За мен Новини Екип Публикации Проекти Доклади Курс ФМИ

Национално съфинансиране към COST Акция ENOTTA по договор КП-06-КОСТ/13 с ФНИ


COST Акция 21147 European Network on Optimising Treatment with Therapeutic Antibodies in chronic inflammatory diseases (ENOTTA) е общоевропейска мрежа за обединени научни изследвания върху лечението с терапевтични антитела. В нея участват изследователи от различни области (биология, информатика, математика), клиницисти, фармацевти, пациенти и малки и средни предприятия от Европа и съседни страни, което допълва инициативи на национално ниво.
Договорът за съфинансиране за COST Акция по договор КП-06-КОСТ/1347 с ФНИ е за периода 2023-2025 г. В него участва и докторант Владимира Суванджиева (ИМИ-БАН), която работи върху математически модели на автоимунното заболяване системен лупус еритематозус (SLE).

Резюме на проекта

Хроничните възпалителни заболявания се характеризират със зле регулиран имунен отговор, с дисбаланс в нивата на провъзпалителни цитокини, производство на автоимунни антитела и продължителен и променлив курс към ремисия и рецидив. Тъй като за тях няма налично лечение, пациентите се нуждаят от поддържащо лечение през целия живот, което изисква безопасна терапия с ниска цена.

Лечението с терапевтични моноклонални антитела и свързани с тях молекули (напр. infliximab, adalimumab) обикновено осигурява контрол над заболяването и оптималното използване на мощни лекарства може да намали увреждането у пациента и да подобри качеството на живот. Все пак успехът на тази терапия е възпрепятстван от това, че не всички пациенти показват благоприятен отговор към нея. У едни пациенти има първична липса на отговор, а у други се развива вторична загуба на отговор с течение на времето въпреки повишените дози или по-чест прием на лекарството. Това често е свързано с неоптимално дозиране или с образуването на анти-лекарствени антитела, които неутрализират терапевтичния ефект.

Математическото моделиране предоставя възможност за по-задълбочено изследване на сложни процеси и механизми чрез теоретичен анализи и числен експеримент. Конкретно в случая на хронични възпалителни и автоимунни заболявания, с негова помощ могат да се тестват различни сценарии и работни хипотези за взаимодействието на имунен отговор и терапия. Поради сложността на постановката, за съжаление не се отделя необходимото внимание на такива заболявания в биоматематическата литература, което прави актуално разработването на нови математически модели.


Списък на публикациите

Излезли от печат статии за периода на съфинансирането по тематиката на COST Акцията: