В УчИМИ участват ученици между 8 и 12 клас. Всеки ученик работи върху произволно избрана тема (проект) по математика, информатика и/или информационни технологии, индивидуално или в колектив, самостоятелно или с научен ръководител. Проектите се оформят писмено (на произволен компютърен редактор) и две подвързани печатни копия от разработката се изпращат на адреса на УчИМИ в определения за всяка конкурсна сесия срок.

Ученическите проекти се рецензират предварително от специалисти в съответните области. Най-добрите разработки се допускат до участие в конкурсната сесия. Авторите получават копие от рецензията си ден преди защитата на проектите, за да имат възможност да вземат отношение по направените от рецензентите забележки.

Защитата на проектите става пред жури по математика и жури по информатика и информационни технологии, пред останалите участници и гости на мероприятието. Всяко жури е съставено от рецензентите на ученическите проекти и други специалисти. След приключване на защитите се провеждат заседания на журитата, на които се прави класиране на представените проекти – отделно по математика и по информатика и информационни технологии. Според класирането се връчват грамоти за отлично представяне, за много добро представяне и за участие.

Двете конкурсни сесии са:

  • Ученическа конференция през януари - обикновено крайният срок за изпращане на проектите е в началато на декември. Отличените автори на проекти в Ученическата конференция получават правото да участват в интервю за определяне на двама участници в Изследователския научен институт в САЩ (българското участие), който се провежда през лятото. Другата награда за отличниците е участие в Ученическата секция на разноски на Ученическия институт. Там те могат да представят подобрените си проекти или да подготвят нови разработки.
  • Ученическа секция се провежда в рамките на ежегодните пролетни конференции на СМБ през април. Обикновено крайният срок за предаване на проекти е в началото на март. Авторите на отличените проекти в Ученическата секция получават покана за участие на разноски на УчИМИ в триседмичната Лятна изследователска школа през юли-август. Там се изнасят лекции от специалисти от БАН и лектори от различни университети в България. Участниците избират тема и подготвят проект, който представят през третата седмица от школата и доработват самостоятелно. Срокът за предаване на окончателните варианти на проектите е краят на септември.

Ученическата конференция и Ученическата секция са независими – учениците могат да участват във второто, без да са участвали в първото събитие.