, 1997

Д74 Светлана Топалова. Конструиране и изследване на комбинаторни дизайни със зададени автоморфизми, 1997

Д75 Тодор Димов. Смесен метод на крайните елементи за елиптични задачи от втори ред – концентрация на масата, локално сгъстяване, Монте Карло алгоритми, 1998

Д76 Магди Исмаил. Моделиране влиянието на граничните условия върху критични явления, 1998

Д77 Иван Койчев. Качествено предсказване на последователности от събития, 1998

Д78 Росица Кузманова-Маринова. Диференчни схеми на векторно разцепване на оператора за уравненията на Навие-Стокс, 1998

Д79 Велизар Павлов. Изследване на числената устойчивост на някои паралелни алгоритми за решаване на лентови системи линейни алгебрични уравнения, 1998

Д80 Стефка Фиданова. Синтез на систолически масиви, 1998

Д81 Йорданка Ангелова. Качествени и оптимизационни импулсни модели в популационната динамика, 1999

Д82 Галина Богданова. Граници за оптимални кодове, 1999

Д83 Веселка Боева. Интерпретация на теорията на Демпстер-Шейфър в модална логика с помощта на многозначен анализ, 1999

Д84 Тодор Гюров. Монте Карло алгоритми за някои задачи за пренос, 1999

Д85 Милена Добрева. Моделиране на вариативност в старобългарски текстове, 1999

Д87 Веселин Кънчев. Суперсходимост на крайноелементни апроксимации на нелинейни елиптични задачи, 1999

Д88 Стоян Михов. Минимални ациклични автомати: конструкции, алгоритми, приложения, 1999

Д89 Анатоли Начев. Адаптивни ART 1.2 невронни мрежи, 1999

Д90 Живко Недев. Разпространяване и търсене на информация в някои специални видове графи, 1999

Д91 Светослав Ненов. Асимптотично сравняване на решения на системи обикновени диференциални уравнения: методи и приложения, 1999

Д92 Иван Райков. Многозначни алгоритми, зависещи от параметър, 1999

Д93 Радка Русева. Екстремали самодуални кодове над GF(2) (4), 1999

Д94 Павел Бойчев. Език и система, базирани на LOGO, 2000

Д95 Димитринка Иванова Владева. Статистически изводи за дифузионно-дискретни модели при случайни наблюдения, 2000

Д97 Наташа Дичева. Оптимално възстановяване на функции и интеграли върху двумерна област, 2000

Д98 Антон Илиев. Числено решаване на нелинейни уравнения, 2000

Д99 Косто Митов. Регенериращи разклоняващи се процеси, 2000 (доктор на математическите науки)

Д100 Николай Маринов Николов. Локализация, устойчивост и гранично поведение на инвариантни метрики, 2000

Д101 Илиана Николова. Проектиране и реализация на www-базирано обучение: методология и средства, 2000

Д102 Веска Нончева. Един подход за изграждане на    интелигентен статистически софтуер, 2000

Д103 Даниела Лангова-Орозова. Интелигентни бази от данни и системи за обучение, 2000

Д104 Евгения Попова. Обобщена интегрална аритметика – свойства и реализация, 2000

Д105 Тодор Тодоров. Изопараметрика в метода  на крайните елементи, 2000

Д106 Екатерина Дечева-Атанасова. Система за анализ, 2001

Д107 Иво Маринчев. Семантични височини и приложението им в индуктивното машинно самообучение, 2001

Д109 Евгения Сендова. Компютърни микросветове и модели за интегриране на учебния и творческия процес, 2001

Д110 Димитър Стоянов. Ефективни алгоритми и тяхната програмна реализация при моделиране на течения на несвиваеми флуиди, 2001

Д111 Емануил Атанасов. Монте-Карло и квази-Монте Карло методи, 2002

Д112 Светла Бойчева. Индуктивно-логическо програмиране – оператори за обобщение и специализация, 2002

Д113 Илия Алексиев Браянов. Числено решаване на сингулярно смутени елиптични и параболични задачи, 2002

Д114 Георги Венков. Права и обратна задача за разсейване, 2002

Д115 Николай Кочев. Софтуерна система за разкриване на структурите на неизвестни химични  съединения, 2001

Д117 Боряна Милкоева. Изследване върху обобщените числа на Ремзи, 2002

Д118 Милена Рачева. Числов анализ и приложения на елиптични спектрални задачи от четвърти ред, 2002

Д119 Владимир Димитров Самодивкин. Доминиране в графи, 2002

Д120 Елена Сомова. Инструментална система за проектиране, създаване и поддържане  на среди за виртуално обучение, 2002

Д121 Стефан Стафанов. Изпъкнали сепарабелни оптимизационни задачи, 2002

Д122 Красимира Швертнер. Система за диагностика на повреди за осигуряване качеството на обслужване на телекомуникационната мрежа, 2002

Д123 Валентин Бакоев. Алгоритми за изследване на комбинаторни обекти, 2003

Д124 Марияна Василева. Класификационно-ориентирани интерактивни методи, алгоритми и система за решаване на линейни и линейни целочислени задачи на многокритериалната оптимизация, 2003

Д125 Петя Кърклисийска. Липшицови функции в топологични векторни пространства, 2003

Д126 Всеволод Иванов. Оптимизация на изпъкнали и псевдоизпъкнали функции, 2003

Д127 Владимир Никифоров. Задачи за устойчивост и теорията на екстермалните графи, 2003

Д129 Румяна Папанчева. Ефективни немрежови Монте Карло алгоритми за решаване на гранични задачи с локално интегрално представяне на решението, 2003

Д131 Станислава Стоилова. Ортонормирани функционални системи и равномерно разпределение на редици, 2003

Д132 Вежди Хасанов. Решения и пертубационна теория на нелинейни матрични уравнения, 2003

Д134 Ирина Георгиева. Многомерни апроксимации, 2004

Д135 Гергана Бенчева. Паралелни алгоритми за разделяне на променливите и факторизация на разредени матрици. 2005

Д138 Гюрхан Неджибов. Изследвания върху методи за числено решаване на нелинейни уравнения и системи уравнения, 2004

Д139 Янка Цветанова /Автореферат/.

Д140 Павел Павлов. Интегрирана среда за работа с каталожни описания на старобългарски ръкописи, 2004

Д141 Ваньо Пейчев. Модел на нормативен акт (закон) за извличане на информация и предаване през WAP, 2005

Д144 Веселина Жечева. Изследвания на информационната сигурност на системите за електронна търговия, 2005. (Приложения на дисертация 92-А.)

Д145 Павлина Калчева Йорданова. Многомерен функционален екстремален критерий, 2005

Д146 Юрий Димитров Кандиларов.  Вложен интерфейсен метод за един клас параболични задачи, 2005

Д147 Мария Христова Монова-Желева. Методи, модели и алгоритми за разработване на адаптивно учебно съдържание в интерактивни среди за обучение, 2005

Д148 Евгения Николова. Подходящи кодове за откриване на грешки, 2005

Д149 Ася Петрова Русева. Арки в крайни проективни геометрии и приложението им в теория на кодирането, 2005

Д150 Кирил Иванов Симов. Логически средства за обработка на лингвистични знания в опорната фразова граматика, 2005

Д151 Весела Кирилова Стоименова. Статистическо оценяване на разклоняващи се стохастични процеси, 2005.

Д153 Димитър Владиславов Атанасов. Робастни методи за скалиране и точково оценяване, 2006

Д154 Иван Георгиев Георгиев. Инерационни методи за неконформни крайни елементи, 2006

Д155 Александър Димов Димов. Редуциране на комплексността при разработка на софтуерни системи, 2006

Д156 Пенко Иванов Иванов. Прилагане на гъвкави методологии за разработка на софтуер в  ISO сертифицирани компании, 2006

Д157 Димитър Ковачев. Върху някои свойства на дискретните функции, 2007.

Д158 Красимир Костадинов Марков .  Многомерен контекстно- независим метод за достъп, 2006

Д159 Величка Василева Милушева. Върху геометрията на полусиметричните хиперповърхнини в Евклидово пространство, 2006

Д160 Мариана Дончева Неделчева. Представяне и апроксимация на по части изпъкнали криви.

Д161 Олга Добрева Рахнева. Разпределен клъстер за електронно тестване, 2005

Д162 Иван Драганов Тренчев. Математически модели за изследване оптималността на генетичния код, 2006

Д163 Иванка Трифонова Ангелова. Диференчни схеми от висок ред на точност за елиптични задачи с интерфейс, 2008

Д164 Андрей Андреев Василев. Математически модели на икономически явления в пространството, 2007

Д165 Златко Георгиев Върбанов. Конструиране и класификация на линейни и адитивни кодове, 2007.

Д166 Георги Стамов Гачев.  Виртуални среди за съвместна работа, 2007

Д167 Огнян Валентинов Калайджиев. Интелигента система за обучение, базирана на езикови технологии , 2007

Д168 Милена Колева. Числен анализ на многомерни собствени функции на горене на нелинейна топлопроводна среда, 2000

Д170 Божидар Ангелов Станчев. Метод за намиране на мултирезолюционна триъгълна мрежа, приближаваща повърхнина, зададена чрез множество от точки, 2007

Д171 Георги Петров Бояджиев. Принцип за сравнение за системи от елиптични и параболични ЧДУ, 2007

Д173 София Ламброва Иванова. Квази Монте  Карло методи за интегрални уравнения, 2007

Д175 Анна Деврени-Куцуки. Приложение на методи на изкуствения интелект при представяне и използване на хетерогенни архивни колекции, 2008

Д179 Иван Рамаданов. (Автореферат към дисертация: Ramadanoff, I. Structures Discretes & Analyse Diophantienne)

Д180 Десислава Иванова Панева-Маринова. Семантично-ориентирана архитектура и модели за персонализиран и адаптивен достъп до знания в мултимедийна дигитална библиотека, 2008

Д181 Дойчин Тодоров Бояджиев. Математико-статистически методи за моделиране на произход, 2008

Д182 Цветанка Любомирова Георгиева. Методи за изследване на зависимости между атрибути в бази от данни, 2008

Д183 Емилиян Георгиев Петков. Изследване и развитие на моделите на криви и повърхнини в компютърната графика, 2008

Д184 Маргарита Николова Спиридонова. Директни операционни методи в програмна среда за компютърна алгебра, 2008

Д185 Мая Митева Стоянова. Върху структурата на някои сферични кодове и дизайни, 2008

Д186 Тодор Йорданов Тодоров. Еквидистантни кодове.Защита на данни с воден знак, 2008

Д188. Росен Александров Розенов. Математически модели на данъчна политика, 2008

Д190 Стела Димитрова Железова. Изследване и класификация на двойно разрешими дизайни, 2009

Д191 Светлин Иванов Наков. Автоматично извличане на фалшиви приятели от паралелен двуезичен корпус, 2009

Д192 Кирил Стоянов Щерев. Числено моделиране на микро-течения на свиваем, вискозен, топлопроводящ газ, 2009

Д193 Милен Йорданов Петров. Оперативна съвместимост между системи за оценяване в съвременното електронно обучение, 2009

Д194 Анна Атанасова Малинова. Софтуерна система за компютърна симулация на лазери с метални пари, 2009

Д195 Румен Цанев Маринов. Метрична регулярност и интерационни  методи за обобщени уравнения, 2009

Д196. Минко Маринов Марков. Върхово разделение на кактусови графи и максимално външнопланарни графи, 2009

Д197 Велин Спасов Кралев. Изследване и проектиране на автоматизирани системи за разпределение на ресурси, 2010

Д198 Младен Денев Манев. Оптимални разделящи кодове, 2010

Д199 Дияна Христова Бояджиева. Интуиционистки размити складове от данни, 2010

Д200 Петър Николаев Митанкин. Универсални автомати за ефективно определяне на близост между символни низове, 2010

Д201 Ласко Ласков. Разпознаване на невмено писмо в исторически документи, 2010

Д203 Недка Великова Пулова. Достижими множества на диференциални включвания, 2010

Д205 Масаюки Ватанабел. Възможност за обучение по съвременна геометрия чрез арбелоси и Васан, 2011

Д206 Faiza Abdul Rakeeb Sallam Mujahed. Security challenges of a large Web based information systems, 2007

Д207 Веселин Ненков Ненков. Формиране на изследователски умения по математика с помощта на информационни технологии, 2010

Д208 Радослав Даков Йошинов. Методи, модели и системи за оценка на придобити професионални знания в медицината, 2011

Д209 Добромир Павлов Кралчев. Вероятности за изход на Брауново движение, 2008

Д210 Екатерина Петрова Михайлова. Класове топологични пространства и селекция, 2009

Д211 Емилия Тодорова Саранова. Оразмеряване на телекомуникационни мрежи с комутация на канали при детайлно отчитане на потребителското поведение, 2011

Д213 Йонко Динев Стойнов. Изследване на магнитоелектроеластични композити с пукнатини  чрез метода на граничните интегрални  уравнения, 2011

Д214 Нина Руменова Даскалова. Алгоритми от тип ем за статистическо оценяване в разклоняващи се стохастични процеси, 2012

Д215 Емил Петков Каменов. Асимптотични резултати за случайни целочислени разлагания на големи числа, 2012

Д216 Нина Христова Добринкова. Информационни системи за симулиране на поведението на горски и полски пожари, 2012

Д217 Живко Желев. Евристични похвати при решаване на задачи от изявени ученици и бъдещи учители, 2012

Д218 Светлозар Благоев Дойчев. Система за откриване и развитие на математически таланти в 4 - 7 клас, 2009

Д219 Христина Николова Кулина. Дизайни в антиподални полиномиални метрични пространства, 2012

Д220 Янислав Панайотов Желев. Модели, методи и алгоритми за създаване на система за управление на мултимедийно съдържание, 2012

Д221 Vilislav Nikolov Botchakchiev. Mixrd Hodge structure on Brill-Noether staks [University of California, Irvine], 2004

Д222. Милен Колев Борисов. Устойчивост и бифуркации на равновесни точки в математически модели на биопроцеси, 2013

Д223 Николай Иванов Тодоров. Гъвкави методологии за разработка на софтуерни проекти и тяхното приложение, основано на утвърдени стандарти за управление и качество, 2013

Д224 Лилия Радославова Павлова. Семантични технологии и средства в цифрови библиотеки за художествено и културно наследство, 2013

Д225 Хари Алексиев Алексиев. Успяващият учител по математика, 2013

Д226 Владимир Йорданов Кръстев. Достатъчни условия за оптималност за възрастово-структурирани задачи на оптималното управление, 2013

Д227 Анелия Кръндева. Изграждане на събитиен архив на Българското национално радио, 2013

Д228 Мая Стоянова. Изследване на динамиката на модели клетъчно невронни мрежи, възникващи в биологията и екологията, 2013

Д229 Бойко Блажев Банчев. Проблеми на изразната явност в текстове на програми, 2014 Thesis

Д232 Юлиан Цанков Цанков. Операционни смятания за гранични задачи, 2014

Д233 Виктория Колева Рашкова. Изследване на динамичното поведение на Клетъчно Невронни Модели с приложения в разпознаване и обработка на образи, 2012

Д234 Диана Кирилова Неделчева. Теореми за неявната функция за обобщени уравнения, 2015

Д235 Александър Илиев Илиев. Разпознаване на емоции чрез използване на гласови и прозодични параметри, 2015

Д236 Стою Цветков Баров. Върху затворени множества с изпъкнали сенки, 2015

Д237 Борислава Кирилова Виденова. Сравнителен анализ на успешни практики за формиране на математически умения у ученици 8-12 клас, 2015

Д238 Мария Стефанова Джумалиева-Стоева. Алгоритми за изследване на комбинаторни структури, 2015

Д239 Владимир Димитров Георгиев. Инструменти за представяне на 3D обекти и колекции в Интернет, 2015

Д240 Borislav Yordanov. Critical Exponents for Nonlinear Wave Equations with Damping, 2002

Д241 Roumyana Kirova Yordanova. Markov chain decomposition and characterization of hypertensive blood pressure with applications to linkage analysis, 2005

Д242 Boris Shishkov. Software Specification Based ON RE-Usable Business Components, 2005

Д243 Кристина Янева Арнаудова. Методология за управление и подобряване на информационно-технологични услуги, 2015 към автореферата

Д245 Николай Генчев Ноев. Подходи и методи за създаване, съхранение, представяне и защита на цифрови ресурси от областта на културно-историческото наследство чрез технологии, основани на знания, 2015

Д246 Милен Колев Борисов. Устойчивост и бифуркации на равновесни точки в математически модели на биопроцеси, 2012

Д247 Иван Иванов Гаджев, Характеризация на приближенията с оператори на Баскаков и на Майер-Кьониг и Целер, 2015

Д248 Емил Георгиев Делинов. Информатични подходи за повишаване на ефективността при разработване на проекти в сферата на обучението, 2016

Д249 Тодор Петков Митев. Нормални Форми и спектрални асимптотики, 2016

Д250 Стефка Романова Караколева. Изследване ефективността от прилагането на компютърни програмни системи за изчисление и визуализация в обучението по математика, Русе, 2016 - дарение

Д251 Магдалена Методиева Петкова. Педагогически технологии за интегриране на GEOGEBRA приложения в обучението по геометрия, Русе, 2016 - дарение

Д252 Бонимир Пенчев Пенчев. Оптимизация на сигурността при мобилното банкиране, 2016

Д253 Максим Красимиров Гойнов. Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство, 2016

Д254 Цветослава Иванова Зарева. Модел за изучаване на дескриптивна геометрия с динамични конструкции за студенти по архитектура и строителство, 2016

Д255 Роберт Йорданов Ценков. Изследване на условията за линеен криптоанализ в мрежи на Файстел, 2016

Д256 Румяна Григорова Несторова. Разширяване на математическата компетентност на учениците от 5. до 12. клас в ЗИП и СИП, 2016

Д257 Любомир Андреев. Гранично поведение на инвариантни разстояния и метрики в комплексния анализ, 2017

Д258 Поликсени Арапи. Supporting Personalized Learning Experiences on top of Multimedia Digital Libraries, 2017 (Автореферат на бълг. ез.) - към автореферата

Д259 Тодор Христомиров Брънзов. Управление на производството на блага във виртуална общност, 2017 – към автореферата

Д260 Николай Руменов Икономов. Апроксимации с рационални функции в комплексната равнина, 2016 - към автореферата

Д261 Георги Христов Добринков. Информационни системи и методи за адаптиране на горивни модели при симулиране развитието на горски пожари, 2017 - към автореферата

Д262 Яна Алексиева Алексиева. Лоренцови повърхнини в четиримерното псевдо-Евклидово пространство с неутрална метрика, 2017 – към автореферата

Д263 Петър Василев Данчев. Асоциативни пръстени с единица и слабо унипотентни мултипликативни групи, 2017- към автореферата

Д265 Красимир Бориславов Кънчев. Върху геометрията на минималните повърхнини в 4-мерно пространство на Минковски, 2018 - към автореферата

Д267  Веселин Георгиев Филев. Аспекти на холографската динамика на калибровъчни теории с фундаментална материя (Aspects of the holographic study of flavor dynamics), 2009 - автореферат (бълг. ез.), дисертация (англ. ез.)

 


Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/library/site/plugins/system/jfdatabase/jfdatabase_inherit.php on line 566