STEMedu logo

STEMedu - Science, Technology, Engineering, (Art), Mathematics, Education

Научна поредица "Иновативно STEM образование"

Изданието има интердисциплинарен характер, като продължава и разширява идеите с нови интердисциплинарни направления. Водеща ще бъде една широкоспектърна интерпретация на иновативните образователни технологии, като специален аспект на форума ще бъдат иновациите и приложението на нови математически методи в медицината и други научни области.

Съдържанието на научната поредица включва доклади, посветени на различни аспекти на STEM образованието (STEM – Science, Technology, Engeneering and Mathematics).Научната поредица "Иновативно STEM образование"
ISSN: 2683-1333

Издател: Институт по математика и информатика при Българска академия на науките, България

Изданието е въведено в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране на Националния център за информация и документация (НАЦИД) под номер (НРС ID): 3957