Discover the world of mathematics and science
Mascil Logo
mathematics and science for life


Отказ от отговорност

Партньорите в консорциума по проекта Mascil се стремят да гарантират, че информацията и съответното съдържание, което Mascil публикува на сайта www.mascil-project.eu, е пълно и вярно, въпреки че Mascil не поема отговорност за непълна или невярна информация, намираща се на този сайт. Mascil не поема никаква отговорност за щети, възникнали в резултат на посещение на сайта, използване на предлагани услуги и посочено с връзки съдържание.

Сайтът www.mascil-project.eu съдържа възможност за изтегляне на софтуер, разработен от партньорите в консорциума по проекта Mascil или от трети лица. Mascil не дава никаква гаранция по отношение на пригодността на този софтуер за конкретна цел, за функционалността или възможностите за използването му. Mascil не поема никаква отговорност за щети, причинени при изтегляне, инсталиране или използване на софтуера, освен за спазване на закона относно отговорността.

Сайтът www.mascil-project.eu съдържа връзки към други сайтове извън домейна www.mascil-project.eu. Тези връзки служат за предоставяне на информация на потребителите и за обслужване на целевите групи на www.mascil-project.eu. Mascil не носи отговорност за съдържанието или наличието на тези сайтове или източници. Mascil не дава никаква гаранция, нито поема отговорност, за съдържанието, данните, съветите, обявленията, софтуера, продуктите или други материали на тези сайтове или източници.

Mascil не носи отговорност за евентуално наличие на вируси на сайта, сървъра или www.mascil-project.eu. С изключение на сериозна доказана небрежност или умишлени действия, Mascil не носи никаква отговорност за пропуснати ползи, нито за специални, случайни, косвени, допълнителни или други загуби или щети, произтичащи от или свързани с функционирането на сайта или услугите, независимо от начина, по който са причинени щетите.

За оплаквания, коментари или докладване на съдържание, което нарушава правните норми или законовите права на трети лица, моля, изпратете имейл на: mascil-freiburg@ph-freiburg.de

Проектът Mascil се финансира от Седмата рамкова програма на Европейския съюз (FP7/2013-2017) по договор за безвъзмездна помощ n° 320693. Сайтът на проекта Mascil отразява само възгледите на автора си - консорциума по проекта Mascil. Европейският съюз не носи отговорност за използването на каквато и да е информация, съдържаща се в този сайт.Сайт
Оригинален сайт mascil

Сайт
ИНСТРУМЕНТАРИУМ за професионално развитие на учители

Newsletter
Бюлетин на mascil

books
Нови ресурси