Discover the world of mathematics and science
Mascil Logo
mathematics and science for life
Кръгла дворна настилка

Настилка с кръгли плочки


Подреждането на обекти по начин, който оставя възможно най-малко празно пространство между тях е умение, необходимо не само в различни професии, но и в ежедневието (например начина, по който работниците поставят контейнерите в склада или полагат каменна настилка на пътя или тротоара, как ние подреждаме вещите си в куфара и пр.). Задачите за пакетиране са клас оптимизационни задачи в математиката, изискващи да се опаковат заедно зададените обекти възможно най-плътно вътре в дадено пространство. Целта е да се намери конфигурацията с максимална плътност.

Продължителност: два урока.

Документи

Професионална сфера

Дейността се отнася за оптимизационни задачи. Да подредим обектите по начин, който оставя минимално възможно празно пространство между тях е умение, необходимо в много професии, а също и в ежедневието (например начина, по който работниците поставят контейнерите в склад; способа, по който дизайнерите проектират каменна настилка; как ние подреждаме нещата си в куфара).

Аспекти

Контекст

Професията е илюстрирана посредством описание на заданието, което съдържа потребителските нужди, основните професионални дейности и необходимите специализирани знания и умения.

Роля

Учениците се приканват да влязат в ролята на архитект / дизайнер на открити пространства, с която са се запознали предварително.

Задание

Заданието не бива да се сравнява с реалния начин на работа на архитектите / дизайнерите на открити пространства.

Професия

Архитект / дизайнер на открити пространства

Изследователски подход

Рефлективният изследователски процес е приоритет в заданието. Учениците започват с проблем от реалния живот, който предстои да бъде решен. Той е поставен пред децата по начин, който изисква от тях да реорганизират знанията си, да назоват проблема, да намерят възможни решения, да ги оценят и да представят резултатите си. Посредством математическо моделиране те преформулират една житейска задача в математическа, работят със съставения модел, използвайки геометрия за намирането на решение, тълкуват целесъобразността на резултатите и кой от тях е решение на задачата.

Аспекти

- Изследване на ситуации ✓
- Планиране на изследванията
- Систематично експериментиране
- Интерпретиране и оценяване ✓
- Представяне на резултати


Предмет

- Математика ✓
- Биология
- Физика
- Химия
- Инженерни технологии

Целева група

- Основно образование
- Средно образование ✓
- Професионално образование

Възраст: 12-17

Партньор по проекта: Гърция


Сайт
Оригинален сайт mascil

Сайт
ИНСТРУМЕНТАРИУМ за професионално развитие на учители


Бюлетин на mascil

Ресурси
Нови ресурси