Главна За мен Новини Екип Публикации Проекти Доклади Курс ФМИ

Съфинансиране за COST Акция по договор ДКОСТ01/29 с ФНИ


COST Акцията 16227 IMAAC е международна мрежа, предназначена за научно сътрудничество в допълнение на инициативи на национално ниво и е финансирана от Рамкова програма „Хоризонт 2020“ на ЕС. В тази акция изучавам динамиката на треска денга в структурирани популации с епидемидемиологични модели от тип SIR и стратегии за контрол на болестта, основани на репеленти за комари в продукти за ежедневна употреба.
Имам договор за съфинансиране за COST Акция по договор ДКОСТ01/29 с ФНИ за периода 2017-2019.
Благодарение на това съфинансиране от Фонд „Научни изследвания“ участвах в школи и конференции извън рамките на COST Акцията, където представих получени резултати в рамките на Акцията.

Списък с представяния на конференции, семинари и школи


Списък на публикациите

Имам публикувани 2 статии в списания с импакт фактор за периода на съфинансирането по тематиката на COST Акцията: