Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/library/site/administrator/components/com_joomfish/classes/JoomfishManager.class.php on line 184 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/library/site/administrator/components/com_joomfish/classes/JoomfishManager.class.php on line 193 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/library/site/administrator/components/com_joomfish/classes/JoomfishManager.class.php on line 217 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/library/site/administrator/components/com_joomfish/classes/JoomfishManager.class.php on line 226 Deprecated: Function split() is deprecated in /home/library/site/plugins/system/jfrouter.php on line 459 Deprecated: Function split() is deprecated in /home/library/site/plugins/system/jfrouter.php on line 459 Deprecated: Function split() is deprecated in /home/library/site/plugins/system/jfrouter.php on line 459 Deprecated: Function split() is deprecated in /home/library/site/plugins/system/jfrouter.php on line 459 Theses

LIST of THESES stored at the Library of IMI

Note: Theses are arranged according to the order of depositing for keeping in the Library. The consecutive number responds to the call number of the Thesis and it could be searched by this number (for example Д47, Д48 etc.).

Theses for scientific degree Doctor of Sciences (D.Sc.) and Professor:

2019-2022

Д289 Emilia Grigorova Bazhlekova. Subordination principle for generalized fractional evolution equations - The Abstract BG, The Thesis

Д266 Светлана Тодорова Топалова. Класификация на дизайни и сродни на тях комбинаторни структури, 2019 - The Abstract, The ThesisBulDML

D268 Peter Vasilev Danchev. Some classes of noncommutative rings and Abelian groups, 2020 - The Abstract, The Thesis, BulDML

2010-2018

Д202 Николай Маринов Николов. Инвариантни функции и метрики в комплексния анализ, 2010

Д204 Никола Петков Зяпков. Групи от автоморфизми в теорията на Галоа и в теорията на кодирането, 2009 (професор)

Д212 Иво Михайлов Михайлов. Кохомологии на Галоа и реализиране на p-групи на Галоа, 2011 – The Abstract, The Thesis, BulDML

Д230 Емил Миланов Колев. Оптимални кодове и задачи за търсене, 2014 – The AbstractThe Thesis; BulDML

Д231 Валери Ковачев. Системи диференциални уравнения и невронни мрежи със закъснения и импулси, 2014 – The AbstractThe Thesis, BulDML

Д244 Цонка Стефанова Байчева. Оптимални кодове за контрол на грешки и оптични комуникации, 2015 – The AbstractThe Thesis, BulDML

Д264 Йорданка Добрева Панева-Коновска. Функции на Бесел и Митаг-Лефлер и обобщения, 2017 - The AbstractThe Thesis, BulDML

2000-2009

Д96 Красимир Димитров Данов. Влияние на повърхностната реология върху стабилността на течни филми и комплексни флуиди, 2000 - BulDML

Д99 Косто Митов. Регенериращи разклоняващи се процеси, 2000 (доктор на математическите науки) - BulDML

Д108 Евгений Николов. Изследвания върху информационната сигурност, 2001 - BulDML

Д116 Светлозар Димитров Маргенов. Оптимални многонивови методи, 2002 - BulDML

Д128 Елен Павлова. Мозъчни структури и естествени евристични разпределени многомодални системи за бази от данни и WEB организации, 2003 - BulDML

Д130 Цвятко Рангелов. Прави и обратни задачи за хиперболични уравнения и системи в области с движеща се граница и области с пукнатини, 2003 - The Abstract

Д133 Андрей Андреев. Апостериорен суперсходящ анализ в метода на крайните елементи – оценки и техники, 2004 - BulDML

Д137 Стоян Капралов. Граници, конструкция и класификация на оптимални колони, 2004 - BulDML

Д136 Светослав Марков. Алгебрични свойства на интервали и изпъкнали тела, 2004 - BulDML

Д142 Георги Тотков. Концептуално и компютърно моделиране на езикови структури и процеси, 2003 - BulDML

Д143 Румен Николов Даскалов. Оптимални линейни кодове над малки крайни полета, 2005 - The Thesis

Д152 Maxim Todorov. Stability in Infinite Linear Inequality Systems, 2005 - The Thesis

Д169 Марчин Папжицки. Високопроизводителни алгоритми за матрици с блочна структура, 2007 - BulDML

Д172 Стефка Христова Буюклиева. Самодуални кодове и групи от автоморфизми, 2007 - The Thesis

Д174 Славчо Щраков. Отделимост в алгебри от функции, термове и автомати с дървета, 2007 - BulDML

Д176 Илия Георгиев Буюклиев. Алгоритмични подходи за изследване на линейни кодове, 2007 - BulDML

Д177 Валентин Ванков Илиев. Изомерията като вътрешна симетрия на молекулите, 2008 - The Thesis

Д178 Михаил  Иванов  Кръстанов. Локален анализ на управляеми системи, 2008 - The Thesis

Д187 Иванка Милкова Стамова. Втори метод на Ляпунов за устойчивост и ограниченост на математически модели, базирани на импулсни функционално-диференциални уравнения, 2008 - BulDML

Д189. Галя Младенова Ангелова. Концептуални структури между изкуствения интелект и компютърната лингвистика, 2009 - The Abstract

Д281 Румен Василев Николов. Глобалният кампус: Електронното обучение и глобалната трансформация на висшето образование, 2009 - хабилитационен труд

1980-1999

Д61 Боян Янков. Анализ и синтез на апаратни и програмни средства за транслация и интерпретация на езици от високо ниво, 1980 - to the Thesis

Д64 Стефан Манев Додунеков. Оптимални линейни кодове, 1985 - to the Thesis

Д65 Тома Василев Тонев. Комплексно-аналитични структури в спектрите на равномерните алгебри от функции, 1987 - BulDML

Д66. Валентин Томов. Интелектуализирани приложни програмни системи, 1988 (професор) - BulDML

Д86. Йорданка Иванова. Нови приложения на геометричния метод на Погорелов за устойчивост на нелинейни черупки, 1999 - to the Abstract

1973-1979

Д6 Апостол Обретенов Обретенов. Стохастични изследвания на надеждност в техниката, 1974 - BulDML

Д11 Петър Русев. Редове на Лагер, 1974 - The Thesis

Д13 Спас Манолов Миланов. Съществуване и интерация на периодични траектории на множества от автономни системи от диференциални уравнения с малък параметър при съвкупности от начални условия с резонанс и при полунечетни нелинейности от определен клас, 1974 - to the Abstract

Д16 Владимир Владимиров Топенчаров. Елементи  от теорията на n-арните категории, 1975 - to the Thesis

Д20 Тодор Георгиев Генчев. Цели функции от експоненциален тип, 1975 - The Thesis

Д31 Иван Христов Димовски. Конволюционен метод в операционното смятане, 1976 - BulDML

Д46 Красимир Димитров Търкаланов. Частна наредба и алгоритмични проблеми в подгрупи и групи, 1977 - BulDML

Д47 В. И. Чешанков. Многочестотни резонансни трептения в механичните системи, 1973 - BulDM

Д48 Дойчин Дойчинов. Топологичните,  близостните и  равномерните пространства от обща гледна точка, 1976 (професор) - BulDML

Д56 Пенчо Асенов Маринов. Термомеханично микромоделиране на изотропни двуфазни среди с еластични и вискозно-еластични свойства, 1978 - BulDML

Theses for scientific and educational degree Ph.D. and Associate Professor:

2020-2022

Д278 Michela Tramonti. Mathematics Education, Western and Eastern Teaching Approaches Combined with Arts, 2020 - to the Executive Summary (eng), (bg); to the PhD Thesis (eng); BulDML

Д279 Орлин Иванов Кузов. ИКТ инструментариум за иновативни методи и приложения в образователния процес, 2020 - към автореферата

Д275 Негослав Събев Събев. Компютърни методи и подходи при изследване и представяне на знания за уеб достъпност за хора с увреждания, 2020 - към автореферата

Д276 Олег Петров Илиев. Методи и модели за персонализация на тематично-ориентирано учебно съдържание, 2020 - към автореферата

Д277 Галина Живкова Бобева. Математическо моделиране и приложения на математиката, 2020 - към автореферата

Д269 Иван Димов Петков. Формиране на умения за общуване в обучението по информационни технологии, 2020 - към автореферата (bg)

Д271 Моника Добрева Коцева. Е-фасилитатор, 2020 - към автореферата (bg)

Д272 Николай Иванчев Николов. Метрични методи за анализиране и моделиране на наредени данни (на англ. ез.), 2020  към автореферата (bg), (eng)

Д284 Константин Василев Делчев. Кодове и дизайни в полиномиални метрични пространства, 2021 -  to the Abstract (en), (bg)

Д285 Александра Кръстанова Николова. Средства и методи за контекстно зависимо използване с учебна цел на цифрови културни ресурси, 2021 -  to the Abstract

Д286 Зоя Владимирова Кичева - Зафирова. Изследване динамичното поведение на клетъчно нелинейни мрежи, описващи уравнения на метаматическата физика, 2021 -  to the Abstract

Д287 Стефка Николаева Ковачева. Проектиране и реализация на цифрови информационни ресурси за исторически обекти на българското културно наследство, 2021 -  to the Abstract, The Thesis, BulDML

Д288 Георги Симеонов Симеонов. Моделиране и анализ на големи данни за епидемията от COVID-19, 2022 - The Abstract

Д290 Nektarios Moumoutzis. Operational Conceptual Modeling in Building and Sustaining Virtual Communities, 2022 - The Executive Summary EN, BG;  The PhD Thesis; BulDML

Д291 Paskal Nikolaev Piperkov. Diskrete Transforms and Their Application in Coding Theory and Combinatorics, 2022 - The Executive Summary EN BG; The Thesis; BulDML

2018-2019

Д274 Веселина Иванова Вучева. Теоретичен и числен анализ на диференчни схеми за уравнения на Бусинеск, 2019 - към автореферата

Д265 Красимир Бориславов Кънчев. Върху геометрията на минималните повърхнини в 4-мерно пространство на Минковски, 2018 - към автореферата

Д273 Николай Костов Червенов. Модели на взаимодействащи и съгласувани явления при оценка на риска, 2018

2016-2017

Д248 Емил Георгиев Делинов. Информатични подходи за повишаване на ефективността при разработване на проекти в сферата на обучението, 2016 към автореферата

Д249 Тодор Петков Митев. Нормални Форми и спектрални асимптотики, 2016 към автореферата

Д250 Стефка Романова Караколева. Изследване ефективността от прилагането на компютърни програмни системи за изчисление и визуализация в обучението по математика, Русе, 2016 - BulDML

Д251 Магдалена Методиева Петкова. Педагогически технологии за интегриране на GEOGEBRA приложения в обучението по геометрия, Русе, 2016 - BulDML

Д252 Бонимир Пенчев Пенчев. Оптимизация на сигурността при мобилното банкиране, 2016 - към автореферата

Д253 Максим Красимиров Гойнов. Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство, 2016 - към автореферата

Д254 Цветослава Иванова Зарева. Модел за изучаване на дескриптивна геометрия с динамични конструкции за студенти по архитектура и строителство, 2016 - към автореферата

Д255 Роберт Йорданов Ценков. Изследване на условията за линеен криптоанализ в мрежи на Файстел, 2016 - към автореферата

Д256 Румяна Григорова Несторова. Разширяване на математическата компетентност на учениците от 5. до 12. клас в ЗИП и СИП, 2016 - към автореферата

Д257 Любомир Андреев. Гранично поведение на инвариантни разстояния и метрики в комплексния анализ, 2017 - към автореферата

Д258 Поликсени Арапи. Supporting Personalized Learning Experiences on top of Multimedia Digital Libraries, 2017 (Автореферат на бълг. ез.) - към автореферата

Д259 Тодор Христомиров Брънзов. Управление на производството на блага във виртуална общност, 2017 – към автореферата

Д260 Николай Руменов Икономов. Апроксимации с рационални функции в комплексната равнина, 2016 - BulDML

Д261 Георги Христов Добринков. Информационни системи и методи за адаптиране на горивни модели при симулиране развитието на горски пожари, 2017 - към автореферата

Д262 Яна Алексиева Алексиева. Лоренцови повърхнини в четиримерното псевдо-Евклидово пространство с неутрална метрика, 2017 – към автореферата

Д263 Петър Василев Данчев. Асоциативни пръстени с единица и слабо унипотентни мултипликативни групи, 2017- към автореферата

2014-2015

Д229 Бойко Блажев Банчев. Проблеми на изразната явност в текстове на програми, 2014 - към авторефератакъм дисертацията

Д232 Юлиан Цанков Цанков. Операционни смятания за гранични задачи, 2014 - към автореферата

Д234 Диана Кирилова Неделчева. Теореми за неявната функция за обобщени уравнения, 2015 - към автореферата

Д235 Александър Илиев Илиев. Разпознаване на емоции чрез използване на гласови и прозодични параметри, 2015

Д236 Стою Цветков Баров. Върху затворени множества с изпъкнали сенки, 2015

Д237 Борислава Кирилова Виденова. Сравнителен анализ на успешни практики за формиране на математически умения у ученици 8-12 клас, 2015 към автореферата

Д238 Мария Стефанова Джумалиева-Стоева. Алгоритми за изследване на комбинаторни структури, 2015 към автореферата

Д239 Владимир Димитров Георгиев. Инструменти за представяне на 3D обекти и колекции в Интернет, 2015 към автореферата

Д243 Кристина Янева Арнаудова. Методология за управление и подобряване на информационно-технологични услуги, 2015 към автореферата

Д245 Николай Генчев Ноев. Подходи и методи за създаване, съхранение, представяне и защита на цифрови ресурси от областта на културно-историческото наследство чрез технологии, основани на знания, 2015 към автореферата

Д247 Иван Иванов Гаджев, Характеризация на приближенията с оператори на Баскаков и на Майер-Кьониг и Целер, 2015 към автореферата

2012-2013

Д233 Виктория Колева Рашкова. Изследване на динамичното поведение на Клетъчно Невронни Модели с приложения в разпознаване и обработка на образи, 2012 към автореферата

Д214 Нина Руменова Даскалова. Алгоритми от тип ем за статистическо оценяване в разклоняващи се стохастични процеси, 2012 към автореферата

Д215 Емил Петков Каменов. Асимптотични резултати за случайни целочислени разлагания на големи числа, 2012 към автореферата

Д216 Нина Христова Добринкова. Информационни системи за симулиране на поведението на горски и полски пожари, 2012 към автореферата

Д217 Живко Желев. Евристични похвати при решаване на задачи от изявени ученици и бъдещи учители, 2012 към автореферата

Д219 Христина Николова Кулина. Дизайни в антиподални полиномиални метрични пространства, 2012 към автореферата

Д220 Янислав Панайотов Желев. Модели, методи и алгоритми за създаване на система за управление на мултимедийно съдържание, 2012 към автореферата

Д222. Милен Колев Борисов. Устойчивост и бифуркации на равновесни точки в математически модели на биопроцеси, 2013 към автореферата

Д223 Николай Иванов Тодоров. Гъвкави методологии за разработка на софтуерни проекти и тяхното приложение, основано на утвърдени стандарти за управление и качество, 2013 към автореферата

Д224 Лилия Радославова Павлова. Семантични технологии и средства в цифрови библиотеки за художествено и културно наследство, 2013 към автореферата

Д225 Хари Алексиев Алексиев. Успяващият учител по математика, 2013 към автореферата

Д226 Владимир Йорданов Кръстев. Достатъчни условия за оптималност за възрастово-структурирани задачи на оптималното управление, 2013 към автореферата

Д227 Анелия Кръндева. Изграждане на събитиен архив на Българското национално радио, 2013 към автореферата

Д228 Мая Стоянова. Изследване на динамиката на модели клетъчно невронни мрежи, възникващи в биологията и екологията, 2013 към автореферата

2010-2011

Д197 Велин Спасов Кралев. Изследване и проектиране на автоматизирани системи за разпределение на ресурси, 2010

Д198 Младен Денев Манев. Оптимални разделящи кодове, 2010

Д199 Дияна Христова Бояджиева. Интуиционистки размити складове от данни, 2010

Д200 Петър Николаев Митанкин. Универсални автомати за ефективно определяне на близост между символни низове, 2010

Д201 Ласко Ласков. Разпознаване на невмено писмо в исторически документи, 2010

Д203 Недка Великова Пулова. Достижими множества на диференциални включвания, 2010

Д205 Масаюки Ватанабе. Възможност за обучение по съвременна геометрия чрез арбелоси и Васан, 2011 към автореферата

Д207 Веселин Ненков Ненков. Формиране на изследователски умения по математика с помощта на информационни технологии, 2010

Д208 Радослав Даков Йошинов. Методи, модели и системи за оценка на придобити професионални знания в медицината, 2011 към автореферата

Д211 Емилия Тодорова Саранова. Оразмеряване на телекомуникационни мрежи с комутация на канали при детайлно отчитане на потребителското поведение, 2011 към автореферата

Д213 Йонко Динев Стойнов. Изследване на магнитоелектроеластични композити с пукнатини  чрез метода на граничните интегрални  уравнения, 2011 към автореферата

2000-2009

Д206 Faiza Abdul Rakeeb Sallam Mujahed. Security challenges of a large Web based information systems, 2007

Д209 Добромир Павлов Кралчев. Вероятности за изход на Брауново движение, 2008

Д210 Екатерина Петрова Михайлова. Класове топологични пространства и селекция, 2009

Д94 Павел Бойчев. Език и система, базирани на LOGO, 2000 - BulDML

Д95 Димитринка Иванова Владева. Статистически изводи за дифузионно-дискретни модели при случайни наблюдения, 2000 BulDML

Д97 Наташа Дичева. Оптимално възстановяване на функции и интеграли върху двумерна област, 2000 The Abstracts

Д98 Антон Илиев. Числено решаване на нелинейни уравнения, 2000 BulDML

Д100 Николай Маринов Николов. Локализация, устойчивост и гранично поведение на инвариантни метрики, 2000 to the Thesis

Д101 Илиана Николова. Проектиране и реализация на www-базирано обучение: методология и средства, 2000 BulDML

Д102 Веска Нончева. Един подход за изграждане на    интелигентен статистически софтуер, 2000 - BulDML

Д103 Даниела Лангова-Орозова. Интелигентни бази от данни и системи за обучение, 2000 - BulDML

Д104 Евгения Попова. Обобщена интегрална аритметика – свойства и реализация, 2000 to the Thesis

Д105 Тодор Тодоров. Изопараметрика в метода  на крайните елементи, 2000 to the Thesis

Д106 Екатерина Дечева-Атанасова. Система за анализ, 2001 BulDML

Д107 Иво Маринчев. Семантични височини и приложението им в индуктивното машинно самообучение, 2001 to the Thesis

Д109 Евгения Сендова. Компютърни микросветове и модели за интегриране на учебния и творческия процес, 2001 to the Thesis

Д110 Димитър Стоянов. Ефективни алгоритми и тяхната програмна реализация при моделиране на течения на несвиваеми флуиди, 2001 BulDML

Д111 Емануил Атанасов. Монте-Карло и квази-Монте Карло методи, 2002 BulDML

Д112 Светла Бойчева. Индуктивно-логическо програмиране – оператори за обобщение и специализация, 2002 BulDML

Д113 Илия Алексиев Браянов. Числено решаване на сингулярно смутени елиптични и параболични задачи, 2002 BulDML

Д114 Георги Венков. Права и обратна задача за разсейване, 2002 BulDML

Д115 Николай Кочев. Софтуерна система за разкриване на структурите на неизвестни химични  съединения, 2001 BulDML

Д117 Боряна Милкоева. Изследване върху обобщените числа на Ремзи, 2002

Д118 Милена Рачева. Числов анализ и приложения на елиптични спектрални задачи от четвърти ред, 2002 BulDML

Д119 Владимир Димитров Самодивкин. Доминиране в графи, 2002 BulDML

Д120 Елена Сомова. Инструментална система за проектиране, създаване и поддържане  на среди за виртуално обучение, 2002 BulDML

Д121 Стефан Стафанов. Изпъкнали сепарабелни оптимизационни задачи, 2002 BulDML

Д122 Красимира Швертнер. Система за диагностика на повреди за осигуряване качеството на обслужване на телекомуникационната мрежа, 2002 BulDML

Д123 Валентин Бакоев. Алгоритми за изследване на комбинаторни обекти, 2003 BulDML

Д124 Марияна Василева. Класификационно-ориентирани интерактивни методи, алгоритми и система за решаване на линейни и линейни целочислени задачи на многокритериалната оптимизация, 2003 BulDML

Д125 Петя Кърклисийска. Липшицови функции в топологични векторни пространства, 2003 BulDML

Д126 Всеволод Иванов. Оптимизация на изпъкнали и псевдоизпъкнали функции, 2003 BulDML

Д127 Владимир Никифоров. Задачи за устойчивост и теорията на екстермалните графи, 2003 BulDML

Д129 Румяна Папанчева. Ефективни немрежови Монте Карло алгоритми за решаване на гранични задачи с локално интегрално представяне на решението, 2003 BulDML

Д131 Станислава Стоилова. Ортонормирани функционални системи и равномерно разпределение на редици, 2003 BulDML

Д132 Вежди Хасанов. Решения и пертубационна теория на нелинейни матрични уравнения, 2003 - BulDML

Д134 Ирина Георгиева. Многомерни апроксимации, 2004 - BulDML

Д135 Гергана Бенчева. Паралелни алгоритми за разделяне на променливите и факторизация на разредени матрици. 2005 - BulDML

Д221 Vilislav Nikolov Botchakchiev. Mixrd Hodge structure on Brill-Noether staks [University of California, Irvine], 2004

Д138 Гюрхан Неджибов. Изследвания върху методи за числено решаване на нелинейни уравнения и системи уравнения, 2004 - BulDML

Д139 Янка Цветанова /Автореферат/.

Д140 Павел Павлов. Интегрирана среда за работа с каталожни описания на старобългарски ръкописи, 2004 - BulDML

Д141 Ваньо Пейчев. Модел на нормативен акт (закон) за извличане на информация и предаване през WAP, 2005 - The Thesis

Д144 Веселина Жечева. Изследвания на информационната сигурност на системите за електронна търговия, 2005. (Приложения на дисертация 92-А.) - BulDML

Д145 Павлина Калчева Йорданова. Многомерен функционален екстремален критерий, 2005 BulDML

Д146 Юрий Димитров Кандиларов.  Вложен интерфейсен метод за един клас параболични задачи, 2005 BulDML

Д147 Мария Христова Монова-Желева. Методи, модели и алгоритми за разработване на адаптивно учебно съдържание в интерактивни среди за обучение, 2005 - BulDML

Д148 Евгения Николова. Подходящи кодове за откриване на грешки, 2005 - The Thesis

Д149 Ася Петрова Русева. Арки в крайни проективни геометрии и приложението им в теория на кодирането, 2005 - The Thesis

Д150 Кирил Иванов Симов. Логически средства за обработка на лингвистични знания в опорната фразова граматика, 2005 - BulDML

Д151 Весела Кирилова Стоименова. Статистическо оценяване на разклоняващи се стохастични процеси, 2005 - The Thesis

Д153 Димитър Владиславов Атанасов. Робастни методи за скалиране и точково оценяване, 2006 - The Thesis

Д154 Иван Георгиев Георгиев. Инерационни методи за неконформни крайни елементи, 2006 BulDML

Д155 Александър Димов Димов. Редуциране на комплексността при разработка на софтуерни системи, 2006 - The Thesis

Д156 Пенко Иванов Иванов. Прилагане на гъвкави методологии за разработка на софтуер в  ISO сертифицирани компании, 2006 - The Thesis

Д157 Димитър Ковачев. Върху някои свойства на дискретните функции, 2007 - The Thesis

Д158 Красимир Костадинов Марков.  Многомерен контекстно- независим метод за достъп, 2006 -  The Thesis

Д159 Величка Василева Милушева. Върху геометрията на полусиметричните хиперповърхнини в Евклидово пространство, 2006 - The Thesis

Д160 Мариана Дончева Неделчева. Представяне и апроксимация на по части изпъкнали криви The Thesis

Д161 Олга Добрева Рахнева. Разпределен клъстер за електронно тестване, 2005 The Thesis

Д162 Иван Драганов Тренчев. Математически модели за изследване оптималността на генетичния код, 2006 The Thesis

Д163 Иванка Трифонова Ангелова. Диференчни схеми от висок ред на точност за елиптични задачи с интерфейс, 2008 The Thesis

Д164 Андрей Андреев Василев. Математически модели на икономически явления в пространството, 2007 The Thesis

Д165 Златко Георгиев Върбанов. Конструиране и класификация на линейни и адитивни кодове, 2007 The Thesis

Д166 Георги Стамов Гачев.  Виртуални среди за съвместна работа, 2007 The Thesis

Д167 Огнян Валентинов Калайджиев. Интелигента система за обучение, базирана на езикови технологии, 2007 The Thesis

Д168 Миглена Колева. Числен анализ на многомерни собствени функции на горене на нелинейна топлопроводна среда, 2000 BulDML

Д170 Божидар Ангелов Станчев. Метод за намиране на мултирезолюционна триъгълна мрежа, приближаваща повърхнина, зададена чрез множество от точки, 2007 - BulDML

Д171 Георги Петров Бояджиев. Принцип за сравнение за системи от елиптични и параболични ЧДУ, 2007 - The Thesis

Д173 София Ламброва Иванова. Квази Монте  Карло методи за интегрални уравнения, 2007 - The Thesis

Д175 Анна Деврени-Куцуки. Приложение на методи на изкуствения интелект при представяне и използване на хетерогенни архивни колекции, 2008 - The Thesis

Д179 Иван Рамаданов. (Автореферат към дисертация: Ramadanoff, I. Structures Discretes & Analyse Diophantienne)

Д180 Десислава Иванова Панева-Маринова. Семантично-ориентирана архитектура и модели за персонализиран и адаптивен достъп до знания в мултимедийна дигитална библиотека, 2008 -BulDML

Д181 Дойчин Тодоров Бояджиев. Математико-статистически методи за моделиране на произход, 2008 - BulDML

Д182 Цветанка Любомирова Георгиева. Методи за изследване на зависимости между атрибути в бази от данни, 2008 BulDML

Д183 Емилиян Георгиев Петков. Изследване и развитие на моделите на криви и повърхнини в компютърната графика, 2008 BulDML

Д184 Маргарита Николова Спиридонова. Директни операционни методи в програмна среда за компютърна алгебра, 2008 BulDML

Д185 Мая Митева Стоянова. Върху структурата на някои сферични кодове и дизайни, 2008 BulDML

Д186 Тодор Йорданов Тодоров. Еквидистантни кодове.Защита на данни с воден знак, 2008 BulDML

Д188. Росен Александров Розенов. Математически модели на данъчна политика, 2008 BulDML

Д190 Стела Димитрова Железова. Изследване и класификация на двойно разрешими дизайни, 2009 BulDML

Д191 Светлин Иванов Наков. Автоматично извличане на фалшиви приятели от паралелен двуезичен корпус, 2009 The Thesis

Д192 Кирил Стоянов Щерев. Числено моделиране на микро-течения на свиваем, вискозен, топлопроводящ газ, 2009 BulDML

Д193 Милен Йорданов Петров. Оперативна съвместимост между системи за оценяване в съвременното електронно обучение, 2009 BulDML

Д194 Анна Атанасова Малинова. Софтуерна система за компютърна симулация на лазери с метални пари, 2009 BulDML

Д195 Румен Цанев Маринов. Метрична регулярност и интерационни  методи за обобщени уравнения, 2009 BulDML

Д196 Минко Маринов Марков. Върхово разделение на кактусови графи и максимално външнопланарни графи, 2009

Д218 Светлозар Благоев Дойчев. Система за откриване и развитие на математически таланти в 4 - 7 клас, 2009

Д240 Borislav Yordanov. Critical Exponents for Nonlinear Wave Equations with Damping, 2002

Д241 Roumyana Kirova Yordanova. Markov chain decomposition and characterization of hypertensive blood pressure with applications to linkage analysis, 2005

Д242 Boris Shishkov. Software Specification Based ON RE-Usable Business Components, 2005

Д267 Веселин Георгиев Филев. Аспекти на холографската динамика на калибровъчни теории с фундаментална материя (Aspects of the holographic study of flavor dynamics), 2008- автореферат (бълг. ез.), дисертация (англ. ез.)

1990-1999

Д67 Здравко Иванов Марков. Език за разпределено логическо програмиране, 1990 BulDML

Д68 Andreana Stefanova Madgerova. Several Mathematical Papers, 1992 The Thesis

Д69 Цонка Стефанова Байчева. Радиуси на покритие на класове линейни кодове, 1998 - BulDML

Д70 Димитър Биров. Претоварване в явно типизирани езици за програмиране, 1997 - BulDML

Д71 Райна Германова. Изследване, моделиране и реализация на система за управление на човешките ресурси, 1997 BulDML

Д72 Нели Димитрова. Числени алгоритми с верификация на резултата за нелинейни алгебрични уравнения и системи нелинейни алгебрични уравнения, 1997 BulDML

Д73 Антоний Попов. Морфологичен анализ на геометрични форми и приложенията му в роботиката и разпознаването на образи, 1997 BulDML

Д74 Светлана Топалова. Конструиране и изследване на комбинаторни дизайни със зададени автоморфизми, 1997 BulDML

Д75 Тодор Димов. Смесен метод на крайните елементи за елиптични задачи от втори ред – концентрация на масата, локално сгъстяване, Монте Карло алгоритми, 1998 BulDML

Д76 Магди Исмаил. Моделиране влиянието на граничните условия върху критични явления, 1998 BulDML

Д77 Иван Койчев. Качествено предсказване на последователности от събития, 1998 BulDML

Д78 Росица Кузманова-Маринова. Диференчни схеми на векторно разцепване на оператора за уравненията на Навие-Стокс, 1998 BulDML

Д79 Велизар Павлов. Изследване на числената устойчивост на някои паралелни алгоритми за решаване на лентови системи линейни алгебрични уравнения, 1998 BulDML

Д80 Стефка Фиданова. Синтез на систолически масиви, 1998 BulDML

Д81 Йорданка Ангелова. Качествени и оптимизационни импулсни модели в популационната динамика, 1999 BulDML

Д82 Галина Богданова. Граници за оптимални кодове, 1999 BulDML

Д83 Веселка Боева. Интерпретация на теорията на Демпстер-Шейфър в модална логика с помощта на многозначен анализ, 1999

Д84 Тодор Гюров. Монте Карло алгоритми за някои задачи за пренос, 1999 BulDML

Д85 Милена Добрева. Моделиране на вариативност в старобългарски текстове, 1999 BulDML

Д87 Веселин Кънчев. Суперсходимост на крайноелементни апроксимации на нелинейни елиптични задачи, 1999 BulDML

Д88 Стоян Михов. Минимални ациклични автомати: конструкции, алгоритми, приложения, 1999 BulDML

Д89 Анатоли Начев. Адаптивни ART 1.2 невронни мрежи, 1999 BulDML

Д90 Живко Недев. Разпространяване и търсене на информация в някои специални видове графи, 1999 BulDML

Д91 Светослав Ненов. Асимптотично сравняване на решения на системи обикновени диференциални уравнения: методи и приложения, 1999 BulDML
Д92 Иван Райков. Многозначни алгоритми, зависещи от параметър, 1999 BulDML

Д93 Радка Русева. Екстремали самодуални кодове над GF(2) (4), 1999 BulDML

1980-1989

Д62  Виктор Алексеевич Чириков. Метод за математическо моделиране динамиката на системи от взаимосвързани тела. Реализиран на ЕИМ, 1981 BulDML

Д283 Георги Христов Иванов. Хиперболични и изродени квадратични оптимизационни задачи, 1983 - Дисертация

Д63 Джоржус Искеф. Числено решаване на някои задачи с прекъснати коефициенти от теорията на еластичността и пластичността, 1985 BulDML

1963-1979

Д1 Иван Рачев Проданов. Изпъкнали пространства, 1963 към дисертацията

Д2 Петър Христов Бърнев. Еквивалентни плочи, 1967 към дисертацията

Д3 Peter Nicolaev Gabrovsky. Models for an Axiomatic Theory of Computability, 1968 - The Thesis

Д4 Борислав Дечев Боянов. Оптимални интерполационни и квадратурни  формули, 1974 към дисертацията

Д5 Светослав Йорданов Билчев. Геометрия системы двух дифференциальных уравнений с частными производными первого порядка при двух неизвестных функциях и двух независимых переменных, 1974 BulDML

Д7 Тодор Ж. Моллов. О групповых кольцах абелевых групп, 1974 BulDML

Д8 Маунг Таунг Мийнт. Съществуване и конструкция на резонансни периодични решения на класи от 5 автономни системи от диференциални уравнения с малък параметър при полунечетни полиномни нелинейности, 1974 BulDML

Д9 Станчо Г. Димиев. Изпъкнало-преднаредени пространства и опъващи съответствия, 1974 BulDML

Д10 Стефан Манев Додунеков. Остатъчни кодове и кодове на Гоппа, 1974 към дисертацията

Д12 Иван Петров Рамаданов. Някои проблеми от теорията на функцията на Бергман, 1974 BulDML

Д14 Асаад Кадер Алджанаби. Елементи от математическата логика в обучението по математика в иранското училище, 1975 BulDML

Д15 Стефан Цочев Копрински. Операционни методи за някои обобщени уравнения по топлопроводимост, 1975 BulDML

Д17 Маргарита Димитрова Костова. Върху разпределението на нулите на някои класи полиноми и цели функции, 1975 BulDML

Д18 Николай Сашов Божинов. Операционни смятания, свързани с начални и гранични задачи за линейни диференциални оператори от I и II ред с променливи коефициенти, 1975 BulDML

Д19 Стефка Николаева Боршукова. Числено решаване на някои ососиметрични задачи на теорията на еластичността чрез трансформации на Фурие, 1975 BulDML

Д21 Васил Андреев Диамандиев. Механични и геометрични проучвания, свързани с теорията  на конгруентните прави, 1975 BulDML

Д22 Валентин Томов Томов. Математическо осигуряване за пресмятане и анализ на потокоразпределението във вентилационни, 1975 BulDML

Д23 Димитър Добрев Добрев. Транслатор ФОР32  от Фортран за ЕИМ ,,Минск-32“: Семантичен анализ и генериране на  програми, взаимодействие между програмни части и диагностика при изпълнението им, 1975 BulDML

Д24 Румен П. Малеев. Върху някои въпроси от геометрията на пространствата на Орлич, 1975 BulDML

Д25 Недю Иванов Попиванов. Гранични задачи за уравнения от смесен тип и израждащи се хиперболични уравнения, 1975 BulDML

Д26 Георги Иванов Попов. Реализация на функционален процесор за обработка на символна списъчна информация, 1975 BulDML

Д27 Петър Любомиров Станчев. Математическо осигуряване на емпиричното социологическо изследване, 1975 BulDML

Д28 Любен Радославов Мутафчиев. Гранични свойства на някои специални редици от зависими случайни величини, 1976 BulDML

Д29 Милко Георгиев Петков. Матрични алгоритми за числено решаване на алгебрични задачи, 1976 BulDML

Д30 Андрей Андреев. Хаусдорфови апроксимации и сплайн интерполации, 1976

Д32 Ангел Петров Попов. Многообразия от асоциативни алгебри, 1976 към автореферата

Д33 Атанас Атанасов Раденски. Логическа и физическа организация на информацията, 1976 BulDML

Д34 Йордан Методиев Стоянов. Оценяване на Марковски случайни процеси, 1976 към автореферата

Д35 Христо Йорданов Хитов. Система "Нептун" за колективно ползуване и обработка на данни – организация, език, компилация, 1976 BulDML

Д36 Румяна Кирилова Киркова. Системи за информационно обслужване на процеса на обучението във Висшите учебни заведения, 1976 BulDML

Д37 Христо Нонев Бояджиев. Характеризация на В-еквивалентни банахови алгебри чрез положителния им конус. Спектрална теорема за частично наредени банахови алгебри, 1976 BulDML

Д38 Дечко Борисов Митов. Напълно геодезични подмногообразия на гладко многообразие, 1976 BulDML

Д39 Георги Любомиров Илиев. Частично монотонни и параметрични апроксимации, 1977 BulDML

Д40 Владимир Христов Христов. Върху критериите за сходимост на реда на Фурие, 1977 Дисертация

Д41 Пенчо Петров Петрушев. Апроксимиране на някои класове от реални функции чрез рационални функции относно равномерно и хаусдорфово разстояние, 1977 BulDML

Д42 Георги Димов. Компактни разширения с остатък от специален вид, 1977 BulDML

Д43 Георги Иванов Чобанов. Задачата на Дирихле за един клас от квазилинейни уравнения от втори ред с неотрицателна характеристична форма, 1977 BulDML

Д44 Аврам Моис Ескенази. Автоматично генериране на тестове, 1977

Д45 Йохан Тодоров Давидов. Холоморфни изображевния и репрезентативни области, 1977 BulDML

Д49 Румяна Николова Киркова. Система за информационно обслужване на процеса на обучението във ВУЗ, 1976 Автореферат

Д50 Адриян  Върбанов  Борисов.  Интегрална геометрия на някои множества от линейни подпространства в Евклидово пространство, 1977 BulDML

Д51 Дикран Дикранян. Минимални топологични пръстени, 1977 BulDML

Д52 Донка  Пашкулева. Функции с положителна реална част и приложението им в теорията на еднолистните функции, 1977 BulDML

Д53 Иванка Терзийска. Разпределение и асимптотчни свойства на нулите на класи цели функции от експоненциален вид, 1977 BulDML

Д54 Валентин Здравков Христов. Върху псевдометриките на Каратеодори и Кобаяши, 1977 BulDML

Д55 Огнян Тихомиров Кумчев. Синтез и анализ на окатни конични предавки с кръгови произволнопонижаващи се зъби, 1978 BulDML

Д57 Весела Василева Пашева. Проблемно-ориентирана програмна система за задачи върху Лапласови векторни полета, 1978 BulDML

Д58 Вълко Петров. Влияние на механичните свойства на кръвта и артериалните съдове върху кръвния поток, 1979 BulDML

Д59 Георги Стоянов Попов. Разпространение на вълни във влакнесто-армирани едномерни композити, 1979 BulDML

Д60 Стоян Стойчев Стоянов. Анизотропни механични свойства на големи артериални съдове, 1979 BulDML

See more here

 


Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/library/site/plugins/system/jfdatabase/jfdatabase_inherit.php on line 566