STEMedu logo

Научна поредица "Иновативно STEM образование", Том 4, 2022

Издател: Институт по математика и информатика при Българска академия на науките, България
ISSN: 2683-1333

Изданието е въведено в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране на Националния център за информация и документация (НАЦИД) под номер (НРС ID): 3957

Поредицата се издава със съдействието на Институт по роботика "Свети Апостол и Евангелист Матей" при Българска академия на науките, България

Научни редактори
проф. д-р Галина Богданова
Институт по математика и информатика при Българска академия на науките, България
доц. д-р Евгения Господинова
Институт по роботика "Свети Апостол и Евангелист Матей" при Българска академия на науките, България

Технически редактори
доц. д-р Галя Георгиева-Цанева
Институт по роботика "Свети Апостол и Евангелист Матей" при Българска академия на науките, България
гл. ас. д-р Николай Ноев
Институт по математика и информатика при Българска академия на науките, България


Страница 2 (PDF файл)       Съдържание (PDF файл)


Раздел I. STEM образование


Гопал Тадепали
    Преподаване на математика със софтуерното инженерство съвкупност от знания
Страници: 8-12


Ицасо Ароцена, Естер Крус-Иглесиас, Ициар Рекалде-Родригес
    Значението на етиката в социално-обучителната роботика
Страници: 13-17


Лейре Озаета, Ицасо Перес, Ициар Рекалде-Родригес
    Разказването като дидактически инструмент за изучаване на ценности чрез използване на социална роботика
Страници: 18-23


Мая Димитрова, Негослав Събев, Лейре Озаета, Валентин Николов, Александър Кръстев
    Аспекти на вътрешната мотивация като фактори на достъпността в приобщаващото "STEAM" образование
Страници: 24-31


Раздел II. Математически анализ на кардиологични данни


Евгения Господинова
    Методи на нелинейната динамика за анализ на вариабилността на сърдечната честота
Страници: 32-38


Пеньо Лебамовски
    Анализ на методи и подходи за оценка на вариабилността на сърдечната честота
Страници: 39-47


Галя Георгиева-Цанева
    Предварителна обработка и математически анализ на PPG сигнали
Страници: 48-55


Красимир Чешмеджиев
    Анализ на фотоплетизмографски сигнали при различна честота на дискретизация
Страници: 56-61


Раздел III. Хардуерни и софтуерни технологии


Мария Пашинска-Гаджева
    Системи за генериране на преносим софтуер
Страници: 62-68


Малинка Иванова
    Подобряване ефективността на учене чрез участие в онлайн семинар: Aнализ чрез машинно обучение
Страници: 69-78


Йордан Щерев,
    Концепции за киберсигурност
Страници: 79-88


Райчо Минчев
    Алгоритъм за топлинно изчисляване на двигател в инженерното образование
Страници: 89-101


Райчо Минчев
    Основни насоки при изследване на показатели на автомобил при изучаването на дисциплината автомобилна техника
Страници: 102-112


Свилена Арабаджиева, Тихомир Абаджиев
    Създаване на тренажор за практическо обучение на лица относно правилните действия в случай на пожар в кухненскo помещение
Страници: 113-120


Раздел IV. Роботизирани системи и технологии


Стоян Лилов, Ваня Маркова, Венцеслав Шопов, Николай Попов
    Моделиране на устойчивостта на колесни мобилни роботи по крен и тангаж
Страници: 121-129


Николай Попов, Стоян Лилов, Ваня Маркова, Венцеслав Шопов
    Изследване на влиянието на параметрите на движението върху к.п.д. на правотоков двигател за колесен мобилен робот
Страници: 130-138


Екатерина Поповска, Галя Цанева
    Прогнозиране на цените на електроенергията ден напред чрез рекурентна невронна мрежа за изследване с дългосрочна-краткосрочна памет
Страници: 139-148


Екатерина Поповска, Галя Цанева
    ARIMA модел за прогнозиране на цената на електроенергията на пазара ден напред
Страници: 149-161


Стефан Първанов, Свилена Арабаджиева
    Проучване на зависимостта между факторите и параметрите на кризисните събития с животни
Страници: 162-168


Стефан Първанов, Христо Проданов
    Изследване на опасностите при проучването и добива на нефт и газ в района на град Долни Дъбник, с прилагането на бенчмаркинг
Страници: 169-177


Явор Илиев
    Професионално прегаряне и ефекта му върху работата на учителите
Страници: 178-183


Галина Богданова, Лиана Гълабова
    Постигането на физическа и транспортна достъпност – предпоставка или алтернатива на дигиталната достъпност
Страници: 184-194