Съвместната програма „Образование с наука“ на Министерството на образованието и науката и Българската академия на науките си поставя за цел да подобри информираността и достъпа на учениците, учителите и работещите в сферата на образованието до институтите и музеите на БАН. Въвеждането на иновативни практики и методи в обучението е от първостепенна важност за образованието, като същевременно предоставя възможност на българските учени, работещи в Академията, да споделят своя опит и да предизвикат у учениците интерес към науката.

През 2019 г. УчИМИ стартира проект по програмата, целевата група който са учители и студенти с интерес към STEM дейности, както и ученици, желаещи да разработват проекти в областта на физиката. Основният очакван резултат от изпълнението на проекта е да се привлекат и мотивират учители и студенти за научно-изследователска работа с ученици. Това ще създаде възможности за изява на техните способности и условия за професионалното им развитие и израстване като висококвалифицирани специалисти. Друга основна цел на проекта е повишаването на интереса на учениците към разработки в областта на физиката и привличането на ученици, желаещи да разработват проекти в тази област.