STEMedu logo

Програмен комитет

Галина Богданова
Институт по математика и информатика при БАН, председател на ПК, g.bogdanova@gmail.com
Стефка Буюклиева
Великотърновски университет и Регионален академичен център, Велико Търново, stefka@ts.uni-vt.bg
Стоян Капралов
Технически университет, Габрово, s.kapralov@gmail.com
Евгения Господинова
Институт по роботика при БАН, enigospodinova@abv.bg
Мая Димитрова
Институт по роботика при БАН, dimitrova.iser@gmail.com
Gopal Tadepalli
Anna University, Chennai, India, gopal.tadepalli@gmail.com
Nengah Suparta
Dept. of Math at Ganesha University of Education, Singaraja-Bali, Indonesia, isuparta@yahoo.com
Lyuba Alboul
Materials and Engineering Research Institute, Sheffield Hallam University, l.alboul@shu.ac.uk
Alexander Gegov
University of Portsmouth, UK, Alexander.Gegov@port.ac.uk
Dmitrii Rytov
Saint – Petersburg State University of Culture, Russia, rytovda@mail.ru
Пожидаев Михаил Сергеевич
канд. техн. наук Математическое обеспечение и администрирование информационных систем, Томск, Русия, msp@luwrain.org

Организационен комитет

Диана Димитрова
Медицински университет, Варна, dimitrova@mu-varna.bg, председател на ОК
Галя Цанева
Институт по роботика при БАН, stemedu.eu@gmail.com
Веселин Ваврек
Институт по математика и информатика при БАН. – stemedu.eu@gmail.com – секретар