Ученическата секция на Пролетната конференция на Съюза на математиците в България е втората конкурсна сесия на УчИМИ в рамките на учебната година. В нея могат да участват ученици от 8. до 12. клас от всички училища в страната. Учениците разработват проекти по математика, информатика или информационни технологии върху избрани от тях теми, индивидуално или в съавторство, самостоятелно или под ръководство на научен ръководител или консултант.

По време на Ученическата секция авторите на допуснатите за участие проекти ги представят пред журито и публиката и отново биват оценявани. Авторите на проекти, получили грамоти за отлично и много добро участие, получават покана за участие в следващата Лятна изследователска школа, като разноските им се поемат частично от УчИМИ.