Тони Чехларова

ИМИ БАН

 

Статии                                            

  2021
182 Chehlarova T., Kr. Ivanova, P. Kenderov, E. Sendova. (2021). IMI-BAS as a Catalyst for the Scientix Support to the Bulgarian STEM Teachers. Mathematics and Education in Mathematics, 50, UMB, ISSN:1313-3330, 349-355 Линк
181 Chehlarova, T, M. Valkov. (2021). Game With Vertical Axis Of Symmetry In A Rectangular Board. Symmetry: Culture and Science, 32, 2, Symmetrion, ISSN:0865-4824, DOI: https://doi.org/10.26830/symmetry_2021_2_285, 285-288 Линк
180 Chehlarova, T. (2021). Auxiliary Files For Tasks With Symmetries Of A Square In The Online Competition “Viva Mathematics With Computer”. Symmetry: Culture and Science, 32, 4, Symmetrion, ISSN:0865-4824, DOI:https://doi.org/10.26830/symmetry_2021_4_479, 479-487
179 Chehlarova, T. (2021). Game With Center Of Central Symmetry In The Plane. Symmetry: Culture and Science, 32, 2, Symmetrion, ISSN:0865-4824, DOI:https://doi.org/10.26830/symmetry_2021_2_277, 277-280 Линк
178 Chehlarova, T. (2021). The Source of Life” in Bishop’s Basilica of Philippopolis in the Context of STEAM. Математика и информатика, 64, 6, Аз-буки, ISSN:1314–8532, DOI:https://doi.org/10.53656/math2021-6-4-the, 598-607 Линк
177 Чехларова, Т., Цвятков, Д., Чехларова, Н. (2021). Първа седмица дистанционно обучение в СУ „Иван Вазов“ в Стара Загора. Стратегии на образователната и научната политика, 29, 2, Аз-буки, ISSN:1310–0270, 198-212 Линк
176 Чехларова, Т, Вълков, М. (2021). Игра с централна симетрия върху дъска. Педагогически форум, 9, 4, ДИПКУ на Тракийски университет, ISSN:1314–7986, DOI:https://doi.org/10.15547/PF.2021.021 Линк
175 Чехларова, Т, Цвятков, Д., Чехларова, Н. (2021). Дистанционното обучение в СУ „Иван Вазов“ в Стара Загора през учебната 2019/2020 г. Стратегии на образователната и научна политика, 29, 6, Аз-буки, ISSN:1314–8575, DOI:https://doi.org/10.53656/str2021-6-3-dist, 568-580 Линк
174 Чехларова, Т. (2021). Пропедевтика на геометрични преобразувания чрез откриване на разлики. Педагогика, 93, 3, Аз-буки, ISSN:0861–3982, 334-341 Линк
173 Chehlarova, N, Chehlarova, T. (2021). Computer Model For Self-Preparation For Playing With Dominoes “Axes Of Symmetry”. Symmetry: Culture and Science, 32, 2, Symmetrion,ISSN:0865-4824, DOI:https://doi.org/10.26830/symmetry_2021_2_281, 281-284 Линк
172 Yoshinov, R., T. Chehlarova, M. Kotseva. (2021). The e-Facilitator as a Key Player for Interactive Dissemination of STEAM Resources for e-Learning via Webinar. 1192, DOI:10.1007/978-3-030-49932-7_63
171 Кендеров, П., Чехларова, Т. & Гачев. Г. (2021). Онлайн състезание „VIVA Математика с компютър“. Математика и информатика. 64(1), 36 – 51. Линк

Kenderov, P., Chehlarova, Т. & Gachev, G. (2021). Online Competition “VIVA Mathematics with Computer”. Mathematics and Informatics. 64(1), 36 – 51. [In Bulgarian]. Линк
  2020
170 Чехларова, Т. Степен на удовлетвореност и умора при подготовката за (и при провеждането на) дистанционно обучение през периода 16-20 март 2020 г.. Педагогически форум, 2, ДИПКУ на Тракийски университет, ISSN:1314-7986, DOI:10.15547/PF.2020.013 Линк

Chehlarova, T. (2020). Survey Results on The Degree of Satisfaction and Fatigue While Preparing for and when Conducting Distance Learning - March 16-20, Educational Forum, 2. [In Bulgarian]. ISSN:1314-7986, DOI:10.15547/PF.2020.013 Link
169 Чехларова, Т. (2020). Модели на златни правоъгълници. Математика и математическо образование, СМБ, ISSN:1313-3330, 239-245. Линк

Chehlarova, T. (2020). Models oF Golden Rectangles. Mathematics And Education In Mathematics, Union of Bulgarian Mathematicians. 239-245. [In Bulgarian]. ISSN:1313-3330 Link
168 Чехларова, Т. (2020). Квалификационен курс за учители ”Изучаване на стереометрия с динамични конструкции“. Математика и математическо образование, 269-274. СМБ, ISSN:1313-3330, 269-274 Линк

Chehlarova, T. (2020). PD Course „Studying Stereometry with Dynamic Constructions“. Mathematics And Education In Mathematics, Union of Bulgarian Mathematicians. 269-274. [In Bulgarian]. ISSN:1313-3330. Link
167 Чехларова, Т, И. Петков. (2020). Модел на общуване в часовете по информационни технологии. Педагогически форум, 3, ДИПКУ на Тракийски университет, 18-24. ISSN:1314-7986, DOI: 10.15547/PF.2020.019 Линк

Chehlarova, T., Petkov, I. (2020). A Model for Communication in Information Technology Classes. Educational Forum, 3, 18-24. [In Bulgarian]. ISSN:1314-7986, DOI: 10.15547/PF.2020.019 Link
166 Кендеров, П, Т. Чехларова. (2020). Използване на помощните файлове в онлайн състезанието ”VIVA Математика с компютър“. Математика и математическо образование, Доклади на Четиридесет и деветата пролетна конференция на Съюза на математиците в България, СМБ, ISSN:1313-3330, 220-228. Линк

Kenderov, P., T. Chehlarova. (2020). The Use of Auxiliary Files in The Online Competition “Viva Mathematics With a Computer”Mathematics And Education In Mathematics, Union of Bulgarian Mathematicians. 220-228. [In Bulgarian]. ISSN:1313-3330. Link
165 Chehlarova, T., K. Chehlarova. (2020). Managing Pepper’s Ghost Illusion Using Intelligent Methods. 2020 IEEE 10th International Conference on Intelligent Systems (IS), IEEE, 415-420. ISSN:1541-1672, DOI:10.1109/IS48319.2020.9199846
164 Чехларова, Т. (2020). Ресурси за самопроверка във Виртуалния училищен кабинет по математика. Педагогика. 92(2), 168 – 179. ISSN:0861–3982

Chehlarova, T. (2020). Resources For Self-Assessment In The Virtual Mathematics Laboratory. Pedagogika-Pedagogy, 92(2), 168 – 179. [In Bulgarian]. ISSN:0861–3982
  2019
163 Чехларова, Т, М. Коцева, И. Петков, Д. Цвятков. (2019). Уебинарът в подкрепа на Steam обучението в клас. Педагогически форум, 3, ДИПКУ на Тракийски университет, 33-44. ISSN:1314-7986, DOI:10.15547/PF.2019.018 Линк

Chehlarova, T., M. Koceva, I. Petkov, D. Tsvyatkov. (2019). Webinar in Support of STEAM Training in Class. Educational Forum, 3, 33-44. [In Bulgarian]. ISSN:1314-7986. DOI:10.15547/PF.2019.018 Link
162 Чехларова, Т., Сендова, Е., Кендеров, П. (2019). Откриване и отстраняване на погрешни представи за математически обекти и понятия с помощта на информационни технологии. Математика и математическо образование, СМБ, 195-203. ISSN:1313-3330 Линк

Chehlarova, T., E. Sendova., P. Kenderov, (2019). Identifying and Removing Misconceptions About Mathematical Objects and Concepts by Digital Technologies. Mathematics And Education In Mathematics, Union of Bulgarian Mathematicians. 195-203. [In Bulgarian]. ISSN:1313-3330. Link
161 Чехларова Т. (2019). Подготовка за математически пърформанс „Правилни звездни многоъгълници“. Сборник от трудови од Меѓународна конференција за образованието по математика, физика и сродни науки Скопје, 27-28 септември, ДФРМ, 34-43. ISSN:978-608-4711-09-4 Линк
160 Chehlarova, Т. (2019). Op Art in Mathematics Education or Counting of Quadrilaterals. Pedagogika-Pedagogy, 91(1), 8-16. [In Bulgarian]. ISSN:0861–3982 Линк

Чехларова Т. (2019). Оп арт в математическото образование или преброяване на четириъгълници. Педагогика, 91(1), Аз Буки, 8-16. ISSN:0861–3982 Link
159 Chehlarova, T. (2019). Mathematical Tournament "Domino "Fractions" as an Event at Stem Discovery Week. Pedagogika-Pedagogy, 91(3), 418-428. [In Bulgarian]. ISSN:0861–3982 Линк

Чехларова, Т. (2019). Математически турнир „Домино „Обикновени дроби“ като събитие на STEM Discovery Week. Педагогика, 91(3), Аз Буки, 418-428. ISSN:0861–3982 Link
158 Кендеров, П., Чехларова, Т., Сендова, Е. (2019). Институтът по математика и информатика в помощ на българското образование по математика. Списание на Българската академия на науките, 1, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, ISSN:0007-3989, 47-53. Линк

Kenderov, P., E. Sendova, T. Chehlarova. (2019). Institute of Mathematics and Informatics in Support of the Bulgarian Mathematics Education. Journal of the Bulgarian Academy of Sciences. year CXXXII (1). 47-53. [In Bulgarian]. ISSN:0007-3989 Link
  2018
157 Чехларова Т., К. Маас, Е. Сендова, П. Кендеров. (2018). ИМИ?БАН ? част от STEM-PD-Net и от Консорциума на международния център ICSE. Математика и математическо образование, СМБ, 285-294. [In Bulgarian]. ISSN:1313-3330 Линк

Chehlarova, T., Petkov, I. (2018). Online Competitions In The Information Technology Training. Educational Forum, 1. [In Bulgarian].ISSN:1314-7986, DOI:10.15547/PF.2018.003. Link
156 Сендова Е., Т. Чехларова, П. Кендеров. (2018). Регионален поглед към портала Scientix. Математика и математическо образование, СМБ, ISSN:1313-3330, 277-284. Линк

Sendova, E., T. Chehlarova, P. Kenderov. (2018). A Regional Glance At The Scientix Portal. Mathematics And Education In Mathematics, Union of Bulgarian Mathematicians. 277-284. [In Bulgarian]. ISSN:1313-3330 Link
155 Иванова, Кр., Т. Чехларова, Е. Сендова. (2018). "Математиката в света около мен" – едно събитие в рамките на "Stem Discovery Week 2018". Сб. трудове на 11. нац. конф. "Образованието и изследванията в информационното общество", 152-161. ISSN:1314-0752

Ivanova, K.,T. Chehlarova, E. Sendova. (2018). Mathematics in the World Around Me – An Event in The Framework of "STEM Discovery Week 2018". National Conference with International Participation „Education and Research in the Information Society”. 152-161. [In Bulgarian] ISSN:1314-0752
154 Чехларова, Т. (2018). Ресурси в подкрепа на изследователския подход в математическото образование. ДРФМ, Арс Ламина, ISBN:978-608-471-106-3, 22-30
153 Чехларова, Т., И, Петков. (2018). Онлайн конкурси в обучението по информационни технологии. Педагогически форум, 1, Тракийски университет, Стара Загора, ISSN:1314-7986, DOI:10.15547/PF.2018.003

Chehlarova, T., Petkov, I. (2018). Online Competitions In The Information Technology Training. Educational Forum, 1. [In Bulgarian].ISSN:1314-7986, DOI:10.15547/PF.2018.003.
  2017
152 Чехларова, Т. (2017). Подготовка на обучители за внедряване на изследователския подход в училищното образование по математика. Макрос, ISBN:978-954-561-428-6, 140
151 Кендеров, П, Чехларова, Т, Сендова, Е. (2017). Квалификационен курс "Изследователски подход в образованието по математика". 46 Пролетна математическа конференция на СМБ, СМБ, ISSN:1313-3330, 339-342
150 Кендеров, П, Сендова, Е, Чехларова, Т. (2017). Довиждане, MASCIL! Здравей, SCIENTIX3!. 46. Пролетна математическа конференция на СМБ, ISSN:1313-3330, 319-327
149 Chehlarova, T, Kenderov, P, Sendova, E. (2017). A European network for professional development of teachers (and the role of IMI?BAS as a centre for inquiry based mathematics and informatics education). 46. Пролетна математическа конференция на СМБ, СМБ, ISSN:1313-3330, 328-336
  2016
148 Кендеров, П., Чехларова, Т., Сендова, Е. (2016). Квалификационен курс за учители ”Изследователски подход в образованието по математика (добри практики)“. 45. Пролетна математическа конференция на СМБ, ISSN:1313-3330, 303-306
147 Зарева, Ц, Чехларова, Т. (2016). Грешки при намиране на равнинно сечение на тяло в аксонометрия и средства за преодоляването им. Педагогически форум, 3, Тракийски университет, ISSN:1314-7986, DOI:10.15547/PF.2015.057
146 Sendova, E., Chehlarova, T., Kenderov, P. (2016). Two Recent Events in Bulgaria in the Frames of SCIENTIX. Математика и математическо образование, Доклади на Четиридесет и петата пролетна конференция на Съюза на математиците в България, 45, CMБ, ISSN:1313-3330, 278-282
145 Kenderov, P, Chehlarova, T. (2015). Extending the Class of Mathematical Problems Solvable in School. Serdica Journal of Computing, 9, 3-4 ISSN:1312-6555, 191-206
144 Kenderov, P., Sendova, E., Chehlarova, T. (2016). Education in Mathematics and ICT in Relation with the World of Work – the Last Year of the Mascil Project. Математика и математическо образование, Доклади на Четиридесет и петата пролетна конференция на Съюза на математиците в България, 45, СМБ, ISSN:1313-3330, 269-277
  2015
143 Zehetmeier, S., M. Piok, K. Holler, P. Kenderov, T. Chehlarova, E. Sendova, C. Gehring, V. Ulm. (2015) Concepts for In-Service Mathematics Teachet Education:Examples from Europe. In: C. Gehring, F.Ulm (ed)Developing Key Competences by Mathematics Education. 2015. ISBN 978-3-00-051067-0 University of Bayreuth, Germany pp23-33
142 Чехларова, Т., Формиране на математическа и дигитална компетентност чрез творчество в стил Мондриан. В: ИКТ в библиотечно-информационните науки, образованието и културното наследство Сборник с научни доклади и съобщения от Национална научна конференция в чест на 70 години от създаването на ЮНЕСКО и 65-та годишнина на УниБИТ, 29 май 2015 г., УниБИТ, София Съставители: Таня Тодорова, Евгения Ковачева, Румен Николов София, 2015 Издателство „За буквите – О писменехь” с.263-272 ISBN 978-619-185-164-5
141 Kenderov, P., T. Chehlarova, E. Sendova. (2015) A Virtual Mathematics Laboratory in support of educating educators in inquiry-based style. IN: Katja Maaß, Bärbel Barzel, Günter Törner, Diana Wernisch, Elena Schäfer, Karen Reitz-Koncebovski (Editors) Conference Proceedings in Mathematics Education EDUCATING THE EDUCATORS: INTERNATIONAL APPROACHES TO SCALING-UP PROFESSIONAL DEVELOPMENT IN MATHEMATICS AND SCIENCE EDUCATION. Рр. 167-176 ISBN 978-3-942197-85-4 15 -16 December 2014 in Essen, Germany Verlag für wissenschaftliche Texte und Medien Münster
140 Kenderov, P., Chehlarova, T., Sendova, E. A Web-based mathematical theme of the month, Mathematics Today, vol. 51, no. 6, pp. 305-309 ISSN 1361-2042
139 Chehlarova, T., Kenderov, P. (2015) Mathematics with a computer – a contest enhancing the digital and mathematical competences of the students, in Kovatcheva, E., Sendova, E (eds.) UNESCO International Workshop: Quality of Education and Challenges in a Digitally Networked World, Za Bukvite, O’Pismeneh, Sofia, Bulgaria, pp. 50-62. ISBN 978-619-185-163-8 - online, published ISBN 978-619-185-162-1 – paper version
138 Chehlarova, T., P. Kenderov, E. Sendova. Achievements and Problems in the In-service Teacher Education in Inquiry Based Style. Proceedings of the National Conference on "Education and Research in the Information Society". Plovdiv. May. 2015. 021p-030p ISSN1314-0752 http://hdl.handle.net/10525/2442
137 Ivanova, K., E. Sendova, T. Chehlarova. Bulgarian Trace in Scientix. Proceedings of the National Conference on "Education and Research in the Information Society". Plovdiv. May. 2015. 011p-020p ISSN1314-0752 http://hdl.handle.net/10525/2441
136 Чехларова, Т., Формиране на ключови компетентности при изучаване на математика с динамични конструкции. В: Иновативни методи и практики в използването на ИКТ. 7-8 април, 2015. с.49-60.
135 Кендеров, П., Е. Сендова, Т. Чехларова. Европейският проект KeyCoMath и ориентираното към усвояване на ключови компетентности чрез образование по математика. 44. Пролетна математическа конференция на СМБ, С., 2015. с.155-157 ISSN 1313-3330
134 Кендеров, П., Е. Сендова, Т. Чехларова. Общности в рамките на европейските проекти Mascil и Scientix. 44. Пролетна математическа конференция на СМБ, С., 2015. с.151-154 ISSN 1313-3330

 

2014

 

133 Sendova, E., T. Chehlarova. Enriching the mathеmatics resources of the Scientix2 repository: a Bulgarian approach to the many levels of the inquiry based learning, 29-31.03.2014, Thessalonica, GREECE, The 6th International Mathematical Week (Η 6η Διεθνής Μαθηματική Εβδομάδα διεξάγεται)
132 Chehlarova, T., E. Sendova. Developing communication competences in the context of mathematics education. Ohrid. 2014. ISBN 978-9989-646-69-0 р. 127-135
131 Кендеров, П., Т. Чехларова: Състезанието „Viva Математика с компютър” и ролята му за развитие на дигиталната компетентност на учениците. Шумен, МАТТЕХ. 2014. с. 3-10
130 Chehlarova, T., K. Chehlarova. Photo-pictures and dynamic software or about the motivation of the art-oriented students. In International Journal for Technology in Mathematics Education. vol.21, n1, Plymouth, England, 2014. ISSN 1744-2710
129 Петър Кендеров, Тони Чехларова, Евгения Сендова Изследователският подход в образованието по математика //Дидактически основи на изследователския подход в обучението. Том 1 - Благоевград: Универс. изд-во "Неофит Рилски", 2014 г., ISBN 978-954-680-947-6, с. 11-17
128

Chehlarova, T., G. Gachev, P. Kenderov, E. Sendova., A Virtual School Mathematics Laboratory. V-та Национална конференция по електронно обучение. Русе, 16-17.06.2014. pp.146-151, ISBN 978-954-712-611-4

127

Кендеров, П., Е. Сендова, Т. Чехларова. Развиване на ключови компетентности чрез образованието по математика: Европейският проект KeyCoMath 43. Пролетна математическа конференция на СМБ, С., 2014. с.99-105 ISSN 1313-3330

 

2013

126 Sendova, E., T. Chehlarova. Studying fine-art compositions by means of dynamic geometry constructions. Scientia iuvenis, Book of Scientific Papers, Scientific guarantee: prof. RNDr. Lubomir Zelenicky, CSc. Slovak republic, Constantine the Philosopher University in Nitra, 2013, pp. 495-502 ISBN 978-80-558-0390-6
125 Chehlarova, T., E. Sendova. Finding geometric patterns as a game of dynamic explorations. Scientia iuvenis, Book of Scientific Papers, Scientific guarantee: prof. RNDr. Lubomir Zelenicky, CSc. Slovak republic, Constantine the Philosopher University in Nitra, 2013, pp. 487-494 ISBN 978-80-558-0390-6
124 Чехларова, Т., Н. Чехларова. Динамични композиции в стил Анди Уорхол. В: Педагогически форум. Тракийски университет, ДИПКУ, Стара Загора, бр.2. 2013, с. 56-62, ISSN 1314-7986
123 Кендеров, П., Е. Сендова, Т. Чехларова. Европейският проект MASCIL – математика и природни науки за цял живот!. 42. Пролетна математическа конференция на СМБ, С., 2013. с.183-186 ISSN 1313-3330
122 Чехларова, Т., Е. Сендова. Математическият пърформанс – социална игра или образователна технология. 42 Пролетна математическа конференция на СМБ, С., 2013. с. 159-166 ISSN 1313-3330
121 Чехларова, Т. Педагогически средства за математическото образование. В: Педагогически форум. Тракийски университет, ДИПКУ, Стара Загора, бр.1. 2013. с. 104-112 ISSN 1314-7986
120 Чехларова, Т. Задачи в стил Мондриан, В: Изследователски подход в образованието по математика. Регалия 6, С., 2013. с.121-126
119 Чехларова, Т. Задачи с дроби в стил Ешер, В: Изследователски подход в образованието по математика. Регалия 6, С., 2013. с.127-132

 

2012

 

118 Sendova, E., Chehlarova, T. The specifics of the teacher education within the Fibonacci project in Bulgaria. In: Baptist, P., D. Raab (eds.): Implementing Inquiry in Mathematics Education, Bayreuth 2012. рр. 154-162, ISBN 978-3-00-040752-9
117 Chehlarova, T., E. Sendova. IBME in the secondary school: Overview and examples in a Bulgarian context. In: Baptist, P., D. Raab (eds.): Implementing Inquiry in Mathematics Education, Bayreuth 2012. рр. 114-124, ISBN 978-3-00-040752-9
116 Chehlarova, T. IBME in primary schools in Bulgaria: Some examples of dynamic scenarios and their implementation in a class setting. In: Baptist, P., D. Raab (eds.): Implementing Inquiry in Mathematics Education, Bayreuth 2012. рр. 106-113, ISBN 978-3-00-040752-9
115 Kenderov, P., Sendova, E., Chehlarova, T. IBME and ICT – the experience in Bulgaria. В: Baptist, Peter and Dagmar Raab (eds.): Implementing Inquiry in Mathematics Education, Bayreuth 2012. рр. 47-54, ISBN 978-3-00-040752-9
114 Чехларова, Т. Следата. сп. Математика, бр. 6., с. 7-11. 2012. ISSN 0204-6881
113 Chehlarova, T., E. Sendova, E. Stefanova, (2012) Dynamic tessellations insupport of the inquiry-based learning of mathematics and arts, in Theory, Practice and Impact - Proceedings of Constructionism 2012, Athens, Kynigos, C., Clayson, J., Yiannoutsou, N. (Eds) August 21-25, pp.570-574. ISBN: 978-960-88298-3-1 (Printed book), ISBN: 978-960-88298-4-8 (digital copy)
112 Чехларова, Т. Пулсиращо сърце. сп. Математика, бр. 2., с. 30-34., 2012. ISSN 0204-6881
111 Чехларова, Т. Зад кулисите сп. Математика, бр. 1. с. 28-34. 2012. ISSN 0204-6881
110 Chehlarova, T. If only I had such a math teacher… In: Re-Designing Institutional Policies and Practices to Enhance the Quality of Education through Innovative Use of Digital Technologies - Unesco International Workshop Sofia, State University of Library studies and Information tehnologies. 2012. pp.135-140 ISBN 978-954-2946-19-9

 

2011

 

109 Чехларова, Т., Е. Сендова. Математически етюди. 40 Пролетна математическа конференция на СМБ, С., 2011. с.154, ISSN 1313-3330
108 Chehlarova, T., E. Sendova. Enhancing the inquiry-based learning via reformulating classical problems and dynamic software. Годишник на НПУ "М.П.Драгоманов", Киев, Украина, бр. 8, серия 3, 2011. с. 125-132
107 Чехларова, Т., Е. Сендова. Динамично паркетиране. сп. Математика и информатика, бр.6, 2011. С. 5-17, ISSN 1310-2230
106 Сендова, Е., Т. Чехларова. Общото в различията или Да влезеш в ролята на учен. сп. Математика и информатика, бр.5, 2011. с. 17-29, ISSN 1310-2230
105 Чехларова, Т., Т. Терзиева, С. Анева. Да впрегнем информатиката за моделиране на матрьошки от различни ъгли или команда за редици в GeoGebra. сп. Математика и информатика, бр.5, 2011. с. 5-12, ISSN 1310-2230
104 Чехларова, Т. Ако моите учители бяха такива. сп. Математика и информатика, бр.4, 2011. с.5-14, ISSN 1310-2230
103 Чехларова, Т. Прегъване на салфетка или за преформулирането в изследователския процес. сп. Математика и информатика, бр.2, 2011. с. 6-12, ISSN 1310-2230
102 Чехларова, Т. Преоткриване на свойства на едно еквиафинно преобразувание чрез използване на динамичен софтуер. 40 Пролетна математическа конференция на СМБ, С., 2011. с.477-481, ISSN 1313-3330

101

Chehlarova, T., D. Dimkova, P. Kenderov, E. Sendova. Seeing the innovations as an opportunity, not a threat: lessons from the InnoMathEd European project. 40 Пролетна математическа конференция на СМБ, С., 2011. с.347-355, ISSN 1313-3330

 

2010

100 Chehlarova, T., E. Sendova. Along the traces of the conic sections. REMIA. Plovdiv, 10-12.12.2010. pp 341-348  ISBN 978954-423-648-9
99 Chehlarova, T., E. Sendova. Unity and Variety in the Context of Symmetry – a Dynamic Approach. In: Mathematics Education with Technology - Experiences in Europe Tamara Bianco. Volker Ulm (Ed.) University of Augsburg, Augsburg, 2010. ISBN 9783000326288
98 Sendova, E., T. Chehlarova. Explorations Around the Rotational Solids. In: Mathematics Education with Technology - Experiences in Europe Tamara Bianco. Volker Ulm (Ed.) University of Augsburg, Augsburg, 2010. ISBN 9783000326288
97 Чехларова, Т. Експерименти с композиции от еднаквости в 8. клас. В: Рефлексия и синергетика в обучението по математика. Бачиново, 2010
96 Чехларова, Т., Д. Димкова, Е. Сендова. Въздушни следотърсачи с GeoGebra (Математическа приказка за падащата стълба). сп. Математика и информатика, бр.6, 2010. с. 3-13
95 Е. Сендова, Т. Чехларова – Да съживим изследователския подход в математическото образование (проектът Фибоначи в действие). сп. Математика и информатика, бр.5, 2010. с. 3-10
94 Чехларова, Т., Е. Сендова. Разнообразие в еднаквостите. сп. Математика и информатика, бр.4, 2010. с. 3-14
93 Чехларова, Т., Д. Димкова, Е. Сендова. Достатъчни ли са пет дни? А пет часа? сп. Математика и информатика, бр.3, 2010. с. 3-11
92 Chehlarova, T., E. Sendova. Stimulating different intelligences in a congruence context. In: Constructionist approaches to creative learning, thinking and education: Lessons for the 21st century. Proceedings for Constructionism 2010. The 12th EuroLogo conference. 16-20 August, Paris, France. 2010. ISBN 978-80-89186-65-5 (Proc)  ISBN 978-80-89186-66-2 (CD)
91 Гроздев, С., Чехларова, Т., Терзиева, Т. За необходимостта от развитие на алгоритмично мислене в обучението по информатика. В: Образованието в информационното общество, Пловдив, 27-28 май, 2010. с. 102-108. ISSN 1314-0752

90

Чехларова, Т. Изследвания в обучението по математика чрез симулиране с динамичен софтуер. В: Образованието в информационното общество, Пловдив, 27-28 май, 2010. с. 205-212 ISSN 1314-0752

 

89

Чехларова, Т. Задачи с фигури в триъгълна мрежа. сп. Начално образование, бр.1, 2010, с.34–41, ISSN 0204-4951

 

 

2009

88

 

Гроздев, С., Т. Чехларова. Българо-руският проект по методика и информационни технологии в образованието. В: Интердисциплинарен форум “България и Русия – посоки на взаимност”, Русе, 14 – 17 декември 2008. с. 55- 64 ISBN 978-954-712-451-6

87

Чехларова, Т.. Преброяване на правоъгълници. сп. Начално образование, бр.4, 2009, с.31–36, ISSN 0204-4951

86

Чехларова, Т. Структурно-дейностен Модел Т на интелигентностите. В: Научни трудове на ПУ “П. Хилендарски”. т.46, кн.2, Методика на обучението. 2009. с. 37-48 ISSN 0861-279Х

 

85

Чехларова, Т. Подходи при определяне на интелигентноста и структурата й. В: Научни трудове на ПУ “П. Хилендарски”. т.46, кн.2, Методика на обучението. 2009.  ISSN 0861-279Х

 

84

 

Гроздев, С., Ц. Байчева, Т. Чехларова, Кандидат-студентски изпити по математика 2009 г. сп. Математика плюс, бр.4, 2009. ISSN 0861-8321

 

83

Чехларова, Т. Външно оценяване в 6. клас – Ръбести и валчести тела. Математика плюс. бр.2, 2009, с. 1214, ISSN 0861-8321

 

82

Чехларова, Т. Външно оценяване в 5. клас – Част от число. Процент. Математика плюс. бр.2, 2009, с. 911, ISSN 0861-8321

 

81

Чехларова, Т., Изследвания с шестоъгълници с перпендикулярни съседни страни във виртуални учебни среди. В: Образованието в информационното общество, Пловдив, 12-13.май, 2009, с.106–193, ISBN 978-954-8986-30-4

 

80

Чехларова, Т. Числови неравенства. сп. Математика плюс. бр.1, 2009, с.51-54, ISSN 0861-8321

 

79

Чехларова, Т. Външно оценяване в 6. клас – Рационални числа. Математика плюс. бр.1, 2009, с. 25–26, ISSN 0861-8321

 

78

Чехларова, Т. Външно оценяване в 5. клас – Лица на фигури. Математика плюс. бр.1, 2009, с. 21–24, ISSN 0861-8321

 

77

Chehlarova, T., E. Sendova. Explorations with rotational solids. 6th Mediterranean Conference on Mathematics Education 22 26 April 2009, Plovdiv, pp. 259268, ISBN 978-9963-9277-9-1

 

76

Grozdev, S., T. Chehlarova, Congruences in triangular nets. 6th Mediterranean Conference on Mathematics Education 22 26 April 2009, Plovdiv, pp. 239248, ISBN 978-9963-9277-9-1

 

75

Гроздев, С., Т. Чехларова. Теоремата на Пик в извънкласно занимание за петокласници. 38 Пролетна математическа конференция на СМБ, С., 2009, с.249256. ISSN 1313-3330

 

74

Чехларова, Т. Задачи с часовник за развитие на пространствената интелигентност. сп. Начално образование, бр.2, 2009, с.8–22, ISSN 0204-4951

 

 

2008

 

73

Гроздев, С., Ц. Байчева, Т. Чехларова, Кандидат-студентски изпити по математика 2008 г. сп. Математика плюс, бр.4, 2008. ISSN 0861-8321

 

72

Чехларова, Т. Задачи с часовник без стрелки за развитие на мисленето. В: сб. „120 години Софийски университет „Св. Климент Охридски” и развитие на педагогическата наука”, „Веда словена – ЖГ”, София, 2008. с. 172 – 177

 

71

Гроздев, С., Т. Чехларова, А. Стоименова Учебен софтуер „Действията добавяне, отстраняване, преместване, замяна и размяна в задачи”. В: Научни трудове на ПУ “П. Хилендарски”. т., кн., Методика на обучението, 2008. с. ISSN 0861-279Х

 

70

Чехларова, Т. Действия с фигури в триъгълна мрежа В: Научни трудове на ПУ “П. Хилендарски”. т., кн., Методика на обучението, 2008. с. ISSN 0861-279Х

 

69

Сендова, Е., Т. Чехларова. Компютърът стимулатор на математически идеи в образователен контекст. В: сб. 12 – 14.09, Варна, 2008. (под печат)

 

68

Гроздев, С., Т. Чехларова. Методика и информационни технологии в образованието. В: Сборник доклади „Руската наука, образование и култура в съвременния свят”. 30.09 – 01.10. 2008, Стара Загора, 2008. ISBN 978-954-691-065-3

 

67

Чехларова, Т., В. Вълканова. Развивки на архимедови и платонови тела. В: сб. 12 – 14.09, Варна, 2008.

 

66

Чехларова, Т., А. Тодорова. За домашната работа  по математика в 5. и 6. клас. В: Международни и национални образователни политики и практики. ІX национален педагогически форум. Стара Загора, 2008. с. 238. ISBN 954-305-047-3

 

65

Чехларова, Т. Развитие на пространствената интелигентност в обучението по математика в 5. клас. В: Международни и национални образователни политики и практики. ІX национален педагогически форум, Стара Загора, 2008. с. 235, ISBN 954-305-047-3

 

64

Чехларова, Т. Да видиш невидимото или проблемът с невидимостта в задачите с конструкции от кубчета и възможности за преодоляването му чрез използване на Еlica Dalest Cubix editor. В: Научни трудове на ПУ “П. Хилендарски”. т.45, кн.2, Методика на обучението, 2008, c.23-32, ISSN 0861-279Х

 

63

Sendova, E., T. Chehlarova. Enhancing the art of problem posing in a dynamic 3D computer environment. congress of the mathematicians of republic of Macedonia, Struga, 19 22.10.2008.

 

62

Grozdev, S., T. Chehlarova. Formation of an idea of a symmetric body. VІ congress of the mathematicians of republic of Macedonia, Struga, 19 22.10.2008.

 

61

Гроздев, С., Т. Чехларова. Учебни задачи за трениране на един клас действия с обекти.  В: доклади на 37 Пролетна конференция на СМБ, Боровец, 2-6 април,С., 2008. с. 320 328, ISSN 1313-3330

 

 

2007

 

60

Гроздев, С., Ц. Байчева, Т. Чехларова, Кандидат-студентски изпити по математика 2007 г. сп. Математика плюс, бр.4, 2007. ISSN 0861-8321

 

59

Чехларова, Т. Действието “размяна” в дейността “решаване на математически задачи”. В: Научни трудове на ПУ “П. Хилендарски”. т.44, кн.2, Методика на обучението, 2007. с. 73 – 82, ISSN 0861-279Х

 

58

Гроздев, С., Т. Чехларова. Дидактически софтуер „Числови неравенства в 5. клас”. В: Научни трудове на ПУ “П. Хилендарски”. т.44, кн.2, Методика на обучението, 2007. с. 83 – 92, ISSN 0861-279Х

 

57

Sendova, E.,  T. Chehlarova, P. Boytchev. Words are silver, mouse-clicks are gold? (or how to optimize the level of language formalization of young students in a Logo-based cubics world). Informatics in education, Vilnius, vol. 6, №2, 2007, pp. 411– 428. ISSN 1648-5831

 

56

Сендова, Е., Т. Чехларова, П. Бойчев. Еврика с Елика (примерни сценарии за стимулиране на откривателския дух в часовете по математика). сп. Математика и информатика, бр.3, 2007. с. 33 – 48, ISSN 1310-2230

 

55

Сендова, Е., Т. Чехларова, П. Бойчев, Ч. Лозанов. Пространствено въображение «без праг и без таван». сп. Математика и информатика, бр.3, 2007. с. 3 18, ISSN 1310-2230

 

54

Гроздев, С., Т. Чехларова. Дидактически софтуер „Числови неравенства с естествени числа в 4. клас”. В: сборник Приемственост и перспективи в развитието на педагогическата теория и практика. ФНПП, София, ВЕДА СЛОВЕНА – ЖГ, 2007. с. 301 – 307, ISBN 978-954-8846-02-8

 

53

Гроздев, С., Т. Чехларова. Дидактически възможности на задачите с везни. В: сборник Приемственост и перспективи в развитието на педагогическата теория и практика. ФНПП, София, ВЕДА СЛОВЕНА – ЖГ, 2007. с. 248 – 259, ISBN 978-954-8846-02-8

 

52

Boytchev, P., T. Chehlarova, E. Sendova. Virtual Reality vs Real Virtuality in Mathematics Teaching and Learning. Boytchev, Mathematics and ICT: a 'golden triangle',  Boston. 2007.

 

51

Гроздев, С., Т. Чехларова. Действието “преместване” в дейността “решаване на задачи”. В: Европейски измерения на образованието, част 2, Ст. Загора, 2007. с. 212 – 218

 

50

Grozdev, S., T. Chehlarova. On the action of elimination In the activity of problem solving. 5th Mediterranean Conference on Mathematics Education 13 15 April 2007, RHODES Island-Greece.

 

49

Grozdev, S., T. Chehlarova. Dominoes and fractional numbers. Blagoevgrad, International Scientific Conference FMNS, 7.06– 10.06.2007

 

48

Boytchev, P., T. Chehlarova, E. Sendova. Enhancing spatial imagination of young students by activities in 3d elica applications. Proc. of the 36th Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, 2007, Varna, Bulgaria, pp. 109 – 119

 

47

Гроздев, С., Т. Чехларова. Върху действието “добавяне” в дейността “решаване на задачи”. Пролетна математическа конференция на СМБ, Варна, 2007. с. 331–340, ISBN 978-954-8880-25-1

 

46

Чехларова, Т., Т. Накова, М. Кирева. “Звездна математика” с мултимедия. В: сборник Приемственост и перспективи в развитието на педагогическата теория и практика. ФНПП, София, ВЕДА СЛОВЕНА – ЖГ, 2007. с. 286 – 290, ISBN 978-954-8846-02-8

 

 

2006

 

45

Гроздев, С., Т. Чехларова. Оцветяване на конструкции от кубчета. В:  Научни трудове на ПУ “П. Хилендарски”. т.43, кн.2, Методика на обучението, 2006. с. 23 – 30, ISSN 0861-279Х

 

44

Grozdev, S., T. Chehlarova. Formation of 3d congruence idea by reflection images. International Congress on Mathematics, MICOM –  2006, May 31 – June 4, 2006, Cyprus (to appear)

 

43

Гроздев, С., Т. Чехларова. Онагледяване в 8 задачи. В: сборник „Математика, информатика икомпютърни науки”, Слово, Велико Търново, 2006. с. 260 –  267

 

42

Гроздев, С., Т. Чехларова. Формиране на представа за еднаквост в пространството. В: Математика и математическо образование, С. СМБ, 2006. с. 363 –  373, ISBN 10 954 8880-23-7

 

41

Чехларова, Т. Задачи със зарче. сп. Математика и информатика, бр. 1, 2006. с. 23 –  30, ISSN 1310-2230

 

 

2005

 

40

Чехларова, Т. Кубче и развивка на кубче. сп. Математика и информатика, 2005, бр. 6, с. 9 17, ISSN 1310-2230

 

39

Grozdev, S., T. Chehlarova. Cube constructions. 3rd Congress of Mathematicians of Macedonia, Struga, 29.09. – 02.10.2005. pp. 65-72

 

38

Ivanov, I, T. Chehlarova. The historical and logical methods in mathematics education. In: International conference on mathematics education. Sofia’ 2005. рр. 182 –  186, IBSN 954-8880-21-0

 

37

Chehlarova, T. Methodical Consepts, introduced by prof. Ivan Ganchev. In: International conference on mathematics education. Sofia’ 2005. рр. 187 –  192, IBSN 954-8880-21-0

 

36

Чехларова, Т. Задачи с фигура от девет точки. cп. Математика и информатика, бр. 4, 2005. с. 21 –  30, ISSN 1310-2230

 

35

Чехларова, Т., Г. Станчев. Учебни задачи за формиране на знания и умения за създаване на дидактически материали за компютърна техника. В: Юбилеен сборник ФНПП, София, 2005.

 

34

Димова, Й., Т. Чехларова. Активизиране на личностната рефлексия на студентите по време на педагогическата практика. Пловдив, Научни трудове на СУБ т. V, 2005. с. 151 –  156, ISSN 1311-9-9192

 

33

Чехларова, Т. Възраждане на празниците на математиката. Пловдив, Научни трудове на СУБ, т.V, 2005. с. 145 –  150, ISSN 1311-9-9192

 

32

Чехларова, Т. Суми и произведения в 5. клас. сп. Математика и информатика, бр.1, 2005. с. 32 –  39, ISSN 1310-2230

 

 

2004

 

31

Чехларова, Т. Задачи от миналото. сп. Математика и информатика, бр. 6, 2004. с. 72 –  74, ISSN 1310-2230

 

30

Чехларова, Т. Организация, провеждане, резултати и анализ на резултатите от педагогически експеримент. Международен семинар “Образование за всички”. Варна, 2004. (под печат).

 

29

Чехларова, Т. Система задачи за формиране на умение за разкриване на правило за образуване на числова редица. В: Обучение и възпитание в началните училища и детските градини и специалните училищни заведения. Веда словена – ЖГ, София, 2004. с. 118 –  120, ISBN 954-8510-87-1

 

28

Чехларова, Т. Въпроси с отрицание. сп. Математика и информатика, бр. 5., 2004. с. 62 –  63, ISSN 1310-2230

 

27

Чехларова, Т. Етапи на провеждане на текущата педагогическа практика. В: Научни трудове на ПУ “П. Хилендарски”. т.41, кн.2, Методика на обучението, 2004. с. 73 –  79, ISSN 0861-279Х

 

26

Чехларова, Т. Колко са възможностите? (Задачи за избираема подготовка за 2. клас)  сп. Начално образование, бр. 6, 2004. с. 65 –  68, ISSN 0204-4951

 

25

Чехларова, Т. Рационални изчисления в 6. клас. В: Сборник научни трудове Математика и методика на обучението по математика и информатика. Университетско издателство “Епископ Константин Търновски”, Шумен, 2004. с. 114 –  119

 

24

Чехларова, Т. “Ловци” на математически бисери. сп. Математика и информатика, бр.2, 2004. с., ISSN 1310-2230

 

23

Чехларова, Т. Картини и преобразувания за предучилищна възраст. сп. Предучилищно възпитание, бр. 6, 2004, с. 45 –  47, ISSN 0204-7004

 

22

Чехларова, Т. Способи за затрудняване на достъпа до готов отговор на задача. Научни трудове на СУБ, Пловдив, т. ІV, 2004. с. 68 –  72, ISSN 1311-9192

 

21

Чехларова, Т. Използване на равенството за рационални изчисления. Научни трудове на СУБ, Пловдив, т. ІV, 2004. с. 62 –  67, ISSN 1311-9192

 

20

Чехларова, Т., П. Сотирова. Някои способи за рационални изчисления. Пловдив, Научни трудове на СУБ, Пловдив, т.ІV, 2004. с. 73 –  80, ISSN 1311-9192

 

 

2003

 

19

Чехларова, Т., Б. Цекова. Относно организацията на занятията по хоспитиране. В: Научни трудове на ПУ “П. Хилендарски”. т. 40, кн. 2, Методика на обучението, 2003. с. 63 –  68, ISSN 0861-279Х

 

18

Чехларова, Т. “Построителни” задачи с кибритени клечки. сп. Математика и информатика, бр. 6, 2003. с. 38 – 43, ISSN 1310-2230

 

17

Чехларова, Т. За означаването на прогресиите. сп. Математика и информатика, бр. 2, 2003. с. 72 –  73, ISSN 1310-2230

 

16

Чехларова, Т., Ж. Райкова. Създаване на проблемност при изучаването на физика в 7. клас чрез използване на числови редици. сп. Физика, бр. 2, 2003. с. 40 –  43

 

15

Чехларова, Т. Редици от фигури за предучилищна възраст. сп. Предучилищно възпитание, 2003, бр. 2. с. 33 –  35, ISSN 0204-7004

 

14

Чехларова, Т., Й. Димова. Използване на числови редици при изучаване на периодичната система на химичните елементи (7 клас). сп. Химия, бр. 1, 2003. с. 50 –  61, ISSN 0861-9255

 

13

Чехларова, Т. Към системата задачи по математика за 6. клас. Пловдив, Научни трудове на СУБ, Пловдив, т. 3, 2003. с. 253 – 258, ISSN 1311-9427

 

12

Чехларова, Т. Проверка на знанията и уменията на студентите по темата “Математически понятия и методика на изучаването им”. В: Сборник научни трудове Математика и методика на обучението по математика и информатика. Университетско издателство “Епископ Константин Търновски”, Шумен,  2003. с. 52 –  55

 

11

Чехларова, Т. Използване графиките на аритметична прогресия и геометрична прогресия за решаване на задачи. В: Сборник научни трудове Математика и методика на обучението по математика и информатика. Университетско издателство “Епископ Константин Търновски”, Шумен,  2003. с. 48 –  51

 

 

2002

10

Чехларова, Т. Изследване на задачния състав на учебника по математика за 5. клас. В: сборник Балканска научна конференция, Кърджали, 2002. с. 359364

9

Чехларова, Т. За задачите от моделиране в обучението по математика. Научни трудове на СУБ, Пловдив, 2002. с.287 –  290, ISSN 1311-9419

8

Чехларова, Т. Историята на числовите редици в помощ на обучението. В: Науката, методиката и училището – конфликтни точки, срещи и разминавания. Смолян. 2002. с. 69 –  72

7

Чехларова, Т. Съставяне на задачи с числови редици за 4., 5. и 6. клас. СУБ, Пловдив, 2001. с. 281 – 286, ISSN 1311-9419

 

2001

6

Чехларова, Т. Пропедевтика на числови редици в 5. клас. В: сб. Юбилейна научна сесия, Ст. Загора, СМБ, 2001. с. 60 –  64

5

Чехларова, Т. Числови редици за 6. клас. В: Научни трудове на ПУ “П. Хилендарски”. т. 38, кн. 2 , Методика на обучението, 2001.  с. 113 –  120, ISSN 0861-279Х

4

Чехларова, Т., Г. Станчев. Формиране на умения у студентите за работа с грешки на занятията по АВИТО. В: Научни трудове на ПУ “П. Хилендарски”. т.38, кн. 2 , Методика на обучението, 2001. с. 107112, ISSN 0861-279Х

 

1982-1992

3

Петрова, Т. Относно самооценката на учениците в обучението по математика. В: Научни трудове на ПУ “П. Хилендарски”. т. 29, кн. 2, Методика на обучението, 1992. с. 22 –  26

2

Петрова, Т. Някои възможности на компютърната техника за демократизация на образованието. В: Развитието на личността в условията на демократизация на образованието І част, С. МНП, 1989. с. 155 –  159

1

Портев, Л., Т. Петрова. Анализ на понятийния и теоремен състав на учебника по математика за VІІ клас /1987/. В: Научни трудове на ПУ “П. Хилендарски”. т.26, кн. 2, ППМО, 1989. с. 41 –  49