Изкуствен интелект

Лектор: Иван Держански
Време: вторник 10.00-12.00
Място: ФМИ [зала 200]
Асистент: Светла Бойчева

Лекции (PostScript/PDF)

 1. Увод (PostScript, PDF)
 2. Решаване на задачи чрез търсене в пространство от състояния (PostScript, PDF) 7.10.
 3. Евристично търсене в пространство от състояния (PostScript, PDF) 14.10.
 4. Игри и тяхното моделиране (PostScript, PDF) 21.10.
 5. Представяне на знание чрез правила (PostScript, PDF) 28.10.
 6. Представяне на битово знание (PostScript, PDF) 4.10.
 7. Представяне на несигурно знание и вероятностни разсъждения 11.10.
 8. Планиране на действия 18.10.
 9. Обработка на естествен език (PostScript, PDF) 2.12.
 10. Машинно самообучение (PostScript, PDF) 9.12.
 11. Извличане на информация (PostScript, PDF) 16.12.
 12. Разпознаване на образи 23.12.
 13. Невронни мрежи и генетични алгоритми (PostScript, PDF) 6.1.
 14. Интелигентни агенти (PostScript, PDF) 13.1.
 15. Роботика 20.1.

Семинарни упражнения

Програмни продукти

SWI-Prolog
Arity Prolog (страницата изисква Microsoft Internet Explorer version 5.0 и нагоре)

Литература

 1. Bratko, I. Prolog Programming for Artificial Intelligence, Addison-Wesley, Reading, Massachusetts, 1986.
 2. Bratko, I. Prolog Programming for Artificial Intelligence, Addison-Wesley, Reading, Massachusetts, second edition, 1990.
 3. Charniak, E. and D. McDermott. Introduction to Artificial Intelligence, Addison-Wesley, Reading, Massachusetts, 1985. Български превод: Д. Дочев, Хр. Дичев, З. Марков, Л. Синапова, TEMPUS JEP 1497 & СОФТЕХ, София, 1997.
 4. Winston, P.H. Artificial Intelligence, Addison-Wesley, Reading, Massachusetts, third edition, 1992.
 5. Rich, E. and K. Knight. Artificial Intelligence, McGraw-Hill, New York, second edition, 1991.
 6. Luger, G.F and W. A. Stubblefield. Artificial Intelligence: Structures and Strategies for Complex Problem Solving, Benjamin/Cummings, Redwood City, California, second edition, 1993.
 7. Russell, S and P. Norvig. Artificial Intelligence: A Modern Approach, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 1995.
 8. Poole, D., A. Mackworth and R. Goebel. Computational Intelligence: A Logical Approach, Oxford University Press, New York, 1998.
 9. Марков, З. Индуктивни методи за машинно самообучение, TEMPUS JEP 1497 & СОФТЕХ, София, 1996.
 10. Дочев, Д., Хр. Дичев, З. Марков, Г. Агре. Програмиране на Пролог: Основи и приложения, Наука и изкуство, София, 1989.

Дати на контролните работи:

материал дата
1 Задачи за задоволяване на ограничения, Неинформирано търсене 21. 10.
2 Евристично търсене, Моделиране на игри 4. 11.
3 Правила, Семантични мрежи и фрейми 18. 11.
4 Вероятностни разсъждения, Планиране 16. 12.
5 Обработка на естествен език, Машинно самообучение 13. 01.

Оценки от контролните работи: