STEMedu logo

STEMedu - Science, Technology, Engineering, (Art), Mathematics, Education

Втора научнa конференция с международно участие "Иновативно STEM образование"
STEMedu-2020

28-30 юни 2020, Велико Търново, България

Покана


Програмата на конференцията включва доклади, посветени на различни аспекти на STEM образованието (STEM – Science, Technology, Engeneering and Mathematics).

Форумът STEMedu-2020 има интердисциплинарен характер, като продължава и разширява идеите, заложени в първата конференция STEMedu-2019 с нови интердисциплинарни направления.

През 2020 г. водеща ще бъде една широкоспектърна интерпретация на иновативните образователни технологии, като специален аспект на форума ще бъдат иновациите и приложението на нови математически методи в медицината и други научни области.

Срок за изпращане резюмета на доклади: 15 юли 2019 г.
Потвърждение за приемане: 22 юли 2019 г.
Срок за представяне на пълните доклади: 15 септември 2019 г.
Докладите ще бъдат публикувани online в STEMedu Conference Web Proceedings


Програма

Програмен комитет


Председатели
доц. д-р Галина Богданова
Институт по математика и информатика при БАН, e-mail: g.bogdanova@gmail.com
доц. д-р Диана Димитрова
Медицински университет – Варна, dimitrova@mu-varna.bg
Членове
проф. дмн Стефка Буюклиева
Великотърновски университет и Регионален академичен център – Велико Търново, e-mail: stefka@ts.uni-vt.bg
проф. дмн Стоян Капралов
Технически университет Габрово, e-mail: s.kapralov@gmail.com
доц. д-р Евгения Господинова
Институт по роботика при БАН, e-mail: jenigospodinova@abv.bg

Организационен комитет


Председател
доц. Митко Господинов
Институт по роботика при БАН, e-mail: mitgo@abv.bg
Членове
д-р Галя Цанева
Институт по роботика при БАН
д-р Веселин Ваврек
Институт по математика и информатика при БАН – научен секретар
Диляна Димитрова
Медицински университет – Варна – секретар комуникации

Контакти


проф. дмн Стоян Капралов – s.kapralov@gmail.com, 0889738204

инж. Минка Йорданова – math.tugab@gmail.com, 0887843228