Discover the world of mathematics and science
Mascil Logo
mathematics and science for life


Дейности

Екипът ни ще извършва различни дейности в подкрепа на учителите при осъществяване на изследователския подход и обвързване на образованието по математика и природни науки с професионалната сфера.

Разработване на материали

Ще разработваме материали за използване в класната стая и за професионално развитие. Материалите за професионално развитие включват също материали за е-обучение, което ще се извършва онлайн от средата на 2014 г.

Курсове за професионално развитие

Ще провеждаме курсове за професионално развитие за студенти - бъдещи учители и за действащи учители. Тези курсове:

• ще бъдат разработвани според нуждите на учителите;
• ще позволяват на учителите да отразяват собствените си преподавателски практики;
• ще предлагат иновативни методи, които учителите биха използвали в работата си;
• ще отчитат контекстуални фактори, като оценяване и учебна програма;
• ще осигуряват дългосрочна подкрепа за учителите.

Курсовете ще започнат в края на 2014 г. и ще бъдат провеждани присъствено или под формата на електронно обучение.

Дейности за разпространение

Ще извършваме дейности за разпространение на постиженията по проекта, например, големи конференции, информационни събития, състезания за ученици и студенти и кръгли маси, с цел да информираме широк кръг от хора за изследователския подход в образованието и неговите цели. Целевите групи включват учители, преподаватели на бъдещи учители, родители, ученици и студенти, служители от министерства и други организации, имащи отношение към образованието.

Насърчаване на европейски учителски мрежи

mascil има за цел да улесни международния обмен между учителите, като насърчава европейските учителски мрежи и предлага на учителите, участващи в проекта, платформа за международен обмен.Сайт
Оригинален сайт mascil

Сайт
ИНСТРУМЕНТАРИУМ за професионално развитие на учители


Бюлетин на mascil

Ресурси
Нови ресурси