STEMedu logo

STEMedu - Science, Technology, Engineering, (Art), Mathematics, Education

Пета международна научна конференция "Иновативно STEM образование"
STEMedu-2023

03 – 06 април 2023, Велико Търново, България

Покана

Програма

Сборник с избрани абстракти

STEMedu-2023 е интердисциплинарeн форум, който за пета поредна година ще представи научни разработки, проекти и иновации в научната рамка STEM, която към 2022 г. получи своето естествено разширение: STEM/STEAM (Science Technology Engineering Arts Math). Като осъзнава, че съчетанието на функционалностите на WEB 3.0 и WEB 4.0 със съвременните образователни технологии и платформи, ползвани от училища, университети и научни институции за споделяне на знание чертаят бъдещето на Образование 4.0, форумът, който ще се проведе между 3 и 6 април поставя акцент върху иновациите и технологично опосредстваното обучение по математика, науки за живота, изкуство, инженерни науки и дигитална хуманитаристика. Дигиталната достъпност като теория и практика е традиционен фокус на конференцията.

Планирани придружаващи събития и семинари:
  • Трети информационен семинар AB3: Технологии за достъпност за хора със специални потребности
  • Четвърти информационен семинар Cardio4: Изследване на приложението на нови математически методи за анализ на кардиологични данни
  • Кръгла маса “Достъпно STEAM среда/обучение”. Важни въпроси ще бъдат поставени по време на шестте сесии: доколко е-учебниците и популярните учебни среди на Google, Microsoft, Thinglink, CospacesEdu, Canva, Scratch и подобни са използваеми от обучаеми със специални потребности


В рамките на STEMedu-2023 ще бъдат представени доклади на учени и млади специалисти от България и чужбина: научни доклади – до 20 мин; съобщения – до 10 мин. и постери. Докладите от конференцията след двойно сляпо рецензиране ще бъдат публикувани в онлайн сборник, регистриран в НАЦИД (Science Series "Innovative STEM Education", Book 5, 2023, ISSN: 2683-1333). Избрани статии ще бъдат публикувани в специално издание "Selected Papers from the Innovative STEM Education" на списание Mathematics.

Участието може да бъде в смесен формат: онлайн и присъствено.

Такса правоучастие: 60 лева (30 евро).

Платежна информация


РАБОТЕН ЕЗИК: български, английски
ВАЖНИ ДАТИ: Заявка за участие (заглавие и резюме): до 06.03.2023 г.
Потвърждение за приемане: до 10.03.2023 г.
Пълна версия на докладите (ШАБЛОН ЗА АВТОРИ ): до 30.03.2022 г.

Изисквания за форматиране.

За контакти: stemedu.eu@gmail.com

Организатори

Институт по математика и информатика при БАН

Институт по роботика при БАН

Технически университет – Габрово

Регионален академичен център (РАЦ) – Велико Търново

Медицински университет – Варна, филиал Велико Търново

Съюз на математиците в България