STEMedu logo

STEMedu - Science, Technology, Engineering, (Art), Mathematics, Education

Научна поредица "Иновативно STEM образование", Том 1, 2019

Издател: Институт по математика и информатика при Българска академия на науките, България
ISSN: 2683-1333

Изданието е въведено в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране на Националния център за информация и документация (НАЦИД) под номер (НРС ID): 3957

Поредицата се издава със съдействието на Технически университет - Габрово, България

Научни редактори
проф. дмн Стоян Капралов
Технически университет - Габрово, България
доц. д-р Галина Богданова
Институт по математика и информатика при Българска академия на науките, България

Технически редактори
гл. ас. д-р Галя Георгиева-Цанева
Институт по роботика "Свети Апостол и Евангелист Матей", България
гл. ас. д-р Николай Ноев
Институт по математика и информатика при Българска академия на науките, България


Страница 2 (PDF файл)       Съдържание (PDF файл)


Пеньо Лебамовски, Марияна Николова
    Иновативен подход в обучението по стереометрия в училище с помощта на стереосистема StereoMV
Страници: 5-13


Стефан Първанов, Свилена Арабаджиева, Стефан Илиев
    Математическите методи в дейността на инженерите в областта на пожарната безопасност и защита на населението
Страници: 14-22


Стефан Първанов, Свилена Арабаджиева, Стефан Илиев
    Използване на компютърни симулации при обучението на служители от звената за пожарна безопасност и защита на населението
Страници: 23-27


Паскал Пиперков, Галина Тодорова
    Mетодика за изследване на влиянието на религиозната активност въхру физиологичните показатели на сърдечната дейност
Страници: 28-34


Негослав Събев, Галина Богданова
    Достъпната уеб среда като възможност за предлагане и придобиване на знания
Страници: 35-40


Павел Христов, Емилиян Петков
    Изследване на 3D за уеб
Страници: 41-47


Евгения Господинова
    Методи и алгоритми за симулационно моделиране на фрактални процеси
Страници: 48-58